Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het zo goed mogelijk vullen van het PUUR. dossier en in het bijzonder de aandachtsgebieden; ‘ik ken u echt’, ‘’ik vraag het u’, ‘zo wil ik het graag’. Met deze informatie kunnen we de best passende aandacht en zorg bieden op de wijze die de cliënt gewend is geweest en belangrijk vindt.

SamenZorg
Dit jaar wordt gestart met de training SamenZorggesprekken. Teams krijgen een leertraject aangeboden waarin we stilstaan bij de samenwerking met het netwerk van de cliënt en hoe we dit netwerk ook na opname het best passend bij de cliënt kunnen voortzetten. Hierbij staat de wens en eigen regie van de cliënt centraal. 

Doordat er meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt ontstaat, moeten onze zorgmedewerkers leren om minder proactief (vanuit goede bedoelingen) dingen over te nemen. We streven ernaar om de cliënt zelf dingen te laten bepalen i.p.v. dingen voor de cliënt over te nemen.

In 2023 organiseren de teams minimaal twee familieavonden met diverse thema’s. 

We willen families betrekken bij waar we als locatie mee bezig zijn, waar we naartoe willen, waar we elkaar nodig hebben en de maatschappelijke ontwikkelingen. Familie/naasten voelen zich betrokken, gezien en gehoord door de teams en de locatie.

Scholing
In 2023 willen we inspelen op de veranderende zorgvraag door middel van het aanbieden van passende scholing voor medewerkers. 

Zo zullen onder andere de scholingen voor de gespecialiseerde verzorgende psychogeriatrie en gespecialiseerde helpende psychogeriatrie worden gecontinueerd.

Medewerkers in de functie van gastvrouw kunnen verschillende modulen volgen zoals o.a. basiszorg en slikproblemen, waardoor zij de stap kunnen maken naar de functie Gastvrouw Plus en nog breder kunnen aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt. 

We hebben aandacht voor de veranderende zorgvraag vooral ook op het gebied van gedrag. Hiervoor kunnen verzorgenden niveau 3 de scholing GerontoPsychiatrie volgen. 

In 2023 willen we graag de kwaliteit van werken van de vrijwilligers verhogen door scholing en goede begeleiding aan te bieden. Vooral de begeleiding van de vrijwilligers is daarbij belangrijk. Deze zal gedragen moeten worden door de verschillende disciplines, zoals de welzijnsmedewerkers en verzorgenden. Ten aanzien van de scholing zoeken we de samenwerking met de stichting ‘Samen dementievriendelijk' en de academie van BrabantZorg.

Wonen en Welzijn

Eten en drinken
In 2023 zijn er avonden gepland om van de maaltijd een beleving te creëren. We denken hier dan aan het organiseren van een mosselavond, aspergeavond of bbq.

Gastvrijheid
We starten met het organiseren van een koffie-uurtje in de sfeerruimte. De verwachting is dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden als het opendeur-beleid meer vorm krijgt. Hiermee bedoelen we dat op alle afdelingen (mits hier een multidisciplinaire afspraak over is) de deur van de huiskamer openstaat zodat de bewegingsvrijheid van de cliënten wordt vergroot.

Welzijn
We zijn van een week- naar een maandactiviteitenprogramma gegaan. We hebben gemerkt dat dit overzichtelijker is voor cliënten en familie. Het maandprogramma wordt gepresenteerd via de kabelkrant in huis, op sociale media en op de prikborden op de locatie.

Het welzijnsprogramma zal in 2023 fysiek en operationeel nog beter worden aangepast aan de behoefte van de cliënt. We gaan een start maken met het meer op maat aanbieden van kleinschalige activiteiten op de woning. 

Vanuit welzijn willen we meer kleinschalige activiteiten op de afdeling gaan organiseren, waarbij de zorg direct zal worden betrokken. We gaan dit jaar de samenwerking verder uitbreiden met de verschillende disciplines en vrijwilligers, om zo beter op de behoefte van de cliënt te kunnen inspelen, vanuit de visie “ik ken u echt”. De SamenZorggesprekken zullen hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren om dit te verbeteren.

Begeleiden van zorgcollega's en structureel overleg met de bewegingsagogie en het horecateam staan hierbij centraal. Gezamenlijke verantwoordelijkheid met de verschillende disciplines voor het welzijn van cliënten is essentieel.

Samenwerking cliëntenraad 

Het volgen van de ontwikkeling van veiligheid gerelateerde onderwerpen zoals de MVA meldingen, het valbeleid en medicatieveiligheid zijn de speerpunten van de cliëntenraad in 2023.

De kwaliteitsverpleegkundigen sluiten op vraag aan bij de overleggen van de cliëntenraad om hen daarin te ondersteunen. 

Zorgtechnologie 

We kunnen constateren dat er steeds vaker ´out of the box´ wordt gedacht en we vindingrijker worden door de zorgtechnologie die binnen BrabantZorg beschikbaar is. Wat ten goede komt aan de cliënten. 

Meerdere behandelaren en in het bijzonder de consulent belevingsgerichte zorg zijn op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van zorgtechnologie. 

De consulent belevingsgerichte zorg coacht de teams in de inzet van zorgtechnologie en alle facetten die daarbij komen kijken. Zij schakelt zo nodig de consulenten zorgtechnologie in. 

We zetten zorgtechnologie in ter preventie, observatie, verzamelen van informatie of het vergroten van het welzijn van de cliënt.
Deze middelen hebben we onder andere afgelopen anderhalf jaar ingezet: Leefcirkels, Maatje, Qwiek-up, Tovertafel, White Noise, Akoestisch alarm, Bedsense, Slimme matten, Snoozelkussen Qwiek Snooze, slaaprobot, Daza scan, camera en de interactieve hond/kat.

Door de inzet van o.a. een bewegingsmelder, een camera, spraakoproep alarmering en een belmat wordt de veiligheid maar ook de privacy van (een aantal specifieke) cliënten binnen Het Zonnelied verhoogd. 

Waardigheid en Trots op locatie

In 2022 is gestart met de uitvraag van cliënten en naasten over ervaringen van de zorgverlening op onze locaties in Den Bosch en Bommelerwaard. Met deze uitkomsten is een kleine aanzet gemaakt in het tweede kwartaal 2022.

Dit jaar gaan we verder met de uitwerking van de opgehaalde resultaten. We maken deze SMART en bepalen doelstellingen hoe we kunnen komen tot verbetering/verandering en betrekken hier de cliënten en hun naasten bij.

Resultaten interne audits

Persoonsgerichte zorg
In 2022 is er een audit Persoonsgerichte zorg geweest binnen de afdelingen van de Waalstraat. Hierin zijn vier thema´s besproken en onder de aandacht gebracht; compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Vanuit deze audit zijn een aantal verbeterpunten opgesteld. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben de verbeterpunten verwerkt in een actieplan. Per actiepunt is bekeken wat ervoor nodig is om het beoogde resultaat te behalen. Tot nu toe zijn de volgende acties afgerond:

De werkgroep Leefcirkels is weer actief. Hierin is afgesproken dat voortaan alle deuren van de afdelingen binnen Het Zonnelied open zullen staan, zodat de bewegingsvrijheid van de cliënten wordt vergroot. Daarnaast zijn de stickers van de liften verwijderd zodat de cliënten dit weer zien als een lift en zij zichzelf verder door het huis kunnen bewegen.

In 2023 wordt een gastvrouwen/-heren overleg gepland. Hierin zal het onderwerp Persoonsgerichte zorg onder de aandacht worden gebracht. Er wordt onder andere gekeken hoe zij dit vorm kunnen geven rondom de eetmomenten van de cliënten.

Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden met zorgbemiddeling om af te stemmen welke informatie de zorgverlening dient te ontvangen bij een nieuwe opname. De samenwerking is ook besproken waardoor er meer verbinding is ontstaan tussen de zorgteams en zorgbemiddeling. Dit proces zal in de toekomst worden geëvalueerd. 

In april 2023 heeft de audit Persoonsgerichte zorg voor de afdeling Maasstraat en Merwedehof plaatsgevonden. Vanuit beide audits gaan de teams in het dossier extra aandacht geven aan de levensgeschiedenis van de cliënten.