Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Samenzorggesprek

Afdeling de Waalstraat is gestart met de pilot ‘het Samenzorggesprek’.
We willen dat elke nieuwe cliënt als kennismaking altijd een Samenzorggesprek krijgt waarin we belangrijke zaken met de cliënt bespreken én waarin we afspraken maken over hoe we willen samenwerken met cliënt en zijn/haar netwerk. Door deze betrokkenheid en het versterken van het netwerk kan er beter gekeken worden naar de wensen en behoeften van de cliënt en hoe en door wie deze het beste ingevuld kunnen worden. Ook geeft het Samenzorggesprek de mogelijkheid om de verwachtingen uit te spreken richting elkaar: wat mag de cliënt verwachten van BrabantZorg? En wat mag BrabantZorg verwachten van de cliënt en zijn netwerk? Door deze verwachtingen uit te spreken, zorg je ervoor dat het plan binnen de kaders blijft van de dienstverlening die we aanbieden.
Belangrijk om te weten: De werkwijze van het Samenzorggesprek is nog in de pilotfase en wordt nog telkens geoptimaliseerd.

Verzorgend wassen

Vanaf april 2022 zijn we gestart met ‘verzorgend wassen’.
Persoonlijke hygiëne is een belangrijk onderdeel in de dagelijkse zorg van cliënten. Vaak kunnen cliënten zichzelf niet meer goed verzorgen en zijn ze afhankelijk van zorgverleners. De aandacht en het respect die tijdens de persoonlijke verzorging getoond wordt zijn voor de cliënt belangrijk en waardevol. Uiteraard blijven de douchemomenten gewoon gehandhaafd.

Trainingen vrijwilligers

De vrijwilligers zullen in 2022 trainingen gaan volgen op het gebied van bijvoorbeeld Belevingsgerichte Zorg met als doel om de kwaliteit van omgang met cliënten te vergroten.

Wonen en Welzijn

Activiteiten Welzijn

Het Zonnelied organiseert veel verschillende activiteiten, waarbij gekeken wordt naar wensen en interesses van de cliënten. Er worden veel gevarieerde activiteiten georganiseerd door het Team Welzijn , waarbij de uitvoering van de activiteiten grotendeels plaatsvindt door de vrijwilligers. Hierbij vindt indien nodig aansturing en begeleiding door Team Welzijn plaats.

Er wordt gewerkt met themablokken waarin het vaste programma wordt aangepast aan het thema. Er is een wekelijks aanbod van vaste activiteiten, daarnaast worden er maandelijks optredens of grotere activiteiten georganiseerd.

Sinds afgelopen jaar kunnen cliënten een abonnement afsluiten, waardoor ze onbeperkt kunnen deelnemen aan activiteiten.

De meeste extra activiteiten worden begeleid door de vele vrijwilligers die op alle afdelingen actief zijn (verenigingen, grotere activiteiten, tuin, verzorging kippen, chauffeurs, individuele vrijwilligers, huiskamer gebonden vrijwilligers, kerkvrijwilligers, duofiets vrijwilligers, ondersteuning facilitair).

Team Welzijn en andere disciplines

Elke huiskamer heeft een Contactpersoon Welzijn. Hierdoor is het aanspreekpunt per huiskamer duidelijk.
Jaarlijks sluit een medewerker van Welzijn aan bij het huiskameroverleg van de verschillende huiskamers om behoeften en wensen te bespreken.
Er staat twee keer per jaar een overleg gepland met Welzijn en de bewegingsagogie, waardoor de afstemming op activiteiten beter is.
Ook hebben we maandelijks overleg met Horeca over de activiteiten die komende maand op de planning staan.
Er staan overleggen gepland met de vrijwilligerscoördinatoren en evenementencoördinatoren in de gehele regio, waardoor er meer op één lijn gewerkt kan worden in de gehele regio.

Familieparticipatie

Wij streven ernaar om familie een grotere rol te laten spelen in de zorg.
Familieparticipatie is ook een belangrijk punt dat op de agenda van de lokale cliëntenraad staat. Hier gaat het om hoe we de betrokkenheid van de familie binnen Het Zonnelied kunnen vergroten.
In 2022 zullen alle woningen een familieavond organiseren. Steeds wordt bekeken welke onderwerpen relevant zijn om te bespreken.

Samenwerking cliëntenraad

De Cliëntenraad houdt één keer per zes weken een vergadering.. Standaard sluit hierbij de teammanager en regiomanager aan. De kwaliteitsverpleegkundigen worden op onderwerp uitgenodigd. De lijntjes zijn kort, bij vragen neemt de cliëntenraad zelf contact op. We zijn blij met de fijne samenwerking tussen cliëntenraad en het locatiemanagement.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

Het Zonnelied streeft naar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie, zodat zij zich prettig kunnen voelen. Natuurlijk is het ook belangrijk voor de cliënten en hun naasten dat het verblijf in Het Zonnelied veilig is. Om de bewegingsvrijheid te optimaliseren, is een systeem geïnstalleerd dat meer vrijheid voor individuele cliënten combineert met veiligheid. Het streven is de cliënten met dementie niet méér te beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. Andersom is het voor andere cliënten en
bezoekers gemakkelijker om met hen in contact te komen.

Binnen Het Zonnelied zijn drie leefcirkels. Het hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënten binnen welke leefcirkel hij of zij zich kan bewegen. De veiligheid van de cliënten staat daarbij centraal.
De leefcirkels binnen Het Zonnelied zijn in werking van 9:00 tot 20:00, daarna gaan we in de avonden en de nacht voorlopig terug naar de “oude situatie”.

Smart monitoring

Op Merwedehof is in 2021 middels een pilotonderzoek gedaan naar de relevantie van Smart Monitoring binnen de verpleeghuissetting.
Bij Smart Monitoring worden continu de vitale waarden van de cliënt gemeten. Dit wordt gedaan middels een band met sensor die door de cliënt om de bovenarm gedragen wordt. Indien er in de vitale functies afwijkende waarden ontstaan, komt er een signaal binnen op de telefoon die door het zorgpersoneel bij zich wordt gedragen. Zij kunnen dan direct op dit signaal reageren met behulp van een bijpassend stappenplan. Smart Monitoring heeft dus als doel dat achteruitgang van een cliënt vroegtijdig gesignaleerd wordt en daardoor ook sneller acties ingezet kunnen worden.
De inzet van Smart Monitoring is vooral relevant bij acuut zieke cliënten, cliënten waarbij achteruitgang wordt verwacht en cliënten in isolatie (bijvoorbeeld door een coronainfectie). Gezien het feit dat een zorgmedewerker niet 24/7 bij een cliënt kan zijn, kan een verandering in situatie toch op afstand gesignaleerd worden.

Smart Monitoring heeft wisselende reacties opgeroepen.
Er is nog geen definitieve beslissing of Smart Monitoring zijn doorgang gaat hebben binnen BrabantZorg.

Waardigheid en trots

Vanaf 1 september 2021 doen wij mee aan het landelijk programma Waardigheid en Trots. De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is hiervoor afgenomen. Uit de scan kwam als verbeterpunt het overkoepelende thema “Samenwerken” naar voren. Vertegenwoordigers van alle disciplines binnen Het Zonnelied werken projectmatig tot het eind van 2022 samen om verbeterpunten aan te pakken. Ook de cliëntenraad is hierbij betrokken. Het doel van Waardigheid en Trots is goede zorg voor oudere in verpleeghuizen.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg

De audit heeft ons doen beseffen dat we trots zijn op de manier hoe wij met onze cliënten omgaan. We respecteren, waarderen en moedigen onze cliënten aan. Ondanks de situatie waarin zij verkeren proberen we ook het plezier in het leven te behouden. Hier krijgen we ook vaak positieve feedback op, onder andere van familie. We zijn niet alleen bezig met het sterven, maar juist ook met het leven. We kijken zoveel mogelijk
wat iemand nog kan en wil. We bieden warme zorg en elke dag zo fijn mogelijk vinden we erg belangrijk.

Onbewust wordt er al veel gedaan aan Palliatieve Zorg, maar door hier bewuster mee bezig te zijn vinden we dat de kwaliteit nog verder omhoog kan. Hierop zijn al verschillende acties uitgezet om dit te verbeteren, zoals het ontwikkelen van een waakmand en het maken van een checklist rondom overlijden.

Verbeterpunten liggen met name in communicatie en samenwerken. Bijvoorbeeld door naar elkaar uit te spreken dat je iets moeilijk vindt of hulp nodig hebt. Daarnaast is er ook verbetering mogelijk in de samenwerking met sommige disciplines. Hier zijn ook al acties op uitgezet. Tijdens de audit werd duidelijk dat de zorgteams behoefte hebben aan meer kennis en het gebruik
van meetinstrumenten en hulpmiddelen die voor verbetering kunnen zorgen. We gaan kijken hoe we hen daarbij kunnen helpen.

Medicatie

De samenwerking binnen het team als het gaat om oplossingen bedenken en uitvoeren is goed te noemen. Het nieuwe systeem ondersteunt ons hierbij. Door personeelsproblemen zijn er punten m.b.t. medicatieveiligheid die nog aandacht nodig hebben. Dit wordt nu weer opgepakt. Om de verbeterpunten niet uit het oog te verliezen en deze te borgen worden deze opgenomen in het actieplan.

Wet zorg en dwang

Bij een nieuwe inhuizing wordt multidisciplinair bekeken of de cliënt nog zelfstandig buiten kan gaan wandelen in de binnentuin. De familie wordt hier actief bij betrokken. De voor- en nadelen hierover worden besproken tijdens een gedragsvisite.

Op dit moment wordt gekeken of passende activiteiten aangeboden kunnen worden, waardoor de cliënt minder onrust vertoont en een zinvolle dagbesteding heeft. De activiteitenbegeleider wordt hierbij betrokken zodat gekeken kan worden of de vrijwilligers hier mogelijk een rol in kunnen krijgen.

Doordat er meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt ontstaat moeten onze zorgmedewerkers leren om minder proactief (vanuit goede bedoelingen) dingen over te nemen. We streven ernaar om de cliënt zelf
dingen te laten bepalen i.p.v. dingen over te nemen.

In 2022 staan de audits Persoonsgerichte zorg, Eten & Drinken, Veiligheid & Arbo en Schoonmaak, op de planning.