Kwaliteitsvenster Laarstede

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Laarstede zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Laarstede is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In 2022 is een start gemaakt met het uitvragen van het cliënt tevredenheidsonderzoek, deze is afgenomen bij cliënten en hun familieleden. Op een score van 1 t/m 5 scoren we gemiddeld 4,3. Hier zijn we erg trots op.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Waardering medewerkers
In 2022 heeft een medewerkers ervaringsonderzoek plaatsgevonden. 

Medewerkers geven aan dat zij, op het moment van invullen van het onderzoek, een hoge werkdruk ervaren vanwege veel openstaande diensten en toenemende zorgzwaarte. De medewerkers hebben wisselende ervaringen voor wat betreft een goede werk/privé balans. 

De opgehaalde input is verkregen in een ‘onrustige en drukke’ periode voor de medewerkers van Laarstede. Mogelijk geeft de periode van uitvraag hierdoor een niet realistisch beeld op hoe de situatie op breder termijn is. Desondanks krijgt de verkregen input aandacht en worden acties uitgezet in het jaarplan van 2023. 

Waardering vrijwilligersLaarstede ligt in het hartje van Nistelrode. Het is een echt "Nisserois" huis waar bij binnenkomst een warm en welkom gevoel wordt ervaren. We merken dat de tevredenheid groot is onder de vrijwilligers, er is weinig verloop. Vrijwilligers voelen zich betrokken en geven aan het fijn te vinden iets voor de ander te kunnen betekenen.

De vrijwilligerscoördinator vindt het belangrijk dat de vrijwilliger ingezet wordt op zijn of haar kwaliteiten. Uit het ervaringsonderzoek vrijwilligers komt naar voren dat we een 8.1 scoren op werkplezier en werkgeluk.

Verder zijn we als Laarstede enorm trots op de betrokkenheid en de vele verleende hulp van de vrijwilligers. Zij zijn toch echt de kers, de slagroom en feestspikkels op de taart! Samen met hen is het mogelijk een mooi activiteitenprogramma aan te bieden aan cliënten.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Meldingen verbeteracties (MVA)
De MVA’s worden door de verpleegkundigen geanalyseerd en teruggekoppeld aan de teams. Eventuele voortgekomen acties worden toegevoegd aan de actieplannen van de teams zodat er structureel evaluatie en borging plaatsvindt.

Door de onrustige en drukke periode werden de MVA’s niet altijd meer één keer per drie maanden teruggekoppeld naar de teams. De verpleegkundigen gaan hier in 2023 meer de focus op leggen.

Prisma Light
Prisma-analyse wordt n.a.v. (bijna) incidenten uitgezet door de kwaliteitsverpleegkundigen, waarbij er sprake is van een veilige en leerzame omgeving. We analyseren deze incidenten om ervan te kunnen leren. Twee onafhankelijke kwaliteitsverpleegkundigen komen hierbij ondersteunen. 

De teams/genodigden spelen hierin een actieve rol. De acties die voortkomen uit de Prisma-analyse worden direct opgepakt en toegevoegd aan de actieplannen. De uitkomsten worden enkel gedeeld met de direct betrokkenen en indien gewenst vindt er een terugkoppeling plaats naar de cliënt en/of diens eerste contactpersoon.

Melding incidenten medewerkers (MIM)
Medewerkers zijn in 2022 actief gecoacht en gestimuleerd om MIM- meldingen in te vullen. Tijdens alle teamvergaderingen heeft dit aandacht gekregen. Er is zichtbaar een toename in meldingen ontstaan. Medewerkers geven op navraag aan tevreden te zijn over de actie die hierop volgt en de betrokkenheid van teammanager, kwaliteitsverpleegkundigen en overige disciplines. 

HACCP
Horeca medewerkers hebben in 2022 een verplichte scholing HACCP gevolgd vanuit Diversey.
De HACCP-check op de kleinschalige woningen is in 2022 uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij waren: het dragen van sieraden en het gebruik van schoonmaakmiddelen. De verbeteracties van de audit zijn met alle teams besproken. Acties zijn toegevoegd aan de actieplannen van de teams waarbij er structureel evaluatie en berging plaatsvindt. 

Persoonsgerichte zorg
Leren en ontwikkelen
De zorgzwaarte en de doelgroep zijn continu in beweging. Dit vraagt dat medewerkers zich continu aanpassen en inspelen op de behoefte van de cliënten. Daarnaast wordt verwacht dat medewerkers zich blijven ontwikkelen t.a.v. nieuwe kennis en bestaande vaardigheden.

Iedere zes weken hebben de teams een teamoverleg. Het eerste uur wordt gevuld aan de hand van de input vanuit het team. Het tweede uur wordt besteed aan klinische lessen of cliëntbesprekingen. Het idee hierbij is dat we samen leren en ontwikkelen. In 2022 is de ervaring opgedaan dat dit een meerwaarde heeft. Er is veel samengewerkt met verschillende disciplines waardoor veel nieuwe inzichten zijn opgedaan. Deze structuur wordt in 2023 verder voortgezet.

Implementatie eenduidig klantproces
In 2022 is het nieuwe klantproces geïntroduceerd. In het nieuwe klantproces wordt gesproken over huisbezoeken. Het doel hiervan is om de nieuwe cliënt beter te leren kennen in hun eigen woonomgeving. 

In 2023 hebben toekomstige cliënten en/of geïnteresseerden de mogelijkheid om de locatie te bezoeken. Dit aanmeldingsproces verloopt via de receptie. 

Implementatie SamenZorg
Teammanagers hebben een eerste bijeenkomst gehad over SamenZorg. De teams van Laarstede worden in 2023 aangemeld voor het scholingstraject.

Op locatie Laarstede is de laatste jaren aandacht geweest voor de ‘uitdagingen’ van de toekomst en de nieuwe wijze van (samen) werken met het netwerk. In de praktijk (2022) zijn hierin eerste kleine stappen gezet, waarbij we meer het gesprek hebben gevoerd met familieleden en hen betrokken hebben bij (zorg)taken vanuit de gedachtegang schijf van 5.
Deze gedragsverandering heeft zowel bij het zorgpersoneel als bij de familie/netwerk nog aandacht nodig. 

Wonen en Welzijn
Wonen
Vanwege een toenemende zorgvraag is in 2022 succesvol een huiskamer gerealiseerd (zorgappartementen). Medewerkers die werkzaam zijn in deze huiskamer bieden extra structuur, ondersteuning en begeleiding voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen. 

Er zijn twee cliëntendoelgroepen binnen Laarstede. In de zorgappartementen wonen cliënten met een fysieke hulpvraag, zelfstandig. Zij kunnen naar wens gebruikmaken van algemene faciliteiten zoals het restaurant en activiteiten. Zij stemmen de zorgbehoefte en mogelijkheden af met het zorgteam.

De overige cliënten wonen in kleinschalig wonen, bestaande uit vier woningen van ieder zes cliënten. De teamleden stemmen samen met een multidisciplinair team en het netwerk van de cliënt af wat de zorgbehoefte is, vanuit de visie Elke dag zo fijn mogelijk. Zij wonen met zes cliënten in een huiskamer waarin een vaste dagstructuur wordt aangeboden. Naast de basiszorg en basisbehoeften vindt er ook vijf dagen in de week een activiteitenprogramma plaats voor zowel groepen als individueel. Familieleden worden betrokken bij de dagelijkse activiteiten en worden gestimuleerd om mee te lezen in het zorgdossier. Mooie momenten worden vastgelegd via beeldmateriaal en worden via het dossier gedeeld met het netwerk.

Eten en drinken
In 2022 is op KSW (kleinschalig wonen) het zelf koken op de woningen verder ontwikkeld. Hierbij worden cliënten zo veel mogelijk actief betrokken. Hierbij denkend aan het snijden van groenten, het maken van keuzes of het dekken van de tafel. Hierdoor krijgt het koken op de woningen een breder doel en wordt het welzijn en de huiselijke sfeer vergroot. Cliënten eten zichtbaar meer en spreken uit dat zij het eten verbeterd vinden. 

De keuzemogelijkheid van de maaltijd, voortgekomen vanuit de menucyclus van BrabantZorg, biedt de mogelijkheid om af te stemmen met cliënten en rekening te houden met hun voorkeuren. 

Enkele collega’s vonden het lastig om variatie toe te passen en/of keuzes te maken in het menu, hierop hebben zij een receptenboek ontwikkeld om elkaar te ondersteunen. 

Uit de audit van 2022 blijkt dat er voldoende aanbod is, maar dat er wellicht nog beter gekeken kan worden naar de wens van de cliënt en hierop beter ingespeeld kan worden. Dit signaal is neergelegd bij de menucommissie. 

In 2022 zijn alle gastvrouwen van KSW geschoold tot Gastvrouw Plus, zodat zij bevoegd zijn om cliënten met slikproblematiek te begeleiden. 

De audit 2022 toont daarnaast aan dat de communicatie tussen teamleden en disciplines/team Horeca & Facilitair en familie niet altijd goed verloopt en/of afspraken niet goed worden nagekomen.
Hierop is gericht actie uitgezet zoals een terugkoppeling tijdens teamoverleggen, actief betrekken van familieleden en meer ‘overstijgend’ samenwerken. De acties die hieruit zijn voortgekomen, zijn terug te vinden in de actieplannen van de teams.

Roze loper
We zijn trots dat we in 2022 opnieuw het roze loper certificaat behaald hebben, wat staat voor aandacht voor tolerantie en diversiteit.

Samenwerking cliëntenraad
In 2022 hebben er enkele wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van zowel het management als de cliëntenraad. In 2022 is er zes keer overleg geweest en is daarnaast gesproken over hoe de samenwerking meer vorm kan krijgen. Dit heeft geresulteerd in duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden, alsmede in structuur en aanwezigheid van betrokkenen. Er is sprake van prettig contact en een goede samenwerkingsrelatie. 

Onderwerpen die in 2022 in het overleg aan de orde zijn gekomen zijn o.a. de leefcirkels op KSW (kleinschalig wonen), begroting en jaarplan 2022, abonnementen voor deelname aan activiteiten, winkelsluiting, alarmsysteem, klimaatbeheersing, cashless betalen en de implementatie klantproces. Ook heeft de cliëntenraad inbreng gehad bij de familieavond bij KSW. 

Zorgtechnologie
In 2022 is het systeem van leefcirkels geïnstalleerd en in 2023 wordt dit geactiveerd.

In 2022 is een onderzoek gestart om te onderzoeken of Medido (medicijndispenser) een geschikt middel is om in te zetten binnen Laarstede. Bij de huidige doelgroep heeft dit nu geen meerwaarde en is ervoor gekozen dat de zorg de medicatie overneemt indien nodig.

In 2022 is het belsysteem van Ascom gemoderniseerd zodat andere zorgtechnologische vernieuwingen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld de DAZA bedscan (alarmering op maat).

Op Laarstede, kleinschalig wonen is in 2022 het lichtplan geïmplementeerd. Dit betekent dat er gedurende de dag door lampen e.d. verschillende lichtinvallen gecreëerd worden waardoor onder andere het dag- en nachtritme van de cliënten positief wordt gestimuleerd en de oriëntatie verbetert. 

Op Laarstede wordt intensief gebruikgemaakt van de braintrainer. Cliënten ervaren dit hulpmiddel als een meerwaarde. Er wordt onderzocht of een braintrainer kan worden aangeschaft door de locatie. 

Resultaten interne audits 2022
Audit eten en drinken
In 2022 heeft er ook een audit plaatsgevonden gericht op team H&F en kleinschalig wonen.

De auditoren hebben de maaltijden geproefd en vonden de maaltijd aan de flauwe kant. Cliënten hebben de mogelijkheid om dit aan tafel zelf op smaak te brengen. We zijn trots dat de auditoren tot de conclusie kwamen dat het contact tussen zorg en keuken goed verloopt, we weten elkaar makkelijk te vinden. 

De keuken mist het contact met de diëtiste hierin wel. De actie die we hierop uitgezet hebben is proactief contact zoeken met de diëtiste om samen te kijken naar de maaltijden en mogelijkheden. 

Team Horeca borgt dat de aandacht voor eten en drinken bij kleinschalig wonen op een goed niveau blijft.

Audit persoonsgerichte zorg (Regulier en PG)
In 2022 heeft er een audit Persoonsgerichte zorg plaatsgevonden. Hierin kwam naar voren dat zorgmedewerkers aandacht hebben voor de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt. Zorgmedewerkers merken hierdoor dat de cliënten een beter gevoel van eigenwaarde krijgen en trots zijn op wat zij zelf nog kunnen. Wensen en behoeften worden met de cliënt en zijn/haar naasten besproken.

Uit de audit Persoonsgerichte zorg kwam verder als ontwikkelpunt naar voren dat de tijdlijn (levensgeschiedenis) meer gebruikt dient te worden. In 2022 hebben de ccp’ers samen met de eerste contactpersoon hier aandacht aan besteed waardoor we een positief resultaat zien. In 2023 blijft dit onder de aandacht. 

Audit Wzd (PG)

In 2022 heeft er een audit plaatsgevonden op KSW. Uit de audit kwam naar voren dat zorgmedewerkers en disciplines er trots op zijn dat zij korte lijntjes met elkaar hebben en de nodige zorg goed kunnen afstemmen op de cliënt. Hierbij zorgen zij dat er zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. 

Vanuit de audit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: Zoek de verbinding met de Consulent Zorgtechnologie om te kijken welke zorgtechnologische hulpmiddelen allemaal mogelijk zijn voor de cliënt om elke dag zo fijn mogelijk voor hen te maken. 

Audit veiligheid & Arbo
Er heeft een audit plaatsgevonden waaruit voor locatie Laarstede enkele aandachtspunten zijn voortgekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de positionering van de elektrische fietsen en de zithoek die gecreëerd is in de looproute. 

Op alle punten is vanuit de huismeester of BrabantWonen gerichte actie ondernomen.

Schriftelijke terugkoppeling locatiebezoek zorgkantoor.
Op 12 juli 2022 kreeg Laarstede bezoek van het Zorgkantoor. Er hebben gesprekken plaatsgevonden over het kwaliteitsplan en er is in de praktijk met verschillende disciplines meegekeken met als doel om samen te leren en te verbeteren. De algemene indruk is dat de kwaliteit van leven en zorg goed is.

Uit de schriftelijke terugkoppeling komt naar voren dat er bij binnenkomst een gemoedelijke sfeer is.

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2022.