Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

We betrekken familie/netwerk steeds meer bij zorg & welzijn van hun naasten. In 2022 gaan we onderzoeken hoe we familie/netwerk kunnen (blijven) inzetten. Hierbij maken we gebruik van de cirkels Schijf van 5. Dit is een gedragsverandering voor het zorgpersoneel en voor familie/netwerk.

De tijdlijn in het dossier van de cliënt krijgt aandacht tijdens de familieavonden. Familie vindt dat vaak nog lastig hoe ze dit moeten doen. We gaan dit verduidelijken en de waarde ervan benadrukken.

Het huiskamerproject zal verder worden doorontwikkeld (zie boven)

Wonen en Welzijn

Per woning en bewoner zijn er andere wensen. Samen met familie en de Consulent Belevingsgerichte zorg kijken we naar de inrichting van de woningen. Bewoners kunnen iedere dag iets doen. Er is een dagelijks aanbod. Hier worden foto´s van gemaakt die in het dossier gedeeld worden. Dit doen we om meer betrokkenheid en inzicht in het activiteitenaanbod te krijgen.

Samenwerking cliëntenraad

De Cliëntenraad wil geinformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen. De huidige CR is in ontwikkeling en heeft onlangs een nieuwe voorzitter gekregen. Zij worden begeleid door een consulent van BrabantZorg en worden ook geïnformeerd over de rechten/plichten van de cliëntenraad. De samenwerking verloopt goed en er is regelmatig overleg.

Zorgtechnologie

Leefcirkels: het systeem is geïnstalleerd en zal in 2022 geactiveerd worden. Levering van chips is vertraagd als gevolg van de coronaproblematiek. De plannen/uitwerking is gereed.
In 2022 wordt gekeken voor welke mensen Medido een geschikt middel is om in te zetten.

Het belsysteem van Ascom wordt gemoderniseerd zodat andere zorgtechnologische vernieuwingen kunnen worden ingezet bijv DAZA bedscan (alarmering op maat)

Veerkracht medewerkers

We zijn erg trots op de goede werksfeer, ondanks veel veranderingen en ontwikkelingen zoals de coronagevolgen, financiële onzekerheid, personele krapte. De veerkracht van de medewerkers is groot. We proberen de medewerkers mee te nemen, mee te laten denken en aandacht te geven.

Resultaten interne audits

Bij iedere audit proberen we ernaar te streven dat er vanuit ieder team iemand aanwezig is bij het scoren van de audit. Het auditverslag wordt teruggekoppeld op teamniveau. Ieder team bedenkt zelf wat zij nodig heeft om dit punt te verbeteren. Zij voegen deze actie toe aan hun actieplan, waardoor zij verantwoordelijk zijn en er structureel evaluatie en borging plaatsvindt. Kwaliteitsverpleegkundige borgt dit proces. Verpleegkundigen coachen op de vloer.

Audits die in 2021 plaats hebben gevonden:

Palliatieve zorg PG en Somatiek

Geen specifieke uitkomsten. Verpleegkundigen hebben dit thema als aandachtsgebied en opgenomen in hun actieplan, waardoor zij alert blijven en inspelen op vraag en behoefte van de teams. Dit proces verloopt veelal multidisciplinair. Ook is er een palliatief verpleegkundige die wordt ingezet en betrokken door de teams.

Persoonsgerichte zorg PG

Aandachtspunt is meer de cliënt betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. Dit thema is besproken binnen het team en krijgt aandacht. Belevingsgerichte Zorg ondersteunt hierin. Ook familie en netwerk meer betrekken bij de zorg. Dit gebeurt in toenemende mate. In juni 2022 start er een pilot waarbij onderzocht gaat worden hoe familie meer ingezet kan worden rondom zorg en welzijn. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan de tijdlijn van de bewoner in het zorgdossier, om zo een beter zicht op de bewoner te krijgen en in te spelen op diens behoefte.

HACCP

Een nieuwe meting wordt gepland in het tweede kwartaal van 2022, om te kijken wat de huidige stand van zaken is. De punten vanuit de vorige audit gingen met name over coderen, gebruiken van andere middelen en dragen van sieraden. Hier zijn gerichte acties op uitgezet.

Audits 2022

Eten en drinken: aandachtspunt is meer aandacht hebben voor inkoop gericht op duurzaamheid. Streven naar creatief koken door medewerkers, waarbij voldaan wordt aan de kwaliteitsnorm. Daarnaast is er ook aandacht voor het inzicht hebben in eigen budget, de menucyclus, methodisch werken en het betrekken van de bewoner/cliënt.

In 2022 staat de audit Persoonsgerichte zorg Somatiek nog op de planning.