Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Implementatie eenduidig klantproces
In 2022 is het nieuwe klantproces geïntroduceerd. In het nieuwe klantproces wordt gesproken over huisbezoeken. Het doel hiervan is om de nieuwe cliënt beter te leren kennen in hun eigen woonomgeving. Samen met de ccp’ers is gekeken naar de behoeften om te kunnen werken volgens het nieuwe klantproces. Begin 2023 zijn alle behoeften van de ccp’ers gerealiseerd en is er een start gemaakt met werken volgens het nieuwe klantproces. 

Toekomstige cliënten en/of geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om de locatie te bezoeken. Dit aanmeldingsproces verloopt via de receptie. 

SamenZorg

Teammanagers hebben een eerste bijeenkomst gehad over SamenZorg. De teams van Laarstede worden (indien mogelijk) aangemeld voor het scholingstraject. 

Op locatie is er de laatste jaren aandacht geweest voor de ‘uitdagingen’ van de toekomst en de nieuwe wijze van (samen)werken met het netwerk. In de praktijk hebben we in 2022 hierin de eerste kleine stappen gezet, waarbij we meer het gesprek hebben gevoerd met familieleden en hen betrokken hebben bij (zorg)taken vanuit de gedachtegang schijf van 5. 

Deze gedragsverandering heeft zowel bij het zorgpersoneel als bij de familie/netwerk nog aandacht nodig. 

In 2023 wordt dit dan ook verder doorontwikkeld. Hierbij wordt gedacht om familieavonden te organiseren, om hierin een eerste stap te zetten. In 2022 heeft de tijdlijn volop aandacht gehad. 

Scholing
Twee keer per jaar vindt er een BIG-scholing plaats. In 2022 is dit uitbesteed (BrabantZorg centraal). Medewerkers gaven aan dit als onprettig te ervaren. Daarop hebben de verpleegkundigen de BIG-scholing teruggehaald naar locatie niveau, waardoor scholing op Laarstede weer mogelijk is. Ergonomisch werken heeft meer aandacht nodig, daarom wordt deze scholing in 2023 gekoppeld aan de BIG-scholing. 

Wonen en Welzijn

Wonen
Vanwege een toenemende zorgvraag hebben we in 2022 op de afdeling van de zorgappartementen een huiskamer gerealiseerd. Deze huiskamer biedt extra structuur, ondersteuning en begeleiding voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen. In het eerste kwartaal 2023 wordt er door negen cliënten gebruikgemaakt van deze huiskamer. Indien de vraag groeit kan Laarstede een tweede huiskamer openen om in te spelen op deze hulpvraag.

In 2023 wordt onderzocht welke muurbestickering passend is voor KSW, waarbij de wens is om in 2023 deze plannen uit te voeren. Het doel is enerzijds het versterken van de invloed van de leefcirkels en anderzijds het wegnemen van onrust (dit gegeven is voortgekomen uit eerdere audits). 

Eten en drinken
In 2023 wordt er gericht gekeken naar thema’s als budget en duurzaam bestellen. Ook is de activiteitenbegeleidster gericht aan het kijken of het netwerk van cliënten in het kookproces kan ondersteunen. 

In het kader van duurzaamheid worden mogelijkheden onderzocht zoals kleinere verpakkingen, om verspilling tegen te gaan. Als aanbeveling kunnen ‘restjes’ aangeboden worden aan bezoekers en medewerkers. Hiervoor zijn ideeën geopperd aan de locatie, dit zoeken we in 2023 verder uit.

Welzijn
Er wordt voldoende georganiseerd op het gebied van activiteiten. De evenementencoördinator heeft hier een belangrijke rol in en heeft veel kennis en ervaring (subsidies, NLdoet, Burendag, Vriendenloterij etc.). Daarnaast heeft Laarstede een actieve vrijwilligerscoördinator die vrijwilligers actief benadert, coacht en inzet op de locatie.

In 2022 is kritisch gekeken naar het activiteitenaanbod zowel op individueel als op groepsniveau. Er zijn hiervoor abonnementen opgesteld. Er is sprake van een vast aanbod en daarnaast worden losse activiteiten (thema’s) aangeboden. Hiervan wordt, indien de cliënt of diens naasten toestemming geeft, beeldmateriaal van gemaakt en deze wordt gedeeld via social media en/of het zorgdossier van de cliënt. In 2023 wordt dit gehandhaafd. 

Laarstede KSW heeft de wens om een bad te hebben op de afdeling omdat dit aansluit bij de behoefte van enkele cliënten. In 2023 wordt onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Samenwerking cliëntenraad 

In 2023 zal verder voortgeborduurd worden op het behoud van de overlegstructuur en het steviger positioneren van de cliëntenraad binnen de locatie Laarstede, waardoor de samenwerking met familie en cliënten verbeterd wordt.

Zorgtechnologie 

Bij BrabantZorg locatie Laarstede vinden we het belangrijk dat Elke dag zo fijn mogelijk is. Daarom zijn binnen ons huis alle deuren open voor elke cliënt, tenzij het veiliger is om dat niet te doen. Leefcirkels maken dit mogelijk. Leefcirkels kunnen op ieder individu worden afgestemd waardoor wordt aangesloten op de behoeften en rekening wordt gehouden met een veilige leefomgeving. De verwachting is dat rond half mei 2023 de leefcirkels worden geïmplementeerd. 

In 2023 wordt een Braintrainer aangeschaft. Dit is een hulpmiddel dat in ‘spelvorm’ cliënten stimuleert om cognitieve vaardigheden te behouden/vergroten. De Braintrainer kan op zowel individueel als op groepsniveau worden gebruikt.

Het belsysteem van Ascom is aangepast waardoor DAZA-bedscan ingezet kan worden.

Resultaten interne audits

In 2023 staan de volgende audits op de planning:

  • Audit Veiligheid en arbo (locatie breed);
  • Audit Hygiëne en infectiepreventie ( Regulier en PG);
  • Audit Schoonmaak (locatie breed);
  • Audit Palliatieve zorg (Regulier en PG).