Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Uit het ervaringsonderzoek (2022) voor medewerker komen de volgende waarderingen naar voren:

Geluk in werk 7,4 
Algemene tevredenheid 6,8 
Ervaring werkdruk 6,9 
Teamsamenwerking/sfeer 81%
Persoonlijk leiderschap/veerkracht 77%
Management organisatie 52%

De verbeterpunten richten zich voornamelijk op het doseren van nieuwe ontwikkelingen, het zorgdossier PUUR. wordt als onoverzichtelijk ervaren, in 2022 werden teveel bezuinigingen ervaren, vangnet creëren in zelforganiserende teams zodat teams meer ondersteund kunnen worden naar behoeften, verlagen van de werkdruk.

In 2022 en begin 2023 is er zichtbaar actie uitgezet op verbeterpunten die voortgekomen zijn uit het onderzoek. Op organisatieniveau zijn er ondersteuners rondom het rooster aangesteld en zijn signalen als het doseren van nieuwe ontwikkelingen meegenomen in nieuwe projecten en wijzigingen. Op locatie hebben we kritisch gekeken naar de inzet van personeel en diensttijden, waardoor er is ingespeeld op de ervaren werkdruk. Ook is er een open cultuur ten aanzien van de financiële situatie van de locatie en worden teams geïnformeerd waarom bepaalde keuzes wel/niet gemaakt worden. Hier zijn we trots op. 

Daarnaast vullen medewerkers jaarlijks de team enquête van PUUR. in om het teamfunctioneren te scoren. Zij voeren samen naar aanleiding van de uitkomsten een dialoog en maken indien gewenst afspraken en acties. Deze leggen zij vast in hun teamcontract en/of actieplan.

Vrijwilligers

Uit het ervaringsonderzoek vrijwilligers (2022), komt naar voren dat we een 8,1 scoren op werkplezier en werkgeluk. 

Het verbeterpunt dat uit het ervaringsonderzoek naar voren kwam betrof de informatievoorziening. We gaan bij de vrijwilligers informeren wat zij graag aan informatie zouden willen ontvangen en gaan hiermee aan de slag.

Ook in 2023 blijft de vrijwilligerscoördinator nauw betrokken bij de vrijwilligers om zo toe te zien dat vrijwilligerswerk goed in balans is, aansluit bij de vrijwilligers en het voor ieder Elke dag zo fijn mogelijk is. 

Een verbeterpunt voor 2023 vanuit de vrijwilligerscoördinator betreft een grotere respons wat betreft het invullen van het tevredenheidsonderzoek. Dit zodat we nog meer inzichtelijk krijgen hoe vrijwilligerswerk wordt ervaren binnen Laarstede.