Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

De verpleegkundigen gaan in 2023 meer focus leggen opdat de MVA’s maandelijks worden geanalyseerd en teruggekoppeld worden naar de teams. Dit doet men dan tijdens een teamvergadering of per mail. De kwaliteitsverpleegkundige coacht en begeleidt de verpleegkundigen hierin. 

Prisma Light

Vanuit de Prisma-analyses zijn een aantal verbeteracties gekomen waar wij van hebben geleerd. Voor wat betreft valincidenten merkten we dat er verbetering viel te halen in de volgende punten: het sneller inventariseren van het valrisico, de bekendheid van het valbeleid onder personeel en alertheid op het aanzetten van de bewegingsmelders.

Daarnaast werd tijdens Prisma-analyses opgemerkt dat het voorschrijven van medicatie uit de werkvoorraad vaak niet volgens het werkproces verloopt. Dit wordt indien van toepassing teruggekoppeld aan de desbetreffende arts. 

Veiligheid en Arbo

De brandweer heeft een controle uitgevoerd op Laarstede. Het rapport was ruim voldoende.Dit is een zeer net resultaat, waar geen onverwachte dingen uitgekomen zijn. Op Laarstede heeft er wisseling plaatsgevonden met betrekking tot personele inzet en dienstenstructuur. Hierdoor heeft de scholing BHV extra aandacht gekregen. Medewerkers worden in het eerste half jaar van 2023 (bij)geschoold.