Kwaliteitsvenster Loovelt

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Loovelt zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Loovelt is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
Loovelt is het thuis voor bewoners en voor hun familie, en dat gevoel willen we hen ook geven. We hebben daarom in 2022 meerdere familieavonden gehouden. Hiervoor was veel belangstelling. Deze avonden hadden meerdere doelen: elkaar informeren over en betrekken bij de gang van zaken binnen Loovelt, elkaar en elkaars verwachtingen (beter) leren kennen en de families betrekken bij de verbouwingsplannen. 

Thema’s die aan bod zijn gekomen, waren: de aanstaande verbouwing, veranderingen omtrent huishoudelijke dienst, uitstapjes en activiteiten. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Medewerkers
De uitkomsten van het medewerkerservaringsonderzoek zijn in de overleggen van de zorgteams besproken. Met individuele medewerkers is zo nodig apart gesproken over werkplezier, bevlogenheid of balans privé/werk. We zien een hoge respons onder de medewerkers!

Bij de teams van Horeca en Facilitair (H&F) zijn de uitkomsten niet op teamniveau besproken, omdat de respons te gering was (het betreffen kleine teams). Wel is met de teams gesproken over het algemene beeld van H&F.

Vrijwilligers
Op locatie Loovelt zijn we trots op de vrijwilligers. Zij werken hier met plezier! Dit blijkt ook uit de cijfers op de gebieden ‘werkgeluk’, ‘plezier in het werk’ en ‘begeleiding en ondersteuning’ uit het ervaringsonderzoek, daar scoren we goed. De algemene tevredenheid ligt tussen 7.3 en 7.9. 

We kennen elkaars kwaliteiten en benutten die ook. Er is persoonlijke aandacht voor elkaar en aandacht en waardering voor elke vrijwilliger door de leidinggevende en vrijwilligerscoördinator. Feedback durven we elkaar te geven en daar leren we van …elke dag weer!

De vrijwilligers hadden behoefte aan uitleg over psychiatrische ziektebeelden en behoefte aan handvatten hoe zij hiermee om moeten gaan. Er zijn hiervoor klinische lessen gehouden. Deze lessen zorgen voor meer binding en betrokkenheid tussen vrijwilligers en bewoners. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Melding Verbeter Acties (MVA’s)
Elk team heeft een aandachtsvelder MVA en deze bespreekt de MVA’s in het werkoverleg van het team. Voor vragen en/of het bespreken van een casus kan de aandachtsvelder terecht bij de kwaliteitsverpleegkundige. Twee keer per jaar, in voor- en najaar, komt de aandachtsvelder samen met de kwaliteitsverpleegkundige om te evalueren en te kijken hoe het loopt en/of wat er nodig is. Zo nodig wordt de kwaliteitsverpleegkundige ingezet. 

Samenwerking huisartsen
De samenwerking met de huisartsen is verbeterd. Er zijn tien huisartspraktijken met meerdere huisartsen betrokken bij onze locatie.

Alle huisartsen zijn gemaild om (opnieuw) kennis te maken in het kader van kwaliteit van zorg. Het verpleegkundig team is de gesprekken aangegaan. De insteek was om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren, hen duidelijk te maken dat de huisarts de hoofdbehandelaar van de cliënten bij Loovelt is en hen uitleg te geven over de cliëntgroep. Voor velen was de informatie over hoofdbehandelaar zijn en over de cliëntgroep nieuw; een eye-opener! We merken nu al dat de communicatielijnen korter zijn, en dat we samen met de huisartsen concreet en casusgericht communiceren. De specialist ouderengeneeskunde (SO) van BrabantZorg wordt vaker in consult gevraagd door de huisarts, wanneer het gaat om complexere casussen. Zo is naar aanleiding van feedback van de huisartsen de kwaliteit van het communiceren verbeterd. De context en volledigheid van informatie ontbrak soms bij het communiceren met de huisarts/assistente van de huisarts, waarop verbeteracties zijn uitgezet. Wanneer de huisarts gebeld wordt, wordt nu methodisch een boodschap overgedragen of een hulpvraag gesteld.

Mondzorg
Mondzorg heeft meer aandacht gekregen in 2022. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven die we de bewoners wel kunnen bieden. Elk team heeft een aandachtsvelder ‘mondzorg’. Tijdens de opname van bewoners is hiervoor aandacht. Ook hebben we afspraken gemaakt met een mondhygiënist die op de achtergrond de aandachtsvelder van informatie en tips voorziet. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
In 2022 hebben we de BHV-organisatie binnen Loovelt gewijzigd. De aanleiding was dat de oude afspraak dat alleen het team van de begane grond BHV’ers aanleverde, niet meer werkte. De roosterbezetting kregen we hierdoor niet meer rond. Nu leveren alle teams van Loovelt een bijdrage aan de BHV-bezetting. Hierdoor is ook de betrokkenheid vergroot. Ook de receptie heeft nu een belangrijk aandeel in de BHV-organisatie. 

Persoonsgerichte zorg
Huisbezoek
We hebben een herstart gemaakt met huisbezoeken bij toekomstige bewoners, voorafgaand aan de opname op Loovelt. Dit wordt uitgevoerd door de verpleegkundige en de psychiatrisch verpleegkundige. Doel van het huisbezoek is om de toekomstige bewoner te leren kennen, in te schatten of we de leef(stijl)-wensen mogelijk kunnen maken en passende zorg en begeleiding kunnen bieden. Het is belangrijk te weten hoe de thuissituatie van een cliënt eruit zag en in welke mate dit meegenomen kan worden op Loovelt. Mooie voorbeelden die hieruit naar voren kwamen, gingen bijvoorbeeld over het met rust laten van cliënt in de ochtend (start immers altijd rustig op in de ochtend) en later helpen met verzorging. 

Leerlingen/ scholingen
We hebben persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan bij onze medewerkers. We kijken dan ook altijd samen naar wensen van medewerkers, maar ook leerlingen worden hierin betrokken. We hebben daarom samen met leerlingen gekeken naar het inwerkprogramma, specifiek voor locatie Loovelt, aangezien er veel disciplines bevraagd kunnen worden voor hun expertise. Ook uitleg over psychiatrische ziektebeelden is hier een voorbeeld van. Er worden regelmatig klinische lessen gepland. 

Gedragsvisites
In 2022 hebben we extra aandacht geschonken aan het uitvoeren van gedragsvisites in aanwezigheid van psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en belevingsgerichte zorgconsulent, in verband met de complexe zorgvragen die er zijn. Het zorgteam brengt hierbij een casus in. Hierdoor is een betere multidisciplinaire samenwerking ontstaan, gericht op wat het team nodig heeft, zodat zij afwegingen kunnen maken in wie er in bepaalde situaties ingeschakeld kunnen worden.

Wonen en Welzijn
In het kader van de verbouwplannen worden verschillende mogelijkheden onderzocht om het gebouw toekomstbestendig te maken; renovatie of nieuwbouw. Verdere communicatie hierover volgt nog, aangezien het plan eerst nog verder uitgewerkt wordt. De cliëntenraad is hierbij nauw betrokken.

Dieren
Er is een mobiele boerderij op Loovelt geweest. Het was een mooie activiteit waar de aanwezigen van genoten! Ook genieten bewoners van bezoekjes van honden die met bezoekende familieleden meekomen.

Samenwerking cliëntenraad
Na de coronaperiode heeft de cliëntenraad in 2022 alle nieuwe bewoners weer een bezoek gebracht en hen welkom geheten met een bloemetje. Doel van dit bezoek is om de bewoners te leren kennen en de bekendheid en functie van deze raad bij de nieuwe bewoners toe te lichten. 

Ook bij de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers en bewoners, die twee keer per jaar gehouden wordt, is de positie van de cliëntenraad uitgelegd. Door deze groepen bij elkaar te zetten wil Loovelt de samenwerking verbeteren. 

De cliëntenraad neemt daarnaast actief deel aan de familieavonden. Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad ook een eigen e-mailadres gekregen. De cliëntenraad wordt overal bij betrokken. Op uitnodigende wijze verstrekken zij informatie. 

Zorgtechnologie
Met uitzondering van de interactieve “hond/kat ”, de braintrainer, tovertafel en de VR-bril zijn er geen andere zorgtechnologische hulpmiddelen ingezet. Wel is in de onderzoeksfase van het verbouwingsplan al aandacht geweest voor het toepassen van zorgtechnologie. Onder andere denken we aan het gebruik van Leefcirkels en Domotica. 

De VR-bril is bij enkele bewoners ingezet met als doel hen te laten ontspannen en om voor afleiding te zorgen. We hebben geleerd dat deze bril niet het gewenste effect heeft. Het middel is niet passend bij de bewoners met een cognitieve achteruitgang. Daarentegen had de inzet van de interactieve hond of kat wel het gewenste gedragseffect; de bewoner wordt rustig door het fysieke contact met het “dier”.

Resultaten interne audits 2022
In 2022 is de audit Veiligheid & Arbo uitgevoerd. Conclusie was dat de locatie Loovelt op dit terrein geen noemenswaardige acties hoeft uit te voeren. Alles is op/in orde!

Lees hier het kwaliteitsvenster van 2022.