Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Activiteiten worden nu vanuit welzijnsuren begeleid, zodat er door de dag meer medewerkers aanwezig zijn. Hierdoor zijn activiteiten gedurende de dag geïntegreerd in de dagstructuur.

In het najaar van 2021 is Loovelt gestart met het plannen van multidisciplinaire overleggen, waar verschillende disciplines bij aansluiten. Iedere cliënt heeft nu eenmaal per jaar een familiegesprek en eenmaal per jaar een overleg met disciplines erbij. Er zijn bovendien wekelijkse uren voor de psycholoog en Belevingsgerichte zorg. De ondersteuning door deze disciplines wordt zeer gewaardeerd, zeker in het kader van de complexer wordende zorg.

Er is gestart met huisbezoeken bij toekomstige bewoners, voorafgaand aan de opname op Loovelt. Dit wordt uitgevoerd door de verpleegkundige en de psychiatrisch verpleegkundige. Hierdoor kan een inschatting gemaakt worden hoe de thuissituatie van een cliënt eruit ziet en in welke mate dit meegenomen kan worden op Loovelt. Dit is tot dusver bij drie bewoners gedaan.

Er is veel behoefte aan scholing, er worden daarom regelmatig klinische lessen gepland. Er wordt daarnaast ook een scholingsmarkt gepland waar de verschillende disciplines binnen BrabantZorg zich voor kunnen stellen en informatie kunnen delen met alle medewerkers van Loovelt. Vooral nieuwe medewerkers wordt gestimuleerd om deze bijeenkomst bij te wonen. De scholingsmarkt is bedoeld om op een laagdrempelige manier praktische handvatten te krijgen voor de zorg voor cliënten. Dit is ook belangrijk bij de overgang naar meer complexe zorg.

Zelforganisatie van Teams blijft een ontwikkelpunt/aandachtspunt. Er blijft behoefte aan sturing en duidelijke taken. Hier wordt coaching op ingezet. Middels koffiemomenten is het mogelijk om flexibel te overleggen. In deze overleggen worden casussen besproken en waar mogelijk en noodzakelijk sluit de kwaliteitsverpleegkundige aan.

Wonen en Welzijn

Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht om het gebouw toekomstbestendig te maken. Verdere communicatie hierover volgt nog, aangezien het plan eerst nog verder uitgewerkt wordt. De cliëntenraad is hierbij nauw betrokken.

Er is meer afstemming met Huishoudelijke zorg over wat mogelijk is in de beschikbare tijd. Familie kan hierdoor beter geïnformeerd worden over wat wel en niet mogelijk is wat betreft de schoonmaak van ruimtes. Hier is ook extra aandacht voor tijdens familiegesprekken. Op de familieavonden en in de periodieke nieuwsbrief wordt dit ook benoemd. Familie wordt actief gevraagd wat zij kunnen betekenen in het samen schoonhouden van appartementen. Daarnaast wordt samen gekeken wat de bewoner hierin zelf zou kunnen doen.

Dieren

Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bewoners in contact te brengen met (huis)dieren. Hierbij wordt gedacht aan uitstapjes naar de (kinder)boerderij of het meebrengen van de hond van een van de medewerkers.

Eten en drinken

Vanuit de horeca worden er Tafelgesprekken met bewoners georganiseerd over beleving en wensen van maaltijden. Hierdoor kunnen signalen laagdrempelig worden opgehaald. Dit gebeurt tweemaal per jaar, om maatwerk te kunnen leveren aan de bewoners. Eén van de zaken die hierbij naar boven kwam was de hardheid van de korst van het brood. Bewoners hadden hier klachten over sinds de bakker is gewijzigd. Naar aanleiding van deze klachten is Loovelt in gesprek gegaan met de bakker om dit op te lossen.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad geeft aan zeer tevreden te zijn over locatie Loovelt. Zo is de communicatie duidelijk, komen mensen hun afspraken na en wordt er initiatief genomen om mantelzorgers en familie te betrekken in (zorg)processen. De cliëntenraad ervaart medezeggenschap; ze zijn onder meer nauw betrokken geweest bij het anders inrichten van de hHuishoudelijke dienst in reactie op meer complexe zorg.

De cliëntenraad wil alle nieuwe bewoners bezoeken, dit wordt nu na de coronaperiode weer opgepakt. Nieuwe medewerkers, vrijwilligers en bewoners worden welkom geheten op de locatie middels bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden. Door deze groepen bij elkaar te zetten wil Loovelt de samenwerking verbeteren. De cliëntenraad neemt daarnaast actief deel aan de familieavonden.

Zorgtechnologie

In de onderzoeksfase van de verbouwing wordt aandacht gegeven aan het toepassen van zorgtechnologie, onder andere het gebruik van leefcirkels en domotica. De VR-bril wordt ingezet voor ontspanningsmoment en afleiding. Het lijkt een goed middel voor het beïnvloeden van gedrag. Voor 2022 is het doel om dit meer structureel in te zetten. De vrijwilligerscoördinator beheert de bril. Ook de Aandachtsvelder Zorgtechnologie wordt hiervoor ingezet. De samenwerking met de Consulente Zorgtechnologie wordt als prettig ervaren. Naast de VR-bril wordt ook gebruikgemaakt van o.a. de Braintrainer en de zorgrobot. Sinds beeldbellen tijdens de coronaperiode is geïntroduceerd, lijkt de drempel voor de inzet van zorgtechnologie lager.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Medicatie

Er worden weinig fouten gemaakt op Loovelt. De afspraken zijn duidelijk en alles is op orde. Men is alert op de belangrijke details en dat gaat steeds beter. Medicatie wordt elektronisch afgetekend, wat veiliger en beter te controleren is. Daarnaast wordt medicatie veiliger opgeslagen. Omtrent medicatie wordt structureel samenwerking en overleg gezocht met de apotheker. Er worden quickscans uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden bekeken en besproken. Hier is extra aandacht voor. De zorg op Loovelt is complexer geworden. Als zich een probleem voordoet wordt dit samen met de (huis)arts en/of apotheker opgepakt. Dit contact is intensiever en effectiever geworden.

Er wordt op een bewuste en verantwoorde manier met de medicatie omgegaan. Het is merkbaar dat men openstaat voor verdere bewustwording en verbeterpunten. Medicatiereviews worden, indien mogelijk, tegelijk met arts, apotheek en zorgmedewerkers gedaan. Er wordt beter gelet op de juiste, persoonlijke etiketten op medicatie. De voorraad loopt soms op. Hier komt extra aandacht voor.

Palliatieve zorg

Recent was er een situatie dat een bewoner hard achteruit ging, samen met arts, zorgmedewerkers en disciplines is er in de laatste fase op een fijne wijze invulling gegeven. Er was zorg gericht op comfort.
Afgelopen jaar zijn er mooie vorderingen gemaakt rondom palliatieve zorg. Door het coronavirus zijn veel bewoners overleden. Er werd snel geschakeld tussen bewoner/familie en zorgmedewerkers om afspraken te maken en die ook goed weg te zetten in het dossier. Familie is tevreden over de geboden zorg. Een mooie ontwikkeling is dat de palliatief verpleegkundige al regelmatig benaderd wordt door de kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundige van de locatie.

Het grootste ontwikkelpunt zit voornamelijk op het verbeteren van de samenwerking met de huisartsen. Wanneer de zorgmedewerkers en de huisartsen meer op een lijn kunnen werken, is het mogelijk om sneller te schakelen in de zorg voor de cliënten.
Het gesprek voeren over kwaliteit van leven vergt bijzondere aandacht. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met de huisarts in relatie tot gesprekken over het behandelbeleid.

Persoonsgerichte zorg

Er worden, waar mogelijk, huisbezoeken afgelegd voordat iemand verhuist naar Loovelt. Er wordt gekeken of deze mogelijkheid verder uitgebreid kan worden. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat cliënten zich sneller thuis voelen op Loovelt. Er wordt zo aan de voordeur het gesprek gevoerd met naasten over wat de verwachtingen zijn richting BrabantZorg, maar zeker ook wat de verwachtingen zijn van BrabantZorg richting de familie. Het beeld dat alles overgenomen en opgepakt wordt door professionals moet veranderen, bij zowel familie als bij het team. Wat hiervoor nodig is zijn duidelijke kaders over wat het team mag vragen en wat niet.

Daarnaast is er extra aandacht voor het expliciet stellen van de vraag wat de dag voor iemand zo fijn mogelijk kan maken en of het goed is wat er gedaan wordt. Deze informatie wordt ook gedeeld met de rest van het team, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ voor de cliënt. Hierbij is het belangrijk deze aandacht ook te (blijven) geven aan cliënten die wat stiller zijn of al langere tijd op Loovelt verblijven.

In 2022 staat de audit Veiligheid & Arbo op de planning.