Kwaliteitsvenster Maasland

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Maasland zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Maasland is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag: dagactiviteiten / welzijn
2021 was het jaar van de renovatie van Maasland. De helft van de cliënten zijn tijdelijk verhuisd naar locatie De Wellen, de helft is intern verhuisd. Door tijdelijk afsluiten van algemene ruimtes waren er minder faciliteiten om te bewegen. De ergocoach is wel betrokken gebleven, er vond gym plaats in kleinere groepjes in huiskamers. Vrijwilligers ondersteunen vooral bij grotere groepsactiviteiten, bijvoorbeeld bij wandelen en gym.

Het restaurant is verbouwd tot een ontmoetingsplein waar cliënten deelnemen aan activiteiten en elkaar ontmoeten. Externen zijn hier ook welkom, mits dit een meerwaarde is voor de cliënten zelf. Denk hierbij aan plaatselijke verenigingen. Er is een speciale ruimte voor sport en bewegen in het ontmoetingsplein gecreëerd waar o.a. fietstoestellen staan, gym en yoga wordt gegeven.

Ter ondersteuning van de teams, familie/netwerk en cliënten is er een welzijnscoach aangesteld, die zich naast de uitvoer van activiteiten richt op coaching en groei van de medewerkers en vrijwilligers, zodat het welzijn iets van ons samen wordt.

Persoonsgerichte zorg
Door de renovatie zijn teams meer gaan samenwerken in kleinere multidisciplinaire teams, meer passend bij het Kleinschalig Wonen.

Het nieuwe werken
In 2021 zijn diverse bijeenkomsten gehouden met verschillende disciplines (horeca, huishouden, zorg en welzijn) met als hoofdvraag: hoe gaan we kleinschalig werken? Hieruit is onder andere voortgekomen dat 2022 een focus op SamenZorg vraagt.

Eten & drinken
Sinds september 2021 koken horecagastvrouwen in de huiskamers. Vanaf 2022 wordt in twee huiskamers de warme maaltijd in de middag geboden en in twee huiskamers in de avond. cliënten hebben zo de keuze om in de middag of in de avond hun warme maaltijd te nuttigen.

Methodisch werken: deskundigheid
Het doel was om in 2021 alle medewerkers te scholen op Belevingsgerichte Zorg. Dit is vanwege de coronaperiode en de verbouwing helaas niet gelukt. We hebben in samenwerking met de Academie van BrabantZorg een scholingsplan voor 2022 gemaakt waarin ook dit onderwerp aan bod komt. De rol van ´gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie´ wordt vooralsnog niet ingevuld. Mede door de aanwezigheid van GVP consulent en de psychogeriatrisch verpleegkundige, is de specifieke kennis rondom psychogeriatrie geborgd.

In 2021 is eenmalig een tafelgesprek gevoerd in samenwerking met de lokale cliëntenraad. Vragen die aan bod kwamen waren onder andere: “hoe gaan activiteiten”, “Hoe loopt het met eten en drinken?”, “wat gaat goed?”, “Wat kan beter?”.

Zorg in de laatste levensfase
In 2021 zijn gesprekken met huisartsen gevoerd over zorg in de laatste levensfase. Vooral de bewustwording over de diverse fases kwamen aan bod. De samenwerking met de huisarts op dit gebied is hierdoor beter geworden. De scholing Palliatieve zorg heeft vanwege de verbouwing en de coronaperiode niet plaatsgevonden.

Zorgtechnologie
Met de renovatie zijn Leefcirkels ingericht, deze zijn echter nog niet in gebruik genomen. Dit heeft te maken met het feit dat op Maasland alleen cliënten “zonder behandeling” wonen waarbij de huisarts eindverantwoordelijk is. Dit betekent dat een oplossing zoals Leefcirkels niet zonder meer ingezet kan worden.

In 2021 is het proces rondom invoer van digitale toedieningsregistratie afgerond. De samenwerking met de apotheek en de huisarts en het goed verwerken van recepten blijft in 2022 aandacht vragen.