Kwaliteitsvenster Maasland

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Maasland zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Maasland is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
In 2022 hebben we verschillende acties ondernomen om de waardering van cliënten en mantelzorgers te achterhalen:

Zo hebben we na de renovatie van Maasland een enquête gehouden richting cliënten en mantelzorgers, om te achterhalen hoe zij Kleinschalig Wonen ervaren op Maasland en wat eventuele ideeën en verbeter-/aandachtsgebieden zijn. 

Waardering medewerkers en vrijwilligers
In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

In 2022 was een belangrijk aandachtspunt op Maasland om medewerkers en vrijwilligers te laten wennen en hun plek te laten vinden in ‘het nieuwe’ Maasland, waar kleinschalig wordt gewerkt en gewoond.

De vrijwilligers zijn op huiskamerniveau ingezet, waarbij zij ondersteunen bij het ontbijt, met zo veel als mogelijk behoud van eigen regie van de cliënten. Dit maakt dat er een veel nauwere samenwerking is met de zorgprofessionals van deze afdeling. Daarbij leren ze de cliënten goed kennen. 

Er is gekeken naar wie er passen binnen de visie van het kleinschalig werken. Er is na het voeren van open gesprekken afscheid genomen van vrijwilligers die zich hierin minder konden vinden en hierbij minder goed aansloten.

Per vrijwilliger is gekeken wie waar affiniteit mee heeft om zijn/haar talent optimaal in te zetten. Er is tevens meer gericht gezocht naar vrijwilligers. Werving door middel van verschillende communicatiekanalen heeft er plaatsgevonden (o.a. Facebook, flyers, stukjes in huis-aan-huis blad).

Binnen elk team (vier huiskamers) zijn aandachtshouders aangesteld die vanuit de medewerkers het eerste aanspreekpunt vormen voor de vrijwilligers. Dit doen we om korte lijnen te creëren en de onderlinge communicatie te verbeteren. 

Verder hebben we minimaal één keer per jaar veerkrachtgesprekken met medewerkers gevoerd en zijn er individuele gesprekken geweest met medewerkers en vrijwilligers die daar behoefte aan hadden. Teammanagers zijn zichtbaar en goed/laagdrempelig te bereiken. Er zijn ontwikkelplannen opgesteld en we bieden extra ondersteuning aan op bijvoorbeeld arbeidsvlak en persoonlijke coaching.

Naast dat BrabantZorg-breed er met tijd en wijle een presentje wordt uitgereikt, gebeurt dit ook op locatieniveau.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
In 2022 zijn de volgende acties ondernomen t.a.v. passende en veilige zorg en ondersteuning op Maasland:

HACCP/ Hygiëne en Schoonmaak controle/audit wordt jaarlijks uitgevoerd;

Bevindingen worden opgepakt en gecommuniceerd naar de teams, binnen de teams zijn er aandachtsvelders Hygiëne.

We zijn er trots op dat we na de renovatie meer gebruikmaken van machinale schoonmaakapparatuur waardoor de schoonmaakkwaliteit is verbeterd. Maar ook dat alle huiskamers voorzien zijn van gedegen keuken- en kookapparatuur. Bij de indeling van ruimtes is voorafgaand aan de renovatie goed nagedacht over de inrichting hiervan. Op deze wijze worden materialen en voedsel op de juiste manier opgeslagen en verwerkt.

Persoonsgerichte zorg
Op Maasland vinden we het belangrijk om naar de cliënten te luisteren. Dit is de kern van Kleinschalig Wonen en Kleinschalig Werken. Met de realisatie van de renovatie (2022) is de locatie goed afgestemd op het centraal stellen van onze cliënten. Er zijn vier huiskamers gerealiseerd, waaromheen tien cliënten wonen, begeleid door vaste kleine teams.

We maken gebruik van planborden, deze zijn ingezet zodat de zorg wordt afgestemd op het dagritme en wensen van de cliënt (geen vaste tijden). Samen met de familie vullen we bij inhuizing het dossier Woonzorg in, zodat we de cliënt op voorhand al leren kennen.

Er is een Welzijnscoach benoemd; zij ondersteunt de teams bij het goed kijken naar de cliënt: wie is de cliënt en wat kan en wil de cliënt? Samen met de verpleegkundige verzorgt zij coaching on the job.

We zetten de consulent belevingsgerichte zorg in. Met als doel om alle medewerkers mee te nemen in het verlenen van belevingsgericht zorg. Door het gehele huis zijn er cliënten met een ziektebeeld, dementie en/of gedragsproblematiek. De consulent geeft handvatten hoe hier mee om te gaan.

Bij de gastvrouwen-plus die zijn aangesteld, wordt goed gekeken naar hun achtergrond en persoonlijkheid. De gastvrouw-plus heeft een cruciale functie binnen Maasland; ze ondersteunt bij eten en drinken, het (samen met de cliënten) koken, het welzijn/ toezicht en het begeleiden van mobiele cliënten naar het toilet en lichte ADL-taken.

Cliënten hebben zelf bepaald of ze tafelgesprekken willen, waar de cliëntenraad bij aansluit.

De Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s) en familiegesprekken zijn goed georganiseerd in nauw samenspel met onze verpleegkundigen, huisartsen en behandelaren.

We hebben geinformeerd bij cliënten en familie op welke wijze zij het ontmoetingsplein in zouden willen zetten en welke betrokkenheid wenst familie/naasten op Maasland?

In samenwerking met een trainer/inspirator (Ruud Dirkse van ‘Anders Zorgen’) is een project gestart: ’ Maasland efkes anders’. De doelstelling hierbij was om de samenwerking tussen alle betrokken partijen (vrijwilligers, mantelzorgers, netwerk, medewerkers en cliënten) te vergroten. De cliënt vormt hierin het middelpunt. Er zijn twee dagdelen in najaar 2022 georganiseerd, waar o.a. meningen zijn gevraagd. De cliëntenraad was hier ook bij aanwezig.

In 2022 hebben familieavonden plaatsgevonden, onderwerpen waren: rondleiding Maasland, abonnementen en de beweegruimte.

We zijn trots op nauwere samenwerking tussen medewerkers en familie. Vaak wordt er aangegeven dat ‘Maasland als een warm huis’ voelt.

We zijn trots op de wijze waarop onze medewerkers en vrijwilligers de 'omslag' hebben gemaakt van traditioneel werken (zorgen voor) naar het vooral kijken en luisteren naar de cliënt en zijn naasten (zorgen dat). Om de teams, cliënten en naasten hierbij te ondersteunen hebben we het extern bureau “Anders Zorgen” ingezet om nog meer naar de talenten van de cliënten te kijken. Verder zijn we trots op de nauwe samenwerking/ betrokkenheid richting cliënten, je merkt het dorpse hier in huis. Er wordt goed gekeken naar het stuk “Ik vraag het u”. 

Er is een teamafspraak gemaakt dat er gezamenlijk koffie gedronken wordt tussen en met cliënten en medewerkers.

Wonen en Welzijn
Wonen
In 2021/’22 is Maasland gerenoveerd, de cliëntenraad was hierbij zeer nauw betrokken.

In 2022 heeft het wonen en welzijn op Maasland centraal gestaan. De renovatie is goed verlopen en in januari 2022 afgerond en na de terugkeer op Maasland staat Kleinschalig Wonen en Werken centraal. Ook realiseerden we de groei van Maasland ‘als hotel’ naar Maasland als ‘het huis’ van de cliënten en familie. 

Er is een sportruimte en ontmoetingsruimte ingericht en we hebben een belevingstuin gerealiseerd. De bewegingsagogie biedt beweging aan. Dit komt de cliënten ten goede, de cliënt blijft langer actief. Dit inbedden in de dagelijkse routine heeft de voorkeur.

De huiskamers zijn, in samenspraak met cliënten, op een eigen wijze ingericht, evenals de keuze van de meubels.

Welzijn
Met de aanstelling van een nieuwe welzijnscoach en medewerker evenementen, is het activiteitenaanbod in 2022 vergroot en ook beter verspreid over de week. Ook familie wordt meer betrokken bij welzijnsactiviteiten. Hierdoor worden activiteiten en evenementen druk bezocht.

Maasland Net efkes Anders 
We zetten ‘Maasland Net efkes Anders’ voort, waarbij ook familie deelneemt. Er zijn inmiddels acht aandachtsvelders hiervoor binnen Maasland, afkomstig uit verschillende disciplines, inclusief een familielid. Dit met als doel om het welzijn en de activiteiten vooral ook af te stemmen op het individu en nog beter te leren kijken naar de cliënt. Maar ook om de cliënt meer zelf initiatieven te laten nemen en eigen talenten in te laten zetten. Dit geeft nog meer voldoening aan de dag en vergroot de samenzorg.

Samenwerking cliëntenraad 
In 2022 hebben we samen met de cliëntenraad als belangrijkste doel bereikt dat Maasland gerenoveerd is. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering is de cliëntenraad nauw betrokken geweest, kijkend vanuit en vragend aan de cliënt om bepaalde keuzes te maken (o.a. inrichting). Daarbij is de cliëntenraad nauw betrokken bij de transitie naar Kleinschalig Wonen en Werken. Dit vergt namelijk zowel bij de cliënten als de medewerkers/vrijwilligers een andere manier van kijken en werken.

De cliëntenraad wordt nauw betrokken bij en denkt graag mee met de uitvoering van de visie van Maasland. 

Zorgtechnologie
In 2022 hebben we geconstateerd dat er op Maasland nog te weinig gebruik wordt gemaakt van zorgtechnologie, als het gaat om behoud van zelfregie. 

Cliënten die vanuit een thuissituatie hier komen wonen, krijgen zaken als een Medido of steunkoushulp niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Dit maakt dat deze zorgtechnologische ondersteuning hier nog te weinig kan worden geboden. Dit vinden we een schrijnende contatering, aangezien we juist willen pleiten voor zo veel mogelijk eigen regie i.p.v. dat wij als zorgprofessionals dit overnemen. (zie verderop in het plan voor 2023).

Zo zijn er op Maasland verschillende zorgtechnologische hulpmiddelen aanwezig ter ondersteuning in het welzijn en beweging van de cliënten (zoals een beleef-tv, Femily, en een Motomed/Zilverfit). 

In 2022 is er een consulent zorgtechnologie aangesloten bij de familieavond om uitleg te geven over de mogelijkheden.

Resultaten interne audits
Vanuit o.a. de audits en zaken die uit de dagelijkse praktijk bleken, zijn de volgende zaken opgepakt of aangeschaft:

  • Er liggen HACCP-handboeken op alle huiskamers; 
  • De Hygiënerichtlijnen Kleinschalig Wonen worden in vakgroepoverleggen en teamoverleggen besproken en getoetst;
  • Het huishoudelijk team wordt betrokken bij auditresultaten; 
  • Er zijn extra karren aangeschaft om de schone van de vuile was te scheiden.

Audit Palliatieve zorg
We hebben Palliatief verpleegkundigen kennis laten maken met het team, zodat de drempel om hen in te schakelen verkleind wordt. Met als resultaat dat de Palliatief verpleegkundige ondertussen diverse keren is geraadpleegd.

Audit Medicatieveiligheid
Het medicatieproces is aangescherpt en er wordt per afdeling gewerkt met ‘medicatie-aandachtshouders’. Doordat er aandachsthouders medicatie’ zijn aangewezen, loopt het medicatieproces meer gestroomlijnd. We zijn er dan ook trots op dat door deze acties het aantal medicatiefouten op de locatie hierdoor is afgenomen.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.