Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Het onderwerp ‘SamenZorg’ zal in 2023 extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld d.m.v. trainingen. 

Per team wordt bovendien gekeken wat er nodig is om de cliënten nog beter te leren kennen, zoals aansluitende trainingen medewerkers rondom gastvrijheid, ADL en slikproblematiek en dementie/onbegrepen gedrag. Hierbij zullen we de kwaliteit van zorg niet uit het oog verliezen. 

Vanuit dagactiviteiten zullen er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, waar medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers bij elkaar komen. 

In de 2e helft van 2023 zal er onder alle betrokkenen een enquête plaatsvinden, met als belangrijk onderdeel het zien en horen van de cliënt.

Wonen en Welzijn

Wonen
In 2023 willen we de ingeslagen weg verder voortzetten. 

Daarnaast willen we graag de sportruimte en bewegen uitbreiden zodat cliënten langer actief blijven. 

Welzijn
We steken in op het verbeteren van de communicatie en nog meer via verschillende communicatiekanalen de ‘kleine succesjes’ delen, waardoor familie en naasten meer betrokken zijn in het leven van de cliënt.

Meer kleine projecten verzorgen, zowel individueel als in de huiskamers, zoals het maatjesproject, maar ook cliënten een rol geven naargelang dit mogelijk is. (rondleidingen, moestuinprojecten etc.)

Samenwerking cliëntenraad 

In 2023 willen we als cliëntenraad een vaste rubriek in het ‘Karrespoor’ gaan vullen. Met als doel om ons meer bekend te maken binnen Maasland zodat men weet ‘wie is de cliëntenraad’ en ‘waar is de cliëntenraad mee bezig’.

De voortgang van ‘Maasland net efkes anders’ is een vast punt op de agenda voor de cliëntenraad.

Zorgtechnologie

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het kenbaar maken bij regiomanagement dat we graag op Maasland meer zorgtechnologie zouden willen inzetten ter bevordering van de zelfregie van de cliënt, en mogelijke tijdswinst bij de zorgprofessional. Waar we trots op zijn is dat we hierin gehoord zijn. We gaan dan ook in 2023 samen met de afdeling zorgtechnologie starten met een pilot; gebruikmaken van ‘Slide’; het automatische gordijn open/dichten. Dit zullen we op 1 afdeling gaan testen en we beginnen met een nulmeting om goed te kunnen evalueren wat het onszelf en de cliënten opbrengt. 

Vanuit daar zullen verdere stappen worden gezet in de aanschaf van zorgtechnologische hulpmiddelen. 

Ook BrabantZorg-breed is er aandacht voor inzet van zorgtechnologie binnen de intramurale setting. Maasland neemt deel aan deze klankbordgroep.

Resultaten interne audits

Medicatie
We starten met één verpleeghuisafdeling, met als gevolg dat er een ander medicatieproces bij komt kijken. Het medicatieproces rondom verpleeghuiszorg wordt goed weggezet.

Eind 2023 staat de audit Persoonsgerichte zorg op de agenda.