Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg en eigen regie

Maasland biedt zorg en ondersteuning op een manier die volgt vanuit de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin 'Elke dag zo fijn Mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid waarbij cliënten ondersteund worden bij de invulling van een betekenisvolle dag op basis van persoonlijke wensen en behoeften. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen mee in het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. De grootte van de teams is aangepast om ervoor te zorgen dat cliënten door zoveel mogelijk dezelfde medewerkers worden ondersteund. Dit is een doorlopend proces. PUUR woonzorg als rapportage systeem geeft meer mogelijkheden ter ondersteuning om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, aangezien deze vanuit de cliënt is geschreven, wie ben ik en zo wil ik het graag. In het ‘oude’ Maasland werd gebruikgemaakt van Zorgroutes, waardoor een cliënt op een bepaald tijdstip werd verzorgd. Nu worden planborden gebruikt, omdat we hiermee de eigen regie van de cliënt veel beter kunnen volgen. Ook is op het planbord zichtbaar wie er die dag, avond en nacht werkt, zowel zorgpersoneel als huishoudelijk personeel en diegene die op de huiskamer werkt. Dit maakt het veel persoonlijker. Het planbord wordt afgestemd op de volgende vragen: wat heeft u deze dag nodig? Hoe laat wilt u verzorgd worden? Doordat er geen vaststaand routeschema wordt gevolgd, maakt dit de medewerkers veel flexibeler en daardoor meer persoonsgericht. Ook wordt het schoonmaken van de kamer nauw afgestemd op het ritme van de cliënt.

Vergroten samenzorg en participatie

Met Samenzorg wordt bedoeld dat de cliënt in het middelpunt staat. Het netwerk staat om de cliënt heen, als laatste schil komen de professionals te staan. Maasland heeft deelgenomen aan de pilot ‘Samenzorg’ en in 2022 zal dit verder uitgerold worden. Er is een start gemaakt met Samenzorggesprekken, waarbij de cliënt en diens naaste betrokken worden. Doelstelling is dat familie/naasten veel meer ook binnen Maasland betrokken zijn bij de zorg en welzijn. O.a. door cliënten zelf te wassen, de kamer mee schoon te maken, of in de huiskamer een taartje te komen bakken. Kortom dat de zorg veel meer een samenspel wordt. Wat betreft de samenwerking ten aanzien van eigen medewerkers en vrijwilligers is deze veel intenser geworden door de realisatie van kleinere teams/huiskamers. De vrijwilliger maakt echt onderdeel uit van de teams. Er is sprake van een overdrachtsmoment en iedereen sluit gezamenlijk aan bij overlegmomenten.

Deskundigheid

Een doelstelling in 2022 is de Kennis en Kunde vergroten bij medewerkers en vrijwilligers. De gastvrouwen/-heren zijn rondom eet- en drinkmomenten veel aanwezig in de huiskamers waardoor zij eerder signalen opvangen als het gaat om veranderingen rondom het slikken. De zorgzwaarte is dermate toegenomen, met daarbij de slikproblematiek, dat de keuze om de gastvrouwen/-heren te scholen een pre was. Zij hebben allen een slikcursus gevolgd.

Er zijn diverse zorggebieden die aandacht behoeven zoals medicatie, hygiëne en wondzorg. Daarvoor zijn er binnen de teams aandachtshouders aangewezen die de coördinatie betreffende het aandachtsgebied hebben. Zij nemen de teams mee in veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging voor 2022 is om de verschillende aandachtshouders hun rol nog beter neer te laten zetten. De kwaliteitsverpleegkundige is nauw bij dit proces betrokken. De complexiteit van de zorg neemt toe, waardoor de zorgmedewerkers mee moeten groeien in deze ontwikkeling. Daarvoor is het nodig om de medewerkers te scholen op het gebied van basiszorg, BIG-handelingen en Belevingsgerichte zorg. Er is een plan geschreven in samenwerking met de aAcademie wat in 2022 verder uitgevoerd wordt.

Verschillende medewerkers gaan in 2022 in het kader van een mobiliteitsprogramma op een andere locatie meekijken/meedraaien. Dit om te leren in en van een andere setting en het geleerde weer op de eigen werkplek te kunnen overbrengen.

Multidisciplinaire samenwerking en vergroting eigenaarschap

Na de renovatie zijn de teamsamenstellingen veranderd. Om de zorg rondom de tien cliënten per afdeling te waarborgen is ervoor gekozen om kleinschalig en multidisciplinair te werken. Waar een team voorheen bestond uit alleen zorg, horeca of huishouding is er voor gekozen om deze samen te voegen. Multidisciplinair werken vergroot ook het eigenaarschap. We maken gebruik van de inzet van de verpleegkundige, de kwaliteitsverpleegkundige en de welzijnscoach waardoor de kwaliteit en deskundigheid wordt vergroot op het gebied van zorg en welzijn. Er vindt meer coaching on the job plaats binnen de verschillende teams. In 2022 worden themabijeenkomsten georganiseerd waar zorginhoudelijke- en welzijnsthema’s worden behandeld. Goede zorg is persoonsgericht, het voeren van 'het goede gesprek' in dialoog is hierbij erg belangrijk. We hebben het over zingeving, de dingen die mensen bezighouden en de behoeftes die zij hebben. Ook in 2022 wordt hier extra aandacht aan besteed.

Wonen en Welzijn

Een van de doelstellingen die we hebben gesteld voor 2022 is: onze medewerkers en vrijwilligers werken volgens Kleinschalig Wonen en op Maasland wonen en werken we met plezier.

Dagactiviteiten / Welzijn

Doordat we kleinschalig zijn gaan wonen en werken is de pijler van BrabantZorg goed zichtbaar: ‘Ik ken u echt’. Dit is mede gerealiseerd door het formeren van kleinere/vaste teams. Momenteel zijn we met diverse collega’s uit de verschillende teams verder vorm aan het geven wat welzijn inhoudt binnen Kleinschalig Wonen. Waar we naartoe willen is dat er veel meer welzijn op individueel-, huiskamer-, ontmoetingspleinniveau wordt geboden, vooral kijkend naar de behoefte van de cliënt zelf. Wat heeft iemand op dit moment nodig? Verder is het van belang goed te inventariseren hoe iemand thuis leefde, hoe iemand zijn/haar dag invulde en wie daarbij betrokken was. Bij het leveren van welzijn op Maasland is het betrekken van het sociale netwerk van cruciaal belang. We willen familie en naasten nog meer gaan betrekken bij zorg en welzijn door o.a. het voeren van familiegesprekken, het organiseren van familieavonden en inhuizingsgesprekken.

Bewegen

Ook voor 2022 blijft het bewegen een belangrijk aandachtspunt binnen Maasland, om zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen. Vandaar dat we hiervoor specifiek een sport & beweegruimte hebben ingericht, waar verschillende materialen en apparatuur beschikbaar zijn. Deze ruimte is toegankelijk voor familie/naasten om samen met de cliënt in beweging te blijven. In deze ruimte wordt o.a. yoga en gym gegeven en ook de ergocoach doet er gezamenlijk oefeningen met cliënten. Medewerkers en vrijwilligers binnen Maasland ondersteunen en stimuleren cliënten om naar vermogen zoveel mogelijk te bewegen. Dit betekent dat we hier structureel aandacht aan besteden tijdens alle mogelijke activiteiten (eten, wassen en aankleden, activiteiten, etc.).

Eten & drinken

In Maasland worden meerdere eetmomenten aangeboden. Het doel hiervan is om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het eten en de eetbeleving te verbeteren. De ervaring is dat door een spreiding van eetmomenten men beter en gezonder eet. Extra aandacht wordt gegeven aan het verhogen van de eiwitinname. Per huiskamer wordt gekookt door een horecamedewerker. Er is een menucyclus gebaseerd op de seizoenen, deze wordt afgestemd met de diëtiste. Een aantal keer per jaar vindt er op huiskamerniveau een voedingsoverleg plaats tussen diëtiste, logopediste, gastvrouw/-heer en zorgmedewerker om zo de kwaliteit rondom eten en drinken te optimaliseren. Zo worden vroegtijdig veranderingen opgemerkt en interventies ingezet.

Gastvrouwen/-heren hebben toegang tot het woonzorgdossier PUUR, zij rapporteren de bijzonderheden rondom eten en drinken. Zodat de zorg rondom voeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het eten is echt een onderdeel van welzijn voor de cliënt. Men kijkt uit naar dit moment. Op een bord in elke huiskamer staat geschreven wat er die dag gegeten wordt.

Samenwerking cliëntenraad

De samenwerking met de lokale cliëntenraad wordt als zeer positief ervaren. Ongeveer eens in de zes weken heeft de cliëntenraad een bijeenkomst met de teammanagers. De cliëntenraad sluit aan bij tafelgesprekken en bij familieavonden. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de renovatie (zij nam deel aan de projectgroep Renovatie) en de keuzes die gemaakt zijn. Voor 2022 zijn gezamenlijke thema´s het Kleinschalig Wonen en Kwaliteit van zorg.

Zorgtechnologie

In 2022 zijn twee Aandachtsvelders Zorgtechnologie aangesteld die nauw samenwerken met de Consulent Zorgtechnologie van BrabantZorg. De Consulent Zorgtechnologie is aangesloten bij een familieavond om te ontdekken welke zorgtechnologie helpend kan zijn. Er wordt al diverse zorgtechnologie ingezet (beleeftv, robotmaatje en interactie hond/poes). Aandacht voor de komende periode is om meer ´in de genen´ te krijgen dat zorgtechnologie in veel gevallen een goed hulpmiddel kan zijn om te ondersteunen en dat signalen op dit gebied direct worden omgezet in de juiste actie.

Situatie op Maasland: Toename zorgzwaarte en voltooide renovatie

Doelgroep cliënten

In het afgelopen jaar is merkbaar geweest dat de zorgzwaarte op Maasland is toegenomen, dit is terug te zien in toename van zorgzwaartepakketten. De toename van zorgzwaarte zit met name in de multi-complexiteit, waarbij verschillende disciplines betrokken zijn, zoals psycholoog, Specialist Ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Dit maakt dat Maasland op het kantelpunt staat voor verpleeghuiszorg. Echter vanwege een tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde zijn we met nauwe betrokkenheid van het regiomanagement en commissie Wet zorg en dwang (Wzd) multidisciplinair aan het kijken hoe we hiermee ook richting toekomst het beste kunnen handelen. In 2022 worden de mogelijkheden bekeken om de Leefcirkels in gebruik te nemen door inzet van een Specialist Ouderengeneeskunde, een Wzd-functionaris en training van de teams.
Voor de medewerkers op de werkvloer betekent deze ‘nieuwe’ doelgroep een veranderingsproces. Speciaal hiervoor hebben wij een uitgebreid scholingsprogramma opgesteld. Dit zal in 2022 worden opgestart.

Renovatie

Vanaf eind januari 2022 zijn alle cliënten teruggekeerd op Maasland. Met de renovatie die heeft plaatsgevonden hebben we per tien cliënten (vier teams) huiskamers gecreëerd waar samen met de cliënten gekookt en gegeten wordt. Met het oog op de toekomst is een open leefcirkel gerealiseerd, zodat we voorbereid zijn op verpleeghuiszorg. Faciliteiten waar de cliënten gebruik van kunnen maken zijn verder: kapper, pedicure, een ruimte voor sport en bewegen en een belevingsgerichte tuin.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Schoonmaak

We zijn trots op de verandering die door is gevoerd bij de Huishoudelijke dienst en de samenwerking onderling. De samenwerking met andere disciplines kan nog verbeterd worden.

Veiligheid & Arbo

We zijn trots op onze mooie en veilige locatie. Enkele punten verdienen de aandacht zoals de aanwezigheid van losse zuurstofflessen en meerdere lekbakken onder vloeistoffen.

In 2022 staan verder de audits Palliatieve zorg en Medicatie op de planning.