Passende en veilige zorg en ondersteuning

MVA’s / prisma Light

Naar aanleiding van een incident in 2021 is extra aandacht gekomen op inzet van sensoren en cameratoezicht op verzoek van cliënt. Besproken is onder andere hoe je doelen van inzet duidelijk vastlegt, welke oplossingen beschikbaar zijn en wanneer wordt geëvalueerd. Daarnaast is het proces van melden van incidenten onder de loep genomen, zodat medewerkers hier bewuster en meer vanzelfsprekend mee omgaan.

Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Bij elke nieuwe cliënt wordt geïnformeerd naar het reanimatiebeleid. Wanneer er afspraken zijn, wordt toestemming gevraagd deze in het cliëntdossier te vermelden. Wanneer er geen afspraken zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts om beleid af te spreken. Bij alle cliënten is uiteindelijk in het dossier inzichtelijk wat de wens is.

Rondom aandacht voor eten en drinken zijn we eind 2021 gestart met voedingsoverleggen om meer bewustwording te creëren rondom voeding. 2021 hebben we gebruikt om te kijken hoe we deze overleggen het beste kunnen vormgeven en in welke frequentie. Inmiddels staat dit overleg één keer per drie maanden gepland in samenwerking met de diëtiste en logopediste.