Kwaliteitsvenster Noorderkroon

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Noorderkroon zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Noorderkroon is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Bezoek zorgkantoor
In oktober 2021 heeft het zorgkantoor ons een bezoek gebracht. Hierbij zijn diverse betrokkenen gesproken over thema’s gerelateerd aan het kwaliteitsvenster. Aanwezigen tijdens dit gesprek waren de regiomanager, manager H&F, teammanager, kwaliteitsverpleegkundige, ccp’ers, psycholoog, basisarts, Consulent Belevingsgerichte zorg, cliënten en een afgevaardigde van de cliëntenraad. Hierbij gaven zij aan dat wij als locatie rekening houden met onze cliënten, gedragsverandering signaleren en onze cliënten echt kennen.

Het zorgkantoor gaf aan dat zij tijdens het locatiebezoek een mooie indruk hebben gekregen van waar wij als locatie trots op zijn, maar ook waar onze uitdagingen liggen. Er is aandacht voor belangrijke thema’s en er liggen verschillende uitdagingen, maar het lerend vermogen van de organisatie is groot. Ze hebben het vertrouwen dat wij ons blijven ontwikkelen.

Een zinvolle dag
In 2021 hebben we nader bekeken hoe deze extra uren aan behandelaren zo efficiënt mogelijk voor de cliënt ingezet kunnen worden. In 2022 zullen we dit voortzetten.

In 2021 hebben we per huiskamer geobserveerd waar de behoefte van de cliëntengroep ligt. Hierbij hebben we gekeken naar de mogelijkheden van de inzet van een gastvrouw/gastheer of helpende. Ook in 2022 zullen we alert blijven op de behoefte van onze cliënten.
In 2021 hebben we de keuze gemaakt om per huiskamer een medewerker met een zorgachtergrond en affiniteit met welzijn in te zetten binnen het team welzijn. Deze medewerker is binnen het team geworven.

Daarmee willen we een verbinding maken tussen team Welzijn en de zorg om zo beter op de behoefte van de cliënt in te kunnen spelen, vanuit de visie ‘ik ken u echt’. Het blijft een continu proces maar de eerste positieve resultaten zijn al zichtbaar. We werken met kleinschalige welzijnstaken/momenten en nemen hierin de zorg mee.

Duurzaamheid
In 2021 zijn we gestart met het besparen op water: wat kunnen we inzetten om minder waterverspilling te hebben, zonder dat er legionella ontstaat? Zo zijn we doorlopend met duurzame projecten bezig. We hebben hierbij de keuze gemaakt door cliënten met een kwetsbare huid en/of bedlegerig zijn, verzorgend te wassen. Dit is beter voor de huid en er wordt minder water en linnen gebruikt. Ook kan hierdoor efficiënter gewerkt worden. Natuurlijk vindt dit altijd in overleg met de cliënt plaats.
Er is extra aandacht voor het voorkomen van legionella door regelmatig waterleidingen door te spoelen, dit is opgenomen in het werkproces van de Huishoudelijke dienst. Bij het leegkomen van kamers is de servicedienst hier ook extra alert op.

Verder zijn we gestart met aandacht voor minder voedselverspilling en gebruiken we overal waar mogelijk LED lampen. Dit is opgestart in 2021 en zal in 2022 zijn vervolg hebben.

Eten en drinken
Tijdens de coronacrisis is ingezet op roomservice. Hierdoor hebben de cliënten, medewerkers en cliënten vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Dit is positief ontvangen door de cliënten uit de aanleunwoningen. In 2021 hebben we gekeken naar de mogelijkheden om dit een vervolg te geven en zijn we tot de conclusie gekomen dat hier incidenteel gebruik van gemaakt wordt. Er is dan ook besloten om het niet actief uit te zetten.

Methodisch werken
In 2021 is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie. De kwaliteit is hiermee vergroot.

Samenwerken
In 2021 zijn we verder gegaan in de uitgezette koers vanuit 2020 m.b.t. het aanpassen van onze manier van werken naar ‘Elke dag zo fijn mogelijk’. Helaas is het ons niet gelukt om in 2021 hiermee verder aan de slag te gaan. In 2022 wordt dit weer opgepakt. Verder zijn we met twee teams gestart met een pilot ‘Samenzorggesprekken’.

In 2021 zouden we samen met de cliëntenraad onderzoeken hoe de huiskamergesprekken beter vorm gegeven kunnen worden door bijvoorbeeld het aansluiten bij de koffiemomenten met de cliënten. Helaas hebben deze i.v.m. de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden.

We hebben in 2021 ‘Samen Werken We Zo’ afgerond, hiervoor zijn in 2020 de kaders in beeld gebracht. ‘Samen Werken We Zo’ zal het werk voor de medewerkers leuker, beter en gemakkelijker maken. Als voorbereiding hierop heeft Noorderkroon eind 2020 de nieuwe teamsamenstelling en teamafspraken gemaakt. Dit alles om samen met elkaar te kijken hoe we de zorg rondom de cliënt het beste kunnen vormgeven.

In 2021 heeft de regio Den Bosch deelgenomen aan het programma ‘Waardigheid en Trots”. Dit hebben we gedaan om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag.

Hiervoor heeft er een scan plaatsgevonden waarbij vragenlijsten door cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraad ingevuld zijn. Dit is eind 2021 besproken, in 2022 wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt en gaat de locatie aan de slag met de verbeterpunten. Eind 2022 vindt een nieuwe scan plaats om de voortgang in kaart te brengen.

Zorgtechnologie
Na de zomer van 2021 zijn de bedmatten ingezet. Dit wordt gebruikt om de risico’s op letsel zo klein mogelijk te houden. We zijn gestart om per afdeling deze bij 50% van de cliënten in te zetten. Na evaluatie bleek dat bij gebruik de risico’s op letsel inderdaad afgenomen te zijn. Verder geeft het de cliënt meer vrijheid en nachtrust. Hierdoor blijft ook de eigen regie zo goed mogelijk behouden. In 2022 zullen we deze inzet uitbreiden naar de rest van de locatie. Op de PG-afdeling worden deze standaard onder het matras gelegd, het inschakelen hiervan vindt altijd in overleg met de cliënt en zijn familie.

Een keer per maand zetten we een hulpmiddel in vanuit het Zorgtechnologiedepot van BrabantZorg. Zo kunnen we, zonder grote uitgave te doen, zorgtechnologie uitproberen. Daarna wordt bekeken of we een hulpmiddel standaard kunnen inzetten. De Silent disco is hier een goed voorbeeld van.

Vanwege besluitvorming vanuit de organisatie is Medido niet geïmplementeerd.

De bedscan heeft geen vervolg gekregen in 2021 omdat we nu de voorkeur hebben gegeven aan de inzet van bedmatten.
De Qwiek-Up wordt sinds 2021 continu ingezet. Dit geeft rust in de huiskamer en naast de inzet in op groepsniveau wordt de Qwiek-UP soms ook individueel ingezet. Hierbij zien we een toename van reactivering van de cliënt. De Consulent Belevingsgerichte zorg levert hier een groot aandeel.

De Meldingen Verbeteracties (MVA's) zijn in 2021 standaard teruggekoppeld in de teams. Punten die verbetering behoeven worden meteen in de actieplannen opgenomen.