Kwaliteitsvenster Noorderkroon

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Noorderkroon zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Noorderkroon is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Veiligheid
We zorgen ervoor dat in elke dienst een medewerker werkt met een BHV (bedrijfshulpverlening) bevoegdheid. Het plannen kost helaas veel tijd omdat het huidige roostersysteem hierin niet geheel voorziet. Dit gegeven wordt opgepakt door de adviseur Veiligheid.

Persoonsgerichte zorg
Het is belangrijk dat de verwachtingen tussen de cliënten en familie en medewerkers over en weer worden besproken en helder zijn, zodat hier geen verwarring en mogelijke wrijving ontstaat. In 2022 zijn we, als pilot met twee teams, gestart met de “SamenZorggesprekken”, om familieparticipatie te verbeteren. De ervaringen vanuit de pilot zijn positief; zo ontdekten familieleden “oude” hobby’s van hun ouder, die ze nu samen met hun ouder weer oppakken. Verzorgenden kregen veel informatie die hen helpt de cliënten beter te ondersteunen bij de invulling van de dag. Kortom: het SamenZorgesprek heeft toegevoegde waarde en is zeer waardevol voor het verbeteren van de kwaliteit van het welzijn van de cliënten en het samenspel met familie en/of naaste zorg. In 2023 zal gestart worden met de BrabantZorg implementatie. 

We willen binnen onze locatie graag dat de familie betrokken blijft in het leven van de cliënt en wij willen onze cliënten beter leren kennen. De familie wordt dan ook gevraagd om de levensgeschiedenis in te vullen in het zorgdossier. In 2022 hebben we dit op de familieavond besproken en zijn acties uitgezet. 

Roze Loper
In samenwerking met locatie Nieuwehagen en locatie ‘t Geerke (beide zorglocaties van BrabantZorg in Den Bosch) zijn we met een nieuwe werkgroep Roze Loper gestart i.v.m. wisselingen binnen de werkgroep. We hebben de medewerkers betrokken en er is intern aandacht aan gegeven. Denk hierbij dan aan een roze diner, uitdelen van roze koeken of het houden van themamiddagen over bijvoorbeeld pesten.

Wonen en Welzijn
In 2022 hebben we ons vrijwilligersbestand uitgebreid, hierdoor kunnen we meer inspelen op de veranderde inzet van vrijwilligers door bijvoorbeeld meer activiteiten in de huiskamer te organiseren. Door de welzijnscoaches zijn op de afdeling meer individuele activiteiten georganiseerd. Het sluit beter aan bij de wensen van de cliënten. Er ontstaan nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld het opstarten van een houtbewerkings clubje waaraan twee cliënten met plezier deelnemen. 

We willen de cliënten blijven stimuleren en zetten ons in om zorg op maat te kunnen geven. Dit wordt onderstreept door de uitkomsten van de scan door Waardigheid & Trots. 

Dit doen we met behulp van de 'Hartenroos' (een methode die je de weg wijst om met de cliënt het goede gesprek aan te gaan over iemands leefplezier). 

Zorgtechnologie
De toegangsdeur naar de binnentuin is cliëntvriendelijk gemaakt. 

Voor 2022 zijn de bedmatten (rambleguard) ingezet op de PG-afdelingen. We zien dat de cliënt hierdoor minder gestoord hoeft te worden tijdens de nachtrust. Voorheen waren er veel loze bellen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een deken dit over de bedrand hing of een voet die onder de deken uitstak. Hierdoor ging de sensor af en werd de cliënt onnodig gestoord. De bedmatten liggen onder de matrassen en meten de druk op de mat. De sensor gaat pas af wanneer de cliënt uit bed is. Ook is een voordeel dat de bedmatten geïnstalleerd kunnen worden met vertraging van bijvoorbeeld vijf minuten. Zo kan iemand die gewend is om alleen naar het toilet te gaan zelfstandig gaan, maar krijgt de zorgmedewerker toch een melding als iemand na bijvoorbeeld vijf minuten niet in bed ligt. Op deze manier vergroot je de zelfredzaamheid. 

Waardigheid & Trots
In 2022 is een start gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak. Het plan van aanpak gaf een aantal pijlers voor 2022 aan:
We zijn bewust gaan kijken naar scholing en hebben dit meer via coaching-on-the-job georganiseerd. Deze ontwikkeling is door de teammanager en kwaliteitsverpleegkundige in de teams vormgegeven.
De veranderende doelgroep vraagt andere kennis en vaardigheden van medewerkers. In 2022 zijn medewerkers geschoold op het gebied van psychogeriatrie en is aan de hand van het bespreken van diverse ziektebeelden kennis vergroot.

We hebben in 2022 ingezet op een nog betere samenwerking tussen de zorg en de behandelaren, hierin hebben we positieve slagen gemaakt. De gehele samenwerking tussen alle disciplines binnen Noorderkroon behoeft nog wat aandacht.

Om de samenwerking en verbinding met de huisartsen te verbeteren hebben medewerkers, aan de hand van een praatplaat, acties ondernomen om makkelijker in contact te komen met de huisartsen. Het resultaat is minimaal omdat huisartsen hiervoor geen tijd nemen. Om de ondersteuning van cliënten optimaal te kunnen inrichten is een goede overdracht van afspraken belangrijk; wanneer de cliënt het wil, sluit een medewerker aan bij het bezoek van de huisarts om verdiepende vragen te stellen bij een wijziging van beleid. De cliënt of familie belt dan wanneer de huisarts er is. 

Familieparticipatie
Om de vooruitgang te monitoren hebben cliënten, mantelzorgers, cliëntenraad, vrijwilligers en medewerkers eind 2022 een 2de vragenlijst ontvangen. In 2023 zullen we hiervan de uitslagen bespreken. 

Resultaten interne audits 2022
Palliatieve zorg
De ontwikkel- en leerpunten die vanuit de audit Palliatieve zorg kwamen zijn opgepakt. De waakmand is aanwezig en wordt ingezet en er zullen in 2023 twee medewerkers een scholing ‘palliatieve zorg’ krijgen. 

Persoonsgerichte zorg
Ontwikkelpunten vanuit de audit Persoonsgerichte zorg op de somatische afdelingen die we in 2022 hebben opgepakt zijn; het starten van cliëntbesprekingen en gedragvisites, om steeds beter te kunnen aansluiten op de behoefte van de cliënt. Dit zal in 2023 een vervolg krijgen. Op de 2de etage is er een op maat gemaakte scholing gegeven omtrent de dementiezorg, dit i.v.m. de verschuiving van zorgzwaarte van somatiek naar psychogeriatrie.

Om kennis te vergroten hebben in 2022 op de PG-afdelingen klinische lessen plaatsgevonden m.b.t. dementie en andere gedragsproblematiek.

Schoonmaak
De voorvrouw is in 2022 gestart met de intakegesprekken met de cliënt. Hierbij bespreken we met elkaar wat de cliënt van ons kan verwachten en wat wij voor de cliënt kunnen doen (verwachtingsmanagement). Hier wordt goed op gereageerd, de wens van de cliënt wordt zo veel als mogelijk toegepast.

De audit heeft ons doen inzien dat we nog wel verbetering kunnen geven aan het voorkomen van methodefouten. Dit hebben we in 2022 aangepakt door medewerkers opnieuw te trainen.

Veiligheid en Arbo
In 2022 heeft de audit Veiligheid & Arbo plaatsgevonden. We zijn er trots op dat op alle teamposten beeldschermen zijn opgehangen. Deze camera’s zijn gericht op fysieke ingangen van de locatie zodat er een betere controle is op de verschillende verkeersstromen van de Noorderkroon. De camera's zijn vernieuwd en het aantal is uitgebreid.

In de garage is een voorziening getroffen voor het stallen van de scootmobielen, zodat deze niet meer in de gangen op de afdelingen staan (een eis van de brandweer). Voor het bereiken van de binnentuin is een elektronische bediening op de deur gemonteerd die doorgelust is naar de brandmeldinstallatie.
Verbeteracties: ontruimingsoefeningen hebben door de coronapandemie niet kunnen plaatsvinden en zullen in 2023 weer worden opgepakt.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.