Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Het Zorgleefplan wordt samen met cliënten opgesteld. Wat soms nog ontbreekt is een actieve terugkoppeling op de stappen/acties die worden uitgezet door de zorgmedewerkers. De familie heeft behoefte aan korte lijntjes en een duidelijke terugkoppeling. De familie geeft aan niet goed te weten waar ze alles precies kunnen terugvinden in het zorgleefplan/de rapportage. Het is belangrijk dat de verwachtingen tussen de cliënten en familie en medewerkers over en weer worden besproken en helder zijn, zodat hier geen verwarring en mogelijke wrijving ontstaat. In 2022 zullen we hier dan op in gaan zetten door te gaan starten met “Samenzorggesprekken” , om familieparticipatie te verbeteren.

We willen graag dat de familie meer betrokken wordt in het leven van de cliënt binnen onze locatie en wij willen onze cliënten beter leren kennen. De familie wordt dan ook gevraagd om de levensgeschiedenis in te vullen in het zorgdossier. In 2022 willen we dit verder inrichten. De cliënt wordt gevraagd wat zijn wensen zijn en waar hij of zij behoefte aan heeft. Samen met de familie bespreken we hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. De welzijnsmedewerkers worden hier ook bij betrokken. In verband met de veranderde zorgvraag is de ervaring dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de familie. Onze ervaring is dat deze samenwerking steeds beter wordt.

Roze loper

In 2021 hebben we het certificaat “Roze loper” behaald. We zijn hier erg trots op. Voorafgaand aan het behalen van dit certificaat is er een audit geweest. Familie en cliënten zijn betrokken bij deze audit. In onze locatie ‘Mag je zijn wie je bent’ en dat dragen we dan ook uit. In samenwerking met locatie Nieuwehagen en locatie ‘t Geerke (beide zorglocaties van BrabantZorg in Den Bosch) zijn we met een nieuwe werkgroep gestart. We willen cliënten en familie nog meer betrekken bij het ontwikkelen van activiteiten. Denk hierbij dan aan een roze diner, uitdelen van roze koeken of themamiddagen houden over bijvoorbeeld pesten.

Wonen en Welzijn

Het thema ‘Wonen en Welzijn’ als geheel willen we nog meer op de voorgrond zetten. Daarnaast vraagt dit een meer integrale aanpak, focus op samenwerking en inzet van activiteiten en vrijwilligers aandacht, zodat er beter zicht ontstaat op elkaars werkzaamheden.

Ook vertaling van de visie 'Elke Dag Zo Fijn Mogelijk' op het gebied van familieparticipatie naar de praktijk en verhelderen van verwachtingen kan nog beter opgepakt worden.

Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar van centraal en kleinschalige georganiseerde activiteiten op maat. De inzet en mogelijkheden van vrijwilligers speelt hier ook een rol in. In verband met de coronacrisis zijn er vrijwilligers gestopt. Het werven van nieuwe vrijwilligers is moeilijker geworden. In 2022 gaan we proberen ons vrijwilligersbestand uit te breiden, hiervoor zullen we meer inspelen op de veranderde inzet van vrijwilligers en door meer individuele activiteiten op maat aan te bieden aan onze cliënten.

Onze welzijnsmedewerkers worden meer op afdelingsniveau ingezet zodat er ook hier meer activiteiten op maat aangeboden kunnen worden.

In samenwerking met bedrijven uit Den Bosch zullen we individuele wensen van cliënten gaan organiseren.

Samen met Club Goud (een organisatie die trainingen geeft, specifiek op gebied van Welzijn in de ouderenzorg) gaan we onze welzijnsmedewerkers in hun kracht zetten. Dit doen we door naar de toekomst te kijken, teambuilding te organiseren en om nieuwe activiteiten te ontplooien.
Dit alles met de insteek ‘Waar hebben onze cliënten behoefte aan?’.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad van Noordkroon bestaat uit leden vanuit Noorderkroon, ‘t Geerke en Nieuwehagen. Zij vertegenwoordigen samen alle cliënten van deze drie locaties.

Regelmatig zijn er overleggen tussen een afvaardiging van de cliëntenraad en de teammanagers. Op vraag en inhoud sluit ook de kwaliteitsverpleegkundige aan. De teammanager H&F heeft overleg met het cliëntenraadslid dat het aandachtsgebied H&F en welzijn in portefeuille heeft. Daarnaast sluit er een teammanagers aan bij het overleg met de voltallige cliëntenraad.

We hebben een betrokken cliëntenraad, zij zijn actief, betrokken en geïnteresseerd. Het contact is goed.
De cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Waardigheid & Trots.

Zorgtechnologie

De ontwikkelingen op het gebied van technologie (bv Leefcirkel, bedmatten, sensoren, Qwiek.up, Maatje robot en Robotkat en FreeStyle Libre zijn in ‘vergevorderde’ fase van ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat we bewust blijven omgaan met de verschillende technologieën en mogelijkheden. Verder heeft beeldzorg zijn niet weg te denken intrede gemaakt.

Voor 2022 wordt de inzet van bedmatten uitgebreid en de toegangsdeur naar de binnentuin is cliëntvriendelijk gemaakt. In 2022 zullen we de toegangsdeuren cliëntvriendelijk maken.

Waardigheid & Trots

Eind 2021 zijn we van start gegaan met het programma Waardigheid & Trots. Het centrale doel hierbij is om als regio Den Bosch ons als geheel te ontwikkelen. Waarbij iedereen zich integraal verantwoordelijk voelt per locatie en integraal verantwoordelijk voelt als locatiegroep/regio, met als resultaat ‘Samenspel in Zorg’ voor cliënten en continu werken aan verbetering.
Door het invullen van vragenlijsten op maat, door cliënten/familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben we meer inzicht gekregen in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zijn we ons meer bewust van wat het kader inhoudt en voor ons betekent.
De respons was hoog. We zijn hier dan ook erg trots op. Dit hebben we mede te danken aan de vrijwilligers die de vragenlijsten met de cliënt hebben ingevuld.

In 2022 is een start gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak. Het plan van aanpak geeft een aantal pijlers voor 2022 aan:
Door de veranderende doelgroep willen we hiervoor kennis en vaardigheden ontwikkelen bij medewerkers
We gaan bewust kijken naar scholing en gaan dit meer via coaching-on-the-job organiseren
Inzetten op een nog betere samenwerking met de behandelaren
De samenwerking en verbinding leggen met de huisartsen

Eind 2022 komt er nieuwe scan om de vooruitgang en waardering te meten

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Palliatieve zorg

We zijn trots op onze complementaire zorg en aandacht voor de laatste fase. Verder zorgen we altijd voor een waardig uitgeleide van de overledenen.

Ontwikkel- en leerpunten die vanuit audit Palliatieve zorg kwam zijn: het verbeteren van communicatie met de huisartsen. Samen zorg je voor de best mogelijke zorg voor de cliënten. We gaan samen kijken of de vragen wel duidelijk genoeg naar de huisartsen geformuleerd worden. Daarnaast kan er ook, wanneer achteruitgang wordt gezien bij een cliënt, een MDO door de zorg georganiseerd worden waarbij alle betrokkenen, inclusief de huisarts, om de tafel gaan zitten en samen de zorg afstemmen.
In 2022 zullen we het gebruik van de waakmand meer onder de aandacht brengen.

Persoonsgerichte zorg

Tijdens de audit werd duidelijk dat we de cliënt echt kennen, daar zijn we dan ook erg trots op.

Ontwikkelpunten vanuit audit Persoonsgerichte zorg op de somatische afdelingen die we in 2022 gaan oppakken zijn: het starten van cliëntbesprekingen en gedragvisites om steeds beter te kunnen aansluiten op de behoefte van de cliënt. We zullen tijdens de zorg of contact met de cliënt meer aandacht geven aan het benoemen wat je doet voordat je een actie/handeling uitvoert.

Schoonmaak

We zijn trots op de samenwerking binnen het team, we durven elkaar aan te spreken, zijn bereid om elkaar te vervangen. De voorvrouw is in 2022 gestart met de intakegesprekken met de cliënt. Hierbij bespreken we met elkaar wat de cliënt van ons kan verwachten en wat wij voor de cliënt kunnen doen (verwachtingsmanagement).

De audit heeft ons doen inzien dat we nog wel verbetering kunnen geven aan het voorkomen van methodefouten. Dit gaan we dan ook in 2022 aanpakken.

In 2022 staat de audits Veiligheid & Arbo op de planning.