Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Gelukkig kunnen we na 2 jaar weer op huisbezoek als voorbereiding op de inhuizing van de cliënt. Door dit weer op te pakken krijgen we een beter beeld van onze cliënt en zijn/haar woonomgeving en mogelijkheden.

In 2022 gaan we insteken op het samenzorg gesprek. Door vooral te vragen naar ‘wat wilt u’ en ‘wat kunt u nog zelf’, behoudt de cliënt de eigen regie en autonomiteit en kunnen we inspelen op de behoefte en wensen van de cliënt. Wederzijdse verwachtingen worden hier goed in meegenomen.

Afgelopen jaar hebben we de medewerkers bewust gemaakt in persoonsgerichte zorg, dit jaar zullen we dat verder uitwerken. We willen de familie meer betrekken en uitnodigen om ook het zorgdossier van hun naaste in en aan te vullen.

Wonen en Welzijn

Het speerpunt voor 2022 is om alle activiteiten, die we organiseerden vóór Corona weer op te pakken. Niet alleen voor de locatiebewoners maar zeker ook voor de mensen uit de omgeving.
We willen iedereen nog meer kwaliteit in service maar ook in gastvrijheid gaan bieden.
Verder willen we het bewegen stimuleren door beweegactiviteiten aan te bieden , oog hebben voor elkaar maakt hier zeker deel van uit.

Gelukkig kunnen we de clubs weer hartelijk ontvangen in Odendael en zij weten ons ook weer te vinden. Daarnaast stimuleren we verenigingen om weer wekelijks te komen repeteren: zij kunnen gebruikmaken maken van onze ruimtes.

Zichtbaarheid promoten van Odendael wordt dan ook een speerpunt voor 2022. Odendael wil gastvrijheid, glimlach, passie en creativiteit uitdragen. In 2022 zoeken we naar de samenwerking met de partners rondom Odendael. Wij willen graag dat iedereen hier over de vloer komt en zich op zijn gemak voelt.

Binnen de locatie willen we de cliënten stimuleren en zoveel als mogelijk te betrekken bij gezamenlijke activiteiten of samen te eten in De Ontmoeting. Verder gaan we meer kijken naar het binden, verbinden en boeien van horeca personeel, ook voor in de toekomst. Het doel is om in de zomer van dit jaar junior medewerkers in te kunnen zetten om voldoende ondersteuning te kunnen bieden tijdens activiteiten

Samenwerking cliëntenraad

De contacten met de cliëntenraad zijn goed. Binnen de locatie hebben we de afspraak dat alle teammanagers bij toerbeurt aansluiten bij de vergaderingen van de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt standaard betrokken bij de familieavonden en denkt mee over communicatie binnen de locatie. Samen zorgen we voor het welzijn van onze cliënten.

Zorgtechnologie

Ter ontlasting van de medewerker en ter bevordering van de eigen regie van de cliënt wordt er zorgtechnologie ingezet. Dit deden we in 2021 en ook in 2022 in zal hierin geïnvesteerd worden.
De inzet van hulpmiddelen wordt verder ontwikkeld met als doel een ondersteunende bijdrage te leveren. Zodat de autonomie en de eigen regie, door gebruik te maken van meer middelen (medido, wendylett (glijlaken), Doff N’ Donner, handycup) in stand blijft.

Zelfredzaamheid van de cliënt is hier erg belangrijk. Wat kan iemand nog en wat kunnen wij bieden maar ook wat kan de familie hierin bijdragen?
De Consulent Zorgtechnologie biedt ondersteuning aan de teams/locatie om hier de juiste hulpmiddelen voor in te kunnen zetten.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden

Persoonsgerichte zorg (PG)

Binnen de psychogeriatrische (PG) afdelingen binnen Odendael zijn we goed bezig met belevingsgericht zorgen. Samen met alle betrokkenen proberen we ieder moment van de dag het zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners. Dit gebeurt onder andere door zoveel mogelijk mee te gaan met de beleving van de bewoners. Hierin wordt samengewerkt met de belevingsgerichte zorgconsulent. Eigen regie is belangrijk, de bewoners zelf laten beslissen. Daarnaast is autonomie erg belangrijk. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat een bewoner zelf zou hebben gewild in zijn leven, dit wordt ook afgestemd met familie van de bewoner. Ook in de laatste levensfase wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoner.

In 2021 zijn we gestart met de wet zorg en dwang (WZD) ter vervanging van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Het motto van de WZD is ‘Nee, tenzij’. Daarmee wordt bedoeld dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dit doen we door samen naar oplossingen te zoeken en tijdig de ingezette maatregelen te evalueren om deze weer zo snel mogelijk af te bouwen. In 2022 blijven we actief werken aan dit onderwerp, om de inzet van vrijwilligerszorg verder terug te brengen.

Daarnaast willen we het huisbezoek voorafgaande aan inhuizing weer op gaan pakken. Dit om een goed beeld te krijgen van de bewoner zijn huidige woonsituatie, het bespreken van wensen/behoeften en de samenwerking met de familie op te zoeken. Hierbij hopen we in 2022 meer gebruik te kunnen gaan maken van het samen zorggesprek (schijf van vijf). Hierin gaat we uit van wat de bewoner zelf nog kan, welke hulpmiddelen hierbij kunnen ondersteunen, wat familie/netwerk kan betekenen en wat wij als zorgprofessionals kunnen bijdragen aan elke dag zo fijn mogelijk.

Medicatie

Sinds 2021 wordt medicatie binnen Odendael digitaal afgetekend. Hierdoor worden er minder medicatiefouten gemaakt en wordt sneller duidelijk als er medicatie vergeten is. Hiervan krijgen zorgprofessionals dan een melding en kan direct gehandeld worden. Daarnaast wordt er door middel van Medimo efficiënter gewerkt doordat er niet meer met fysieke lijsten gewerkt hoeft te worden. Door Medimo is alles beter geordend en weten de zorgprofessionals nog beter waar de medicatie voor dient.

We blijven de Medido (medicijndispenser) actief inzetten in zorgsituaties die dit toelaten. De Medido versterkt de zelfredzaamheid van de bewoner. Dit doordat de Medido op het juiste tijdstip de juiste medicatie aanbiedt en de cliënt deze geheel zelfstandig tot zich kan nemen.

In 2022 blijven we binnen Odendael onszelf ontwikkelen op het gebied van medicatieveiligheid. Zo blijven we onze kennis up to date houden door tijdig digitale scholingen te volgendoor middel van Minerva (digitale leeromgeving). Ook gaan we extra aandacht besteden aan de tweede controle op losse medicatie en gaan we medicatieveiligheid afdelingsbreed onder de loep nemen door gebruik te maken van de quickscan medicatieveiligheid.

Veiligheid & Arbo

In 2021 zijn er weinig calamiteiten/meldingen geweest. Bij de calamiteiten die er waren was er een goede opvolging, waardoor schade/letsel uitbleef. De betrokken brandweer heeft dan ook al verschillende complimenten gegeven aan locatie Odendael. Er is veel kennis bij de BHV’ers door veel en gedegen trainingsmomenten.

In 2022 willen we de veiligheid binnen Odendael naar een nog hoger niveau tillen. Dit gaan we doen door actief informatie op te halen bij de bewoners en familieleden. De organisatie is er voor de bewoners en dus moeten we hun vraag en ervaring centraal stellen en hier bij stilstaan. “Elke dag zo fijn mogelijk” en dus ook zo “veilig” mogelijk.

Verder moeten we afspraken beter vast gaan leggen, middels bijvoorbeeld een stappenplan. Daarnaast is het goed om na een calamiteit de betrokkenen uit te nodigen voor een evaluatie, om zo van elkaar te leren.

In 2022 staan de audits Palliatieve zorg (Somatiek en PG) en Persoonsgerichte zorg (Somatiek) op de planning.