Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Huisbezoeken
Door huisbezoeken af te leggen als voorbereiding op de inhuizing van de nieuwe cliënt krijgen we een beter beeld van onze nieuwe cliënt en zijn/haar woonomgeving en mogelijkheden. Het afleggen van de huisbezoeken is nog niet op alle afdelingen gerealiseerd, we werken hieraan.

SamenZorg gesprekken
De zorg en aandacht voor de bewoners ligt voor een groot deel bij de zorgprofessional. Om de toenemende zorgvragen en zorgzwaarte in de toekomst te kunnen bieden gaan we in 2023 investeren in de samenwerking met de bewoners en de naasten. 

We gaan in 2023 SamenZorggesprekken voeren met de bewoners en zijn/haar naasten waardoor we de zelfredzaamheid van de cliënten behouden of bevorderen, zorgtechnologie inzetten, vrijwilligers en naasten actief betrekken en professionals inzetten waar dat noodzakelijk is. Zo kunnen we de toenemende zorgvraag en zorgzwaarte in de toekomst het hoofd bieden.

We blijven verder aandacht besteden aan het betrekken en uitnodigen van cliënten en naasten om het zorgdossier in en aan te vullen zodat we de cliënt nog beter gaan leren kennen.

In verband met de veranderde zorgvraag en zorgzwaarte gaan we in 2023 meer samenwerking zoeken tussen de verschillende afdelingen. Dit doen we door gecombineerde routes te maken op de afdelingen(per vleugel) waarbij een zwerfdienst op meerdere afdelingen ondersteunt waar nodig is.

miMakker
Het aantal bezoeken aan de Psychogeriatrische afdeling (PG) door de miMakker is in 2022 uitgebreid. Bewoners en naasten is vier keer de gelegenheid geboden om te genieten van theater. De miMakker heeft haar kennis uitgebreid rondom rouw en ‘miMakker zonder rode neus’.
De samenwerking met andere behandelaren is verbeterd door samen activiteiten aan te bieden of deze op elkaar af te stemmen.
In 2023 wordt de rapportage van de miMakker-bezoeken verbeterd. 

In samenwerking met de PMT (Psychomotorische therapie) collega wordt het ‘bewegen’ voortgezet en worden naasten beter geïnformeerd over de omgang en wijze van contact maken met mensen met dementie.

Samenwerking
De samenwerking met de huisartsen is een verbeterpunt. In 2023 worden er goede samenwerkingsafspraken met de huisartsen gemaakt en wordt er een structureel overleg georganiseerd tussen de huisartsen, verpleegkundigen, kwaliteitsverpleegkundigen en teammanagers.

Ook met externe partijen gaan we meer samenwerken. Zo gaan we in 2023 weer samenwerken met Dichterbij, De WoonMij, Welzijn Meierij en Senioren Rooi.
In 2023 organiseert WoonMij een seniorenmarkt bij ons in Odendael, waarbij onze cliënten en geïnteresseerden vanuit de omgeving van harte welkom zijn.

Wonen en Welzijn

Eten en drinken
Om de wensen en behoeftes van bewoners met dementie beter in beeld te krijgen, gaan de horecamedewerkers, keukenmedewerkers en de huishoudelijke dienst medewerkers in 2023 een cursus belevingsgerichte zorg volgen.

Er wordt in toenemende mate door bewoners samen gegeten, al dan niet in het restaurant. 

In 2023 zullen we weer de ervaringen op het gebied van maaltijden op gaan halen. Dit doen we middels vragenkaartjes waarbij met behulp van een smiley aangegeven wordt wat men van de maaltijd vond.

Trots zijn we op onze uitbreiding van weekend(vakantie)hulpen. Door de flyers die we begin 2023 verspreid hebben en de mond-op-mondreclame kunnen we onze bezetting uitbreiden. 

Welzijn
We streven ernaar om de dagbesteding af te stemmen op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoners. Om dit te bereiken werken we in de werkgroep ‘Welzijn’ aan de samenwerkingsdriehoek bewoners en naasten - vrijwilligers - professionals, om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het welbevinden van bewoners van Odendael.

We zitten weer op het niveau van voor de coronaperiode met het aanbieden en organiseren van activiteiten. Onder andere de jaarlijkse herdenkingsdienst en carnaval zijn weer opgepakt. We zijn een actieve locatie. Ook externen weten ons weer te vinden.De deelname aan activiteiten neemt weer toe.

Wonen
Het (ver)bouwen van twee huiskamers op de verzorgingsafdelingen staat op het meerjarenplan. Hierdoor maken we het mogelijk om de toenemende zorgvraag en zorgzwaarte te kunnen bieden in de toekomst.

Samenwerking cliëntenraad 

De contacten met de cliëntenraad zijn goed. Alle teammanagers sluiten bij toerbeurt aan bij de vergaderingen van de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt standaard betrokken bij familieavonden en denkt mee over communicatie binnen de locatie. Samen zorgen we voor het welzijn van onze cliënten.

Doelen voor de cliëntenraad in 2023 zijn op gebied van kwaliteit van zorg:

Het organiseren van een jaarvergadering.
Het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe bewoners en het organiseren van rondleidingen voor potentiële bewoners met een indicatie.

Zorgtechnologie 

Om de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden of te versterken wordt zorgtechnologie ingezet.De Medido en bedsensoren worden, net als in voorgaande jaren, ingezet. De reeds aanwezige leefcirkels zijn aangepast in veiligheid, door het aanbrengen van een extra sluis. De toegang tot de tuin is verbeterd en hierdoor toegankelijker voor bewoners. De deur kan zowel van binnen als buiten geopend worden middels een drukknop. Er worden deurdrangers aangebracht in appartementen zodat bewoners in een rolstoel zelfstandig de deur kunnen openen en sluiten. Er zijn nieuwe Raizers geleverd waardoor er nu in totaal drie op de locatie aanwezig zijn. Hierdoor kunnen bewoners sneller geholpen worden bij een valincident.

In 2023 gaan we kijken hoe we in Odendael gebruik kunnen maken van een zorgrobot Alpha mini.

Het inzetten van de zorgrobot willen we in 2023 extra aandacht geven, dit om cliënten te stimuleren om meer zelf te doen.

Project Odendael 2.0

In 2022 zijn we met een aantal werkgroepen gestart met het project ‘Toekomst Zorg Odendael’. 

Al gaandeweg ervoeren we dat het breder ingezet moest worden en hebben we een doorstart gemaakt met het 'Project Odendael’.

Er zijn negen werkgroepen samengesteld met daarin afvaardiging vanuit alle disciplines. Door de input van alle medewerkers zorgen we ervoor dat het project breed gedragen wordt. Hiervoor hebben we gekozen om de verbinding te maken tussen de verschillende afdelingen. 

In januari 2023 heeft hiervoor de Kick-off plaatsgevonden. De werkgroepen komen elke zes weken bij elkaar.

Het doel van dit project is om binnen de visie en beleid van BrabantZorg te kijken hoe we zo goed mogelijk zorg kunnen bieden met alle veranderingen die gaande zijn binnen zorgland, zoals zwaardere zorgzwaarte en personele uitdagingen. 

De werkgroepen werken onder andere de volgende onderwerpen uit: ‘Verminderen administratieve ballast’; SamenZorggesprekken; Methodisch werken; Het verhelderen van de rolverdeling van de verpleegkundige en de kwaliteitsverpleegkundige; Samenwerking tussen de teams; Welzijn e.d. 

We hebben hier een voortrekkersrol in. Collega locaties in de regio zijn nauw betrokken en erg geïnteresseerd in de uitkomsten van het project. Hierna slaan we de handen ineen om het regiobreed en hopelijk daarna BrabantZorg-breed tot een groot succes te maken. 

Resultaten interne audits

In 2023 gaan we de verbeteracties vanuit de audits zo snel mogelijk opnemen in het Actieplan of plaatsen signalen op het SPARbord. Dit deden we al, maar dit kan beter.

Palliatieve zorg 
In december 2022 heeft de audit Palliatieve zorg plaatsgevonden.
Op de PG blijkt dat we goed kijken naar wat kwaliteit van leven voor de bewoners is, inspelen op behoeften van de bewoners, kwalitatief goede palliatieve zorg leveren en we goed en laagdrempelig samenwerken met de verpleegkundig specialist en specialist ouderengeneeskunde. 

Op de somatiek afdelingen blijkt dat zorgmedewerkers begaan zijn in het proces van de bewoners, goed signaleren en tijdig acties uitzetten. Zorgmedewerkers kennen de wensen van de bewoners en naasten.

De palliatief verpleegkundige is in 2022 minder betrokken geweest, dit is een aandachtspunt voor 2023. 

In 2023 wordt een scholing ‘Palliatieve zorg' gegeven waarbij je leert kijken naar de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel). Deze wordt verzorgd door de palliatieve verpleegkundige en de geestelijk verzorger zal hier meer bij betrokken worden.

In 2023 staan de audits Hygiëne en infectiepreventie (Somatiek), Persoonsgerichte zorg (Somatiek), Wet zorg en dwang (PG) en Schoonmaak op de planning.