Kwaliteitsvenster Sint Jan

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Jan zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Sint Jan is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 hebben de collega’s de gastvrouw plus training gevolgd met o.a. aandacht voor de onderwerpen: drinken/eten bij slikproblemen en ondersteunen bij ADL-handelingen.
In de praktijk zien we dat ondersteunen bij ADL-handelingen minimaal is. Alleen begeleiden van mobiele cliënten gebeurt nu door gastvrouwen indien nodig. In 2022 wordt gekeken om dit verder uit te breiden in de ondersteuning van de zorg.

Eten en drinken
In 2021 hebben de zorgmedewerkers na het in gebruik nemen van het nieuwe dossier PUUR. woonzorg, de wensen van de cliënt rondom eten en drinken besproken en geëvalueerd tijdens het MDO en vastgelegd binnen PUUR. woonzorg.

Vanuit de visie ‘Samen werken we zo’ hebben we gesignaleerd dat de huiskamer intensief wordt gebruikt waardoor de rust voor de cliënt afneemt. In 2021 is er gestart met een prikkelarme huiskamer. Dit wordt als heel positief ervaren, onder andere tijdens de maaltijden.
Cliënten die zelf naar het restaurant kunnen, doen dit ook. Dit geeft ook meer rust voor mensen die wel ondersteuning nodig hebben. De Consulent Belevingsgerichte Zorg en de psycholoog kijken met het team mee voor een optimale inrichting en samenstelling in de huiskamers.

Methodisch werken
In 2021 was het plan om de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) een prominentere positie te geven binnen Sint Jan. De GVP wordt daardoor nu vaker voor een consult gevraagd om een situatie te beoordelen en advies aan het zorgteam te geven. Dit is in samenwerking met de Consulent Belevingsgerichte zorg. het borgen van de samenwerking tussen GVP en de teams om casuïstiek te bespreken en beter samen te werken blijft een doel voor 2022.

In 2022 gaan we ook aan de slag met de GVS. Deze heeft nu geen prominente rol Ergaat nu gekeken worden hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Verder wordt onderzocht of er nog meer collega’s zijn die deze opleiding willen gaan doen.

Uit de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg is opgevallen dat incidentmeldingen wel worden besproken, maar het volledige proces van leren hiervan niet is geborgd (de verbetercyclus is niet terug te vinden). Het zijn losse leermomenten, het grotere overzicht ontstaat nog niet. Hier is in 2021 expliciet aandacht voor gevraagd, om zo het leereffect zo optimaal mogelijk te benutten, maar blijft een aandachtspunt voor 2022. Sinds de komst van Medimo is er wel veel verbeterd, er ontstonden minder medicatiefouten.

De melding verbeter acties (MVA’s) worden wel goed opgepakt en uitgewerkt in het actieplan van het desbetreffend team. Belangrijk is dat het bespreken van de MVA’s als leerproces wordt gezien en niet als bedreiging. Hier wordt in 2022 in alle teamoverleggen door kwaliteitsverpleegkundigen uitleg over gegeven en aan de hand van een voorbeeld verder geanalyseerd.

Samenwerken
De samenwerking met Carrousel Groen is goed. Meerdere assistent medewerkers zijn werkzaam op Sint Jan en in 2021 is dit verder uitgebreid. Een mooi voorbeeld hiervan zagen we op de afdeling Orchidee. Een collega startte via Carrousel Groen als assistent medewerker en is nu aan de slag als zorghulp. Deze manier van samenwerken blijft onder de aandacht in 2022, samen met de vraag wie kan je nog meer aan je organisatie binden? We blijven met elkaar ideeën uitwisselen en brainstormen. Informatie wordt gedeeld in overleg met de kwaliteitsverpleegkundige en in het MT.

Zelforganisatie werd in 2021 opgevolgd door het proces van ‘samen werken we zo’. Dit proces behoeft ook de nodige aandacht. Het komende jaar gaan teammanagers, de medewerkers begeleiden in de uitwerking van dit proces. Nog niet alle teams zijn aan de beurt geweest, hier is ook in 2022 nog de aandacht voor en wordt per team op maat invulling aan gegeven.

Zorgtechnologie
In 2021 is de samenwerking met de huisarts en families (op verzoek familie) verder versterkt op het gebied van het inzetten van GPS- systemen. Er worden veel mogelijkheden gezien in het gebruik van deze systemen.

In 2021 zijn we verder gegaan met het implementeren hiervan bij cliënten zonder behandeling. Alle cliënten maken gebruik van Medimo. Het gebruik blijft punt van aandacht voor 2022.