Kwaliteitsvenster Sint Jan

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Jan zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Sint Jan is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers 
Om meer respons te krijgen is er in onze teamoverleggen aandacht gevraagd voor ZorgkaartNederland en hebben we flyers kunnen uitdelen aan families met een QR code erop (dit kan fysiek zijn uitgedeeld, maar is ook bij enkele teams bij de uitnodiging van het multidisciplinaire overleg (MDO) van de cliënt meegestuurd). Hier is niet veel respons op gekomen door families.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

In 2022 zijn medewerkers trots op het werk wat ze doen (92%) en ervaren zij werkplezier (91%). 

Uit het ervaringsonderzoek onder vrijwilligers komt naar voren dat vrijwilligers hoog scoren op werkplezier en werkgeluk. Verwachtingen komen uit. Begeleiding, ondersteuning en samenwerking scoren rond de 80% op de antwoorden ‘(helemaal) mee eens’. Concluderend kunnen we zeggen dat over het algemeen vrijwilligers zich gehoord en gezien voelen binnen onze locatie. Dat is een feit waar we trots op mogen zijn. Deze goede resultaten zijn onder andere behaald door het feit dat er inmiddels op veel afdelingen contactpersonen zijn aangesteld die de directe contacten met vrijwilligers onderhouden. Met name woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders vervullen deze rol.  In 2022 hebben we in de zomerperiode iedere week een traktatie verzorgd voor medewerkers en vrijwilligers.

Passende en veilige zorg
Meting kwaliteitsindicatoren
Bij de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren op het gebied van eten en drinken is gebleken dat de wens van de cliënt goed gedocumenteerd is, dit levert bij aan het welzijn. De komst van de gastvrouwen heeft voor een verbetering gezorgd; de observatie van de cliënt en de communicatie tussen gastvrouw en zorgmedewerker verloopt vlot, waardoor sneller iets wordt opgepakt en uitgewerkt. We blijven bezig met verbeteringen hierop. We zijn naar aanleiding van de uitkomsten over 2022 gestart met eten en drinken een plek te geven in het elektronisch zorgdossier van de cliënt onder ‘zo wil ik het graag’. We hebben naar aanleiding van de meting door de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP‘er) een lijstje opgesteld wat onder het kopje ‘eten/drinkgewoontes’ ingevuld kan worden. Extra toegevoegd is waar de cliënt graag zijn/ haar maaltijden nuttigt. Zo hopen we te bereiken dat alle wensen van de cliënten bekend zijn bij onze collega’s, mocht de cliënt het niet zelf kunnen aangeven op dat moment. 

Het registreren van een wens tot reanimatie van cliënten met een eigen huisarts is door de projectgroep Eenduidig klantproces opgepakt.

Wet zorg en dwang (Wzd)
Onvrijwillige zorg is voor ons een aandachtspunt gebleven in 2022. We hebben bereikt dat er per kwartaal een WZD overleg gepland staat. Daarnaast is de Wzd een terugkerend onderwerp van gesprek bij onze MDO’s. We zijn ons bewuster geworden van onvrijwillige zorg door periodiek aandacht te besteden in de gedragvisites, samen met de arts en psycholoog. Onvrijwillige zorg is vanaf 2022 een vast onderdeel van de gedragsvisite.

Infectiepreventie
In 2022 is het ons gelukt om een lokale infectiepreventiecommissie in te richten. In deze commissie zit een afvaardiging van de locatie (denk hierbij aan: teammanagers, kwaliteitsverpleegkundigen en arts) die gedurende het jaar extra aandacht hebben voor hygiëne en infectiepreventie. 

Persoonsgerichte zorg
Tijdlijn
Afgelopen jaar hebben wij bij familieavonden het nut kenbaar gemaakt van de tijdlijn van een cliënt. Het is voor ons als medewerkers erg fijn te weten hoe het levenspad van een cliënt eruit heeft gezien, zodat wij tijdens hun verblijf in Sint Jan weten wat belangrijke gebeurtenissen zijn. Dit heeft nog niet het gewenste effect opgeleverd. In 2023 gaan wij verder onderzoeken wat de rol van de consulent belevingsgerichte zorg hierin kan zijn en hoe we familie en netwerk kunnen blijven motiveren om een bijdrage te leveren aan de tijdlijn van de cliënt.

Inzet expertise teams
Het GGZ-team is een voorbeeld van een expertiseteam en bestaat uit. GGZ-verpleegkundigen die bekend zijn bij ons en die we kunnen inroepen bij de casuïstiek van cliënten met onbegrepen gedrag. Het GGZ-team coacht ons hoe om te gaan met cliënten met onbegrepen gedrag. 

Door de verpleegkundigen van de locatie Sint Jan is in 2022 voor de medewerkers van de woonzorgteams scholing over gedrag en vormen van dementie gegeven. Er was behoefte aan (het opfrissen van) kennis.

Collega's van Beschermd Wonen werden gevraagd om mee te lopen op de afdelingen in het woonzorgcentrum, bij cliënten met dementie, om kennis en vaardigheden over te dragen.

Prikkelarme ruimte
We hebben in 2022 een prikkelarme ruimte gemaakt op afdeling Margriet in samenwerking met de consulent belevingsgerichte zorg. We hebben veel aandacht voor begeleiding tijdens de maaltijden m.b.t. dynamiek van de groep van cliënten. Om ervoor te zorgen dat de maaltijd zo prettig mogelijk verloopt voor alle cliënten.

Contacthond
We hebben in het najaar van 2022 contacthond Floris aangeschaft en een verzorgende bij Floris gezocht. Het duo vragen we op de afdeling Beschermd Wonen om ons te helpen bij cliënten met onbegrepen gedrag.

Wonen en Welzijn
We zijn in 2022 efficiënter gaan samenwerken wat ten goede komt aan het ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ (EDZFM) voor de cliënten. Er is één team Welzijn voor zowel Beschermd Wonen als het woonzorg gedeelte. We organiseren meer gezamenlijke activiteiten met als doel “EDZFM voor alle cliënten”. Het team Welzijn heeft in 2022 avonden georganiseerd voor gastvrouwen en woonbegeleiders van zowel Beschermd Wonen als het woonzorgcentrum, over het gebruik van materialen en geschikte activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat woonbegeleiders en gastvrouwen meer gebruikmaken van materialen en deze inzetten om cliënten de juiste begeleiding te bieden.

In het zorgdossier rapporteren we meer op welzijn. We hebben de mogelijkheid om foto’s te plaatsen. Ook vragen we familie/mantelzorgers de levensgeschiedenis/tijdlijn in te vullen in het dossier. 

Samenwerking cliëntenraad
Wij zijn erg trots op de samenwerking tussen cliëntenraad en de locatie. De samenwerking is zeer goed. In het najaar van 2022 is een ‘radendag’ geweest, waar het management van de locatie bij aan is gesloten. We hebben korte lijntjes met het management en de cliëntenraadsleden zijn actief betrokken bij de afdelingen.  

Onze kwaliteitsverpleegkundigen zijn sinds 2022 eenmaal aangesloten bij onze cliëntenraad om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden, met de intentie om dit de komende jaren zo te blijven doen. 

Cliëntenraadsleden worden uitgenodigd bij onze familieavonden, iedere afdeling heeft in 2022 een familieavond georganiseerd. Het resultaat van onze familieavonden is dat meer familieleden ons hebben geholpen tijdens de zomerperiode. Onze academie heeft de ADL-training verzorgd. Een ander resultaat is dat familieleden elkaar attent maken op het meelezen in het zorgdossier, wat meer betrokkenheid oplevert. Op de afdelingen Margriet en Anemoon heeft de cliëntenraad familie informatie gegeven over dementie.

Zorgtechnologie
In 2022 hebben wij heel hard gewerkt aan het meer gebruikmaken van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk. Dit is ons heel goed afgegaan!

We zetten op dit moment bijvoorbeeld de volgende technologieën in: 

 • Sensor;
 • Bedscan;
 • GPS;
 • Freestyle libre;
 • Muziekkussen;
 • Camera.

De bedscan, zetten we in met als doel om de nachtrust van de betreffende cliënt te  monitoren, zodat we eventueel medicatie kunnen afbouwen. 

De Freestyle libre gebruiken we bij cliënten met diabetes, zodat we hen niet meer hoeven te storen om te prikken.

Het muziekkussen zetten we in bij cliënten die niet of moeilijk in slaap kunnen komen.

Resultaten interne audits 2022
In 2022 hebben we de audit ‘Palliatieve zorg’ gehad op de afdelingen van beschermd wonen. 

We hebben meerdere punten waar we met elkaar trots op mogen zijn, onder andere: 

 • We stralen rust uit, en hebben de rust om palliatieve zorg te leveren (ondanks bijv. drukte op de afdeling);
 • We zijn trots om het laatste stukje zorg te mogen leveren;
 • Er wordt regelmatig gebruikgemaakt van de waakmand;
 • Wanneer een cliënt overlijdt en wordt uitgeleid, wordt een persoonlijk woordje aan de cliënt en zijn/haar familie gericht;
 • Warme zorg en aandacht voor en rondom het sterven. Ook voor de naasten.

Daarnaast zijn nog enkele punten naar voren gekomen ter verbetering: 

 • In PUUR. wordt niet altijd de volledige levensgeschiedenis/tijdlijn ingevuld;
 • Geestelijk verzorgers mogen meer betrokken worden bij ethische dilemma’s. Gericht op religie weten wij de geestelijk verzorger goed te vinden, maar andere levensthema’s zijn ons onbekender (denk hierbij aan: eenzaamheid, verhuizen, rouw);
 • Tijdens opname het stuk palliatieve zorg en daarin de wensen en behoeften van de toekomst vaker bespreken. Denk daarbij aan levensvisie en culturen. En dit alles vastleggen in het zorgdossier;
 • Scholing/inzet van de palliatieve aandachtsvelders. 

Met een deel van deze verbeterpunten zijn we in 2022 gestart. 

Zo hebben we twee keer in 2022 een bijeenkomst gehouden met de palliatieve aandachtsvelders.

Initiatieven

Wat een leuk initiatief was het afgelopen jaar om kerstwensen van medewerkers op te halen! We hebben veel wensen binnen gekregen; hieronder een korte greep uit de wensen die we uit hebben laten komen: 

 • High tea voor cliënten;
 • Lunch voor de medewerkers van Dichterbij;
 • Grote plantenbak bij de ingang van afdelingen Beschermd Wonen;
 • En in de week van de ‘Dag van de Zorg’ een relax mobiel voor de medewerkers.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.