Kwaliteitsvenster Sint Petrus

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Petrus zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Sint Petrus is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
ZorgkaartNederland
In 2021 hebben we ervaringen verzameld via ZorgKaartNederland. Met de verbeterpunten die hieruit kwamen gaan we in 2022 aan de slag.

Waardering medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg’ zijn een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen. bijvoorbeeld de aandacht voor eten en drinken. Dit hebben we dan ook meteen opgepakt en zo worden de voedselkeuzes van cliënten voortaan vastgelegd in het zorgdossier.

In 2022 zijn alle teams van Sint Petrus hard aan de slag gegaan om de Wzd (Wet zorg en dwang) wetgeving te verwerken in alle zorgdossiers. Alle teams gaan bewust om met de Wzd. Hierdoor wordt met regelmaat voorkomen dat er vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet worden en wordt vaker een minder ingrijpend alternatief ingezet.

Persoonsgerichte zorg
Een verbeterpunt is het methodisch werken binnen het zorgdossier. Hiermee zijn alle teams hard aan de slag gegaan. Het doel is meer continuïteit en het hanteren van dezelfde werkwijze. Ook wordt de zorgbehoefte hierdoor goed in kaart gebracht, vastgelegd en geëvalueerd. Een voorbeeld hiervan is werken via de SOAP-methode. Binnen Sint Petrus werkt elk team via deze BrabantZorg-brede vastgestelde methode. Er zijn goede stappen gezet, maar het vraagt vooral van de verpleegkundigen de nodige aandacht richting medewerkers.

Wonen en Welzijn
Eten en drinken
2022 stond in het teken van zoveel mogelijk met elkaar gasten helpen, leuke feestjes en partijen organiseren, net als thema-momenten. We hebben vorig jaar een paasbrunch voor bewoners georganiseerd én een kerstdiner voor familie en bewoners. Daarnaast organiseerden we ook een kerstborrel voor bewoners en personeel.

De horeca-medewerkers hebben de HACCP-training gevolgd in 2022. Ook hebben zij een belevingsgerichte scholing gevolgd. Dit was eigenlijk gepland in 2022, maar is toen niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. Deze heeft nu in januari 2023 plaatsgevonden.

In 2022/begin 2023 zal een gastvrijheidstraining gevolgd gaan worden, dit om hierin te blijven ontwikkelen en leren. Tenslotte volgen er deskundigheidstrainingen rondom persoonlijke hygiëne, HACCP, voedselveiligheid en dergelijke.

Bewust omgaan met eten en drinken is hetgeen waar we voor staan. Omdat we gezond eten en vitaliteit ook voor medewerkers belangrijk vinden, zal in de nabije toekomst wekelijks aandacht hiervoor zijn.

Renovatie/verbouwingen
In 2022 hebben geen renovaties/verbouwingen plaatsgevonden. Wel hebben we plannen opgesteld om onze leefcirkels te verbeteren en om onze spoelruimten aan te pakken. Dit zodat onze leefcirkels optimaal werken en onze spoelruimten efficiënter en hygiënischer ingezet kunnen worden. 

Welzijn
We zien steeds meer cliënten die moeite hebben met de prikkels die grote activiteiten met zich meebrengen. Dit vraagt van ons om steeds meer naar de behoefte van de cliënten te kijken. Daarom gaan we ons steeds meer richten op één op één aandacht, kleinschalige en grote activiteiten. Omdat we deze ontwikkeling budgetneutraal moeten doormaken hebben we opnieuw gekeken naar de functiesamenstelling binnen het team.

Om de cliënten beter te faciliteren op het gebied van activiteiten zijn we bezig met het vormen van een welzijnsteam. Iedereen in zijn kracht zetten en iedereen laten doen wat hij of zij leuk vindt en waar hij of zij goed in is. De organisatie daarvan vraagt veel tijd en aandacht en zal daarom niet in 2022 gerealiseerd worden. Voor zowel het management als de medewerkers is het een zoektocht die we samen bewandelen.

Het werven van nieuwe vrijwilligers gaat nog stroef, maar gelukkig hebben we wel al enkele nieuwe vrijwilligers binnen Sint Petrus mogen verwelkomen. Om vrijwilligers te werven hebben we advertenties geplaatst en hebben we ons netwerk aangesproken, o.a. via de cliëntenraad. Na de coronaperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met vrijwilligers om te kijken hoe het met hen ging en welke individuele behoefte zij hebben.  

Binnen Sint Petrus hechten we ook veel waarde aan de Roze Loper. Iedereen binnen Sint Petrus mag zichzelf zijn. We hebben hiervoor het certificaat behaald. Echter door de coronamaatregelen hebben we beperkt aandacht kunnen geven aan dit onderwerp.

In 2022 pakken we de draad weer op met een aantal activiteiten waaronder een hapjesmiddag, met eten dat gemaakt is door mensen uit verschillende landen. Dit was een erg geslaagde middag.

Daarnaast hebben we besloten om de vrijwilligers in 2022 een training aan te bieden over hoe om te gaan met dementerende cliënten. We zien dat vrijwilligers hierin onzeker kunnen zijn (wat begrijpelijk is). Deze scholing was een succes en werd door alle vrijwilligers als zeer leerzaam en nuttig ervaren. 

Ook denken we na over de inrichting van het pand in relatie tot de toenemende zorgzwaarte. Denk daarbij aan het bouwen van twee extra ruimtes voor activiteiten. Voor 2022 verwachten we daar geen resultaten van, maar het proces is gestart.

Zorgtechnologie
Sint Petrus is als een van de eerste locaties gestart met Leefcirkels. Momenteel zijn we bezig, op basis van de huidige behoeften en de toekomstige behoeften, de Leefcirkels en het pand opnieuw in te richten. Met als doel om de veilige omgeving te behouden/te verbeteren voor onze cliënten .

De robot knuffelhondjes worden veel ingezet bij dementerende cliënten, met goed resultaat. Dit zullen we dan ook zeker blijven aanbieden. Verder wordt met goed resultaat ook de Braintrainer en Motormed (fiets) ingezet.

Samenwerking
Elk team heeft zijn of haar expertise. Die moeten we meer samenbrengen en afstemmen met elkaar. Om hierin een start te maken heeft de medewerker van de huishoudelijke dienst in de vergadering van de zorg uitleg gegeven over haar werk en waar zij tegenaan loopt in de samenwerking. Gevolg is een beter beeld van de functie en taken, maar ook meer begrip en inzicht in de keuzes die gemaakt worden. 

In 2022 zijn de manager horeca/facilitair en een lid van het team facilitair aangesloten bij alle teamvergaderingen van de teams om te spreken over de samenwerking en om opnieuw afspraken te maken. Hierdoor zijn er kortere lijntjes gekomen en snappen we beter van elkaar wat we van elkaar kunnen verwachten.

Resultaten interne audits 2022
Persoonsgerichte zorg (SOM)
Verbeterpunten die uit de audit kwamen zijn: we moeten meer leren om de knelpunten met elkaar te bespreken. Ervaringen uit te wisselen binnen de verschillende teams en hierbij een gezamenlijk standpunt innemen.

In 2022 staan de audits Persoonsgerichte zorg (PG) en Veiligheid & Arbo op de planning.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.