Kwaliteitsvenster Sint Petrus

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Petrus zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Sint Petrus is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Het inzetten van meer vrijwilligers en mantelzorgers in de huiskamer heeft ook nu nog steeds prioriteit. De medewerkers die de GVP- opleiding (gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie) hebben afgerond steken veel tijd in het coachen van collega’s op het gebied van Persoonsgerichte zorg. Het uitgangspunt om het welzijnsteam verder te ontwikkelen, is het leggen van de focus op een zinvolle dag voor cliënten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en de opgedane kennis en ervaring vanuit GVP.

In 2021 hebben we ingezet op het heroverwegen van de taken van de collega’s van team Welzijn. De kwaliteitsverpleegkundige en de teams zijn samen aan het kijken hoe het welzijn binnen de teams anders ingericht kan worden. Een van de stappen binnen dit proces is het aannemen van gastvrouwen/gastheren voor de huiskamer op de afdeling. De gastvrouw/gastheer kunnen, waar mogelijk, wel ondersteunen bij toiletbezoek, maar hebben verder geen zorggerelateerde taken. Zij kunnen zich daardoor nog meer richten op aandacht voor de cliënten.

Eten en drinken
Dagelijks ontvangen cliënten een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende variatie en keuze. De maaltijd heeft een belangrijke communicatiefunctie en het patroon geeft voor veel cliënten structuur aan de dag. De cliënt heeft een keuze waar en wanneer de dagelijkse maaltijd te nuttigen. De medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Gastvrij zijn is niet moeilijk, iedereen is gastvrij op zijn of haar eigen manier. In het jaar 2021 is er regiobreed een eenduidig prijsbeleid qua drank ingevoerd. De verschillen tussen locaties in prijzen en assortiment waren groot. Iedere locatie is stuk voor stuk uniek, maar wij streven wel op dit vlak hetzelfde na. Voeding staat in deze voor 2022 op de agenda.

Samenwerken
Binnen Sint Petrus blijven we werken aan de deskundigheid van onze medewerkers en zorgen we voor uniformiteit en duidelijkheid. Teams zijn bewust van hun cliëntenpopulatie en laten zich scholing in onderwerpen die specifiek gelden voor hun afdeling. Ook zijn ze alert als er veranderingen of onvoorziene zorggerelateerde zaken ontstaan. Zij vragen/regelen scholingen zodat zij bekwaam blijven/zijn om de zorg op hun afdeling te leveren.

De verpleegkundigen laten zich scholen zodat zij medewerkers op de vloer kunnen coachen met de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen maar ook in kennis van ziektebeelden en methodisch werken. Door de wisselingen van verpleegkundigen is dit in 2021 gestagneerd. In 2022 pakken we dit weer op. Hun rol zal hierbij duidelijker worden.

Vele vrijwilligers weten nu nog niet goed genoeg hoe met dementerenden om te gaan. In verband met deskundigheidsbevordering gaat de Consulent Belevingsgericht zorg in 2022 trainingen aanbieden aan de vrijwilligers.

In 2021 hebben we extra aandacht gegeven aan de veerkrachgesprekken met medewerkers. Dit hebben we gedaan door in het zorgdossier in PUUR de medewerkers binnen het team de vragenlijst m.b.t team inzicht af te nemen. Hierdoor krijgen we in beeld of medewerkers tevreden zijn op bepaalde punten, en zo nee, dan gaan we daar mee aan de slag.

In 2021 is extra aandacht besteed aan het werken met een actieplan en de borging van de signalen vanuit het SPAR-bord, deze methode was nog geen vanzelfsprekendheid. Tijdens teamvergaderingen heeft de kwaliteitsverpleegkundige teams gecoacht op het methodisch werken met SPAR en actieplan. Aandachtspunt is tijdsbewaking, zodat ook evaluaties op de geplande datum worden uitgevoerd.