Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

De teams voelen zich verantwoordelijk om elke dag de beste zorg te leveren aan onze bewoners. Hierbij schakelen we laagdrempelig andere disciplines in. Ook kijken we steeds kritischer naar onze administratieve taken en overlegvormen en stellen we ons de vraag of hetgeen ‘echt’ bijdraagt aan betere zorg voor onze bewoners. Dit heeft ertoe geleid dat we een aantal overleggen in frequentie omlaag kunnen brengen of zelfs hebben samengevoegd. 

Een positieve ontwikkeling is dat we steeds bewuster omgaan met het onderwerp ‘belevingsgerichte zorg’. We durven hier steeds kritischer naar te kijken en onszelf de vraag te stellen: ‘Wat is nu het beste voor deze specifieke bewoner?’ Het leveren van maatwerk wordt steeds meer regel dan uitzondering. We zijn hier dan ook trots op.

In 2023 blijft onze aandacht uitgaan naar het methodisch werken binnen het zorgdossier. Dit willen we o.a. doen door de SOAP-methode. Dit blijven wij onder de aandacht brengen. Dit is voor medewerkers een nieuwe manier van werken en veranderingen kosten eenmaal tijd. Hier blijven wij aan werken. 

Een aantal overlegvormen, zoals bewonersbesprekingen en gedragvisites, hebben wij afgelopen jaar samengevoegd in het kader van efficiëntie en tijdbesparing. Dit jaar gaan we ervaring opdoen hoe dit verder tot uiting komt in de praktijk. 

Wonen en Welzijn

Eten en Drinken
Dagelijks ontvangen onze bewoners een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende keuze en variatie. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen. De maaltijd heeft een belangrijke sociale functie en het patroon geeft voor veel bewoners structuur aan de dag. De bewoners van de afdelingen hebben de mogelijkheid om hun maaltijden te nuttigen in het gezamenlijk ‘t Trefpunt. Hier komen ook bewoners eten die wonen op het nabijgelegen Zorgpark en in aanleunwoningen. Hierdoor ontstaat ruimte voor contact en interactie met elkaar. 

De medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel. Het horecateam heeft in januari/februari 2023 de training ‘Belevingsgerichte Zorg’ gevolgd. Inmiddels ligt de coronaproblematiek wat verder achter ons en hebben we weer speciale diners kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld het kerstdiner voor bewoners en familie maar ook een erg goed bezochte kerstborrel voor medewerkers en vrijwilligers.

In 2023 gaan wij met elkaar in de regio aan de slag om de verschillen met betrekking tot voeding kleiner te maken en zullen er weer een aantal gezonde broodjes op de kaart toegevoegd worden. Ons doel voor dit jaar is meer mensen van buiten aan te laten sluiten. Zo zal er met Pasen een heerlijke paasbrunch zijn voor iedereen die hier zin in heeft. Op deze manier kunnen we binnen onze locatie samen genieten van eten en drinken.

Wonen
Schoonmaak
In 2022 hebben we de Zorg en H&F dichter bij elkaar gebracht. Verschillende H&F disciplines zoals de huishoudelijke dienst en de technische dienst zijn met bepaalde onderwerpen/thema’s aangesloten bij de zorgoverleggen. Met als doel: van en met elkaar leren, inzichten geven en de samenwerking optimaliseren. 

Renovatie/verbouwingen
Wat hebben we gedaan?
In 2022 hebben we plannen opgesteld om onze leefcirkels te verbeteren en om onze spoelruimten aan te pakken. In 2023 hopen we onze plannen voor de leefcirkels en spoelruimten te kunnen uitvoeren. 

De conceptfase van de leefcirkels is afgerond en we zijn als Sint Petrus klaar voor de implementatiefase. Echter stagneert het in de levering van het materiaal. Ons doel is wel om de leefcirkels dit jaar te realiseren.

Inrichting
Omdat wij ook bij Sint Petrus steeds zwaardere en complexere zorgvragen krijgen, willen wij in 2023 een plan gaan opstellen om de huiskamers op etage 1 en 2 efficiënter en meer aansluitend op onze bewonerspopulatie te maken. 

Momenteel zitten we hier nog in de initiatieffase. Voor 2023 verwachten we nog geen vooruitgang t.a.v. dit proces. Dit zal rond 2024 gebeuren.

Welzijn
Activiteiten voor bewoners
In Sint Petrus worden weer volop activiteiten georganiseerd door onze vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers. Dagelijks zijn er veel verschillende activiteiten zoals: kienen, de muziekmiddag, de avondvierdaagse, schilderen, wandelen, biljarten en noem zo maar op. Wij zijn blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen bij onze activiteiten!

Zorgdossier ‘aandacht voor welzijn’
Wat hebben we gedaan?
We hebben afgelopen jaar gastvrouwen aangenomen die zich vooral inzetten voor het welzijn van onze bewoners. Ook hebben een aantal van onze medewerkers de GVP-opleiding (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) gedaan. De medewerkers met de GVP-opleiding dragen dagelijks hun kennis en ervaringen over aan collega's ten aanzien van het belevingsgericht werken.

In 2023 gaan we door met de stappen die wij afgelopen jaar hebben genomen. 

Samenwerking cliëntenraad

Het gehele management van Sint Petrus ervaart een goede samenwerking met de cliëntenraad. We hebben regelmatig overleg en praten bewoners bij over de ontwikkelingen via “op de koffie bij de cliëntenraad”. 

De communicatielijnen zijn kort en er heerst een open samenwerking over de te bespreken onderwerpen. In onze cliëntenraad is ook de thuiszorg vertegenwoordigd. 

We merken wel dat het steeds lastiger wordt om leden te werven en dat heeft te maken met de gesteldheid van onze bewoners. Daarnaast is het ook lastig om bijvoorbeeld het netwerk van de bewoners een rol te geven. We hebben daarom samen met de voorzitter van de cliëntenraad een wervingscampagne opgezet en hopen hiermee meer animo te krijgen. Hier gaan wij aankomend jaar mee aan de slag.

Zorgtechnologie

Het onderwerp zorgtechnologie krijgt een steeds prominentere plek in onze dagelijkse zorgverlening. Als locatie proberen wij dit zo effectief mogelijk in te zetten.

In de dagelijkse praktijk werken wij veel met bewegingssensoren en leefcirkels. Deze worden ingezet om de eigen regie bij onze bewoners te vergroten. Ook zijn er op veel afdelingen robot knuffelhondjes te vinden, deze worden ingezet bij onze bewoners met dementie.

We willen in 2023 de inzet van zorgtechnologie voor de eigen locatie onderzoeken. Wat kan er allemaal ingezet worden en wat levert dit op? Dit heeft ertoe geleid dat we een document gaan opstellen “Het appartement van de toekomst”. Hierin wordt zorgtechnologie geïnventariseerd die effectief ingezet kan worden op een appartement binnen een verpleeghuis.

In 2023 hopen we tevens onze leefcirkels te kunnen verbeteren zodat deze optimaal werken en wij deze goed kunnen inzetten bij onze bewoners.

Resultaten interne audits

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden

Palliatieve zorg
De uitslag van de audit was positief en hier zijn we trots op. In de audit kwam naar voren dat elk team een eigen goede invulling heeft gegeven aan het onderwerp palliatieve zorg binnen hun afdeling. Dit hebben zij afgestemd op hun eigen bewonerspopulatie. Zo heeft bijvoorbeeld elk team een eigen waakkoffer met een inhoud die de wakende familie kan ondersteunen in de palliatieve fase.

In de audit kwam naar voren dat alle teams wel weer een opfriscursus zouden willen krijgen rondom het onderwerp palliatieve zorg, dit omdat ze het een erg belangrijk onderwerp vinden. De scholingen zullen dit jaar gepland gaan worden.

Persoonsgerichte zorg (somatiek)
Verbeterpunten die uit de audit kwamen zijn: we moeten meer leren om de knelpunten met elkaar te bespreken. Ervaringen uitwisselen binnen de verschillende teams en hierbij een gezamenlijk standpunt innemen.

Veiligheid & Arbo

Uit de audit kwam naar voren dat we trots mogen zijn op;

  • De hoeveelheid en spreiding van BHV’ers; dit geeft medewerkers en bewoners een veilig gevoel;
  • De medewerkers die geen BHV’er zijn kunnen ook een rondleiding door het pand krijgen. Dit is voor hen fijn en geeft alle medewerkers een veilig gevoel. Er is veel animo voor de rondleiding. Deze rondleiding is door de BHV coördinatoren uitgebreid op papier gezet (foto-safari);
  • Het is duidelijk dat het welzijn en de gezondheid van de bewoners voorop staat, maar dat zorgverlening en de veiligheid daar niet onder lijden.

Er is nog ruimte voor verbetering als het gaat om de formalisering; ontruimingsoefeningen, plannen, evaluaties doen en vastleggen en 24-uurs dekking borgen. In mei 2023 staan twee ontruimingsoefeningen gepland. 

De gangen moeten op korte termijn vrijgemaakt worden van alle accu houdende apparaten. Inmiddels is dit gerealiseerd. Naar een blijvende oplossing wordt in 2023 gekeken.

Schoonmaakonderhoud
Uit de audit kwam naar voren dat we trots mogen zijn op;

Het team is enorm gegroeid ten opzichte van de vorige audit en er wordt hard gewerkt aan alle richtingaanwijzers.

Het team is een hecht team en staat altijd voor elkaar klaar.

Er is nog ruimte voor verbetering in de communicatie met de zorg. Wanneer de huishoudelijke dienst op de afdeling komt, zou er voor aanvang van de werkzaamheden gevraagd kunnen worden of er nog bijzonderheden zijn. De samenwerking met de zorg wordt in deze als eenrichtingsverkeer gevoeld.

In 2023 staan de audits Persoonsgerichte zorg (voor PG) en Wet zorg en dwang op de planning.