Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Een verbeterpunt is het methodisch werken binnen het zorgdossier. Hiermee zijn alle teams had aan de slag gegaan. Het doel is meer continuïteit en het hanteren van dezelfde werkwijze. Ook wordt de zorgbehoefte hierdoor goed in kaart gebracht, vastgelegd en geëvalueerd. Een voorbeeld hiervan is werken via de SOAP-methode. Binnen Sint Petrus werkt elk team via deze BrabantZorg brede vastgestelde methode. Er zijn goede stappen gezet, maar het vraagt vooral van de verpleegkundigen de nodige aandacht richting medewerkers.

Sint Petrus krijgt steeds meer te maken met complexe zorgvraagstukken en dat betekent dat er continu een proces gaande is van het vergroten van kennis en kunde. Een positieve ontwikkeling hierin is dat teams steeds meer zelf aangeven welke behoefte ze hebben aan scholingen, trainingen en het verbeteren van de samenwerking met verschillende disciplines. Teams nemen dus eigen verantwoordelijkheid in hun professionele ontwikkeling.

De teams van Sint Petrus specialiseren zich in bepaalde onderwerpen passend bij de behoefte van de cliënten.Voorbeelden van onderwerpen zijn o.a. GGZ-problematiek, vpk-handelingen, omgaan met agressie etc.

Door optimale inzet van kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen in de teams zien we dat de kwaliteit van zorg en de mate van deskundigheid verbetert. De verwachting is dat dit verder zal toenemen, omdat er op verschillende onderwerpen verbetering wenselijk is. Dit is beschreven in het jaarplan kwaliteit van Sint Petrus.

Alle teams binnen Sint Petrus hebben hun eigen expertise in de zorg voor hun cliënten.Zo huizen nieuwe cliënten in op een afdeling waar de zorgmedewerkers goed kunnen inspelen op de zorgvraag van de nieuwe cliënt.Om de verhuizing zo cliëntgericht te laten verlopen gaat de toekomstige CCP’er van de cliënt vooraf aan de inhuizing op huisbezoek. Ook loopt er een pilot binnen een team dat heet “belevingsgericht verhuizen”. Doel van deze pilot is cliënten zich vanaf dag 1 (zo goed als het kan) welkom te laten voelen. De medewerkers hebben veel aandacht voor de cliënten en zorgen dat alleen de hoogst noodzakelijk administratie afgehandeld wordt. Gedurende zes weken leren de medewerkers de cliënt beter kennen en via observatie komen ze samen met de cliënt en familie/netwerk tot een plan. Daarin staat wat de cliënt graag doet, eet, vroeger deed etc. Alles om zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt. Resultaten zijn er nog niet, omdat de pilot nog loopt.

Wonen en Welzijn

De open PG-afdelingen spelen in op de gedragingen en uitingen van de cliënten.Er wordt optimaal gebruikgemaakt van de huiskamers. Een nieuwe ontwikkeling is de teamsamenstelling, waar nu meer ingezet wordt op het inschakelen/aannemen van gastvrouwen Plus, die de cliënten meer tijd en aandacht kunnen geven omdat zij hier meer ruimte voor hebben.

Eten en drinken

De coronaproblematiek heeft er ook in 2021 voor gezorgd dat wij helaas het restaurant vaak hebben moeten sluiten voor bezoekers. 2022 staat in het teken van zoveel mogelijk met elkaar gasten helpen, leuke feestjes en partijen organiseren, net als themamomenten. Zo hebben we met Pasen een echt paasontbijt verzorgd. Cliënten en familieleden genoten zichtbaar.

De horecamedewerkers hebben behoefte aan scholing. Hieraan gaan we werken in 2022. Op deze manier willen we beter inspelen op de toenemende zorgzwaarte en de zorgbehoeftes, zodat de horecamedewerkers leren/weten hoe met deze toenemende vraag om te gaan. In 2022/begin 2023 zal er een gastvrijheidstraining gevolgd gaan worden, dit om hierin te blijven ontwikkelen en leren. Tenslotte volgen er deskundigheidstrainingen rondom persoonlijke hygiene, HACCP, voedselveiligheid e.d.

Bewust omgaan met eten en drinken is hetgeen waar we voor staan. Omdat we gezond eten en vitaliteit ook voor medewerkers belangrijk vinden zal er in de nabije toekomst wekelijks aandacht hiervoor zijn.

In 2021 is gestart met een voedingsoverleg waarbij de voorzitter van de cliëntenraad en twee cliënten aansluiten. Samen met hen gaat de H&F manager in gesprek met als doel de kwaliteit van de maaltijden te borgen. Tijdens deze kwartaalafspraken komen ook zaken als voedselvoorkeur, de hoeveelheden, de uitstraling etc. aan bod. Hetgeen uit de overleggen komt wordt besproken met het horecateam, waarna men er opvolging aan geeft.

Welzijn

Binnen Sint Petrus wordt veel aandacht geschonken aan het welzijn van de cliënten. Aangezien de coronaproblematiek steeds meer naar de achtergrond verdwijnt kunnen we onze activiteiten weer oppakken. Er zijn verschillende activiteiten zoals kienen, muziekmiddag, avondvierdaagse, circus, miMakkers, bezoek van dieren, schilderen, wandelingen etc.
We zijn dan ook blij dat we weer activiteiten kunnen organiseren en dat de cliënten kunnen kiezen uit een ruim aanbod. Maar we zijn vooral ook blij at vrijwilligers weer bereid zijn om te komen en voor elkaar willen invallen wanneer dat nodig is.

We zien steeds meer cliënten die moeite hebben met de prikkels die grote activiteiten met zich mee brengen. Dit vraagt van ons om steeds meer naar de behoefte van de cliënten te kijken. Daarom gaan we ons steeds meer richten op één op één aandacht, kleinschalige en grote activiteiten. Omdat we deze ontwikkeling budgetneutraal moeten doormaken hebben we opnieuw gekeken naar de functiesamenstelling binnen het team.

Aangezien welzijn een steeds prominentere plek krijgt hebben we bijvoorbeeld gekozen om de vacature voor IG-er om te zetten naar het aannemen van twee gastvrouw Plus. Hiermee creëren we ruimte om nog meer af te stemmen op de individuele behoefte van cliënten.We hebben dan immers meer personeel om in te zetten.

Om de cliënten beter te faciliteren op het gebied van activiteiten zijn we bezig met het vormen van een welzijnsteam. Iedereen in zijn kracht zetten en iedereen laten doen wat hij of zij leuk vindt en goed in is. De organisatie daarvan vraagt veel tijd en aandacht en zal daarom niet in 2022 gerealiseerd worden. Voor zowel het management als de medewerkers is het een zoektocht die we samen bewandelen.

Helaas heeft de coronaperiode ook bij ons een groot gat geslagen in de inzet van vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben we dan ook afscheid moeten nemen van ongeveer 50 vrijwilligers door o.a. overlijden, een te hoge leeftijd om nog inzetbaar te willen zijn, of een andere tijdsinvulling.
In 2021 hebben we gewerkt aan het behouden en werven van vrijwilligers en dit zal in 2022 ook zijn voortgang hebben. Het werven van nieuwe vrijwilligers gaat nog stroef maar gelukkig hebben we wel al enkele nieuwe vrijwilligers binnen Sint Petrus mogen verwelkomen.
Ondanks de veranderende doelgroep binnen Sint Petrus organiseren de coördinatoren grote activiteiten zoals het circus en de avondvierdaagse.

Binnen Sint Petrus hechten we ook veel waarde aan de Roze Loper. Iedereen binnen Sint Petrus mag zichzelf zijn. We hebben hiervoor het certificaat behaald. Echter door de coronamaatregelen hebben we beperkt aandacht kunnen geven aan dit onderwerp.

In 2022 pakken we de draad weer op met een aantal activiteiten waaronder een hapjesmiddag, met eten dat gemaakt is door mensen uit verschillende landen.

Daarnaast hebben we besloten om de vrijwilligers een training aan te bieden over hoe om te gaan met dementerende cliënten. We zien dat vrijwilligers hierin onzeker kunnen zijn (wat begrijpelijk is).

Ook denken we na over de inrichting van het pand in relatie tot de toenemende zorgzwaarte. Denk daarbij aan het bouwen van twee extra ruimtes voor activiteiten. Voor 2022 verwachten we daar geen resultaten van, maar het proces is gestart.

Samenwerking cliëntenraad

De samenwerking met de cliëntenraad verloopt goed. Elke vier weken hebben we een overleg. Het management is transparant en open als het gaat om de ontwikkelingen en keuzes die binnen de organisatie gemaakt worden. We hebben een prima vertegenwoordiging van de cliënten en de thuiszorg. Een week na elk overleg is er een inloopontbijt in ‘t Trefpunt voor de cliënten, cliënten van het Zorgpark en de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt hierbij hetgeen tijdens de vergadering is besproken en een van de teammanagers van de locatie sluit aan. Ook worden dan de activiteiten van de maand opgesomd.

Zorgtechnologie

Binnen Sint Petrus wordt het Ambassadeursschap Zorgtechnologie breed gedragen. Vanuit verschillende teams zijn medewerkers Ambassadeur Zorgtechnologie. Er wordt breder gekeken naar het inzetten van zorgtechnologie.

Sint Petrus is als een van de eerste locaties gestart met Leefcirkels. Momenteel zijn we bezig op basis van de huidige behoeften en de toekomstige behoeften de Leefcirkels en het pand opnieuw in te richten. Met als doel om de veilige omgeving te behouden/te verbeteren voor onze cliënten .

De robot knuffelhondjes worden veel ingezet bij dementerende cliënten, met goed resultaat. Dit zullen we dan ook zeker blijven aanbieden. Verder wordt met goed resultaat ook de Braintrainer en Motormed (fiets) ingezet.

Samenwerking

We zien dat de coronacrisis zijn effect heeft gehad op de samenwerking tussen de verschillende teams binnen Sint Petrus. Denk daarbij aan de zorg, horeca en huishoudelijke dienst. Het management van Sint Petrus vindt het belangrijk dat de teams elkaar in de samenwerking beter gaan vinden. Dat begint bij het elkaar informeren over cliënten waar dat nodig is.

Elk team heeft zijn of haar expertise. Die moeten we meer samenbrengen en afstemmen met elkaar. Om hierin een start te maken komt de medewerker van de huishoudelijke dienst in de vergadering van de zorg vertellen over haar werk en waar zij tegenaan loopt in de samenwerking. Gevolg is een beter beeld van de functie en taken, maar ook meer begrip en inzicht in de keuzes die gemaakt worden. We zullen deze overstijgende samenwerking in 2022 nader invulling geven.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Medicatie

In Sint Petrus hebben alle teams de verandering van de elektronisch toedieningsregistratie (Medimo) zeer goed opgepakt. Er wordt goed gereageerd en gehandeld bij knelpunten. Om de veiligheid rondom medicatietoediening te waarborgen hebben alle teams het protocol Dubbele controle goed toegepast.

Een nieuwe ontwikkeling is de aanschaf van medicijnkarren voor de afdelingen die beschikken over een huiskamer. w Hierdoor kan de medicatie zowel op het appartement als in de huiskamer op een veilige en verantwoorde manier toegediend worden aan de cliënten .

Jaarlijks voeren alle teams op eigen initiatief een quickscan medicatie uit. De verbeterpunten worden in het actieplan van de teams opgenomen, uitgevoerd en geëvalueerd.

Schoonmaak

De schoonmaak audit en DKS-rondes (Dagelijks Controle systeem) scoren goed in onze locatie. De keuze die gemaakt is om huishoudelijke dienstmedewerkers vast op een bouwlaag/afdeling werkzaam te laten zijn werpt zijn vruchten af. Voor cliënten is dit prettig en vertrouwd.

Persoonsgerichte zorg (SOM)

Wij kijken naar de persoon, wat hij/zij prettig vindt. Hier zijn we er dan ook trots op dat dit uit de audit naar voren kwam. We gaan uit van wat de cliënt nog wel kan in plaats ervan uit te gaan wat hij/zij niet meer kan. Dit onderzoeken we dan ook samen met de cliënt.

Verbeterpunten die uit de audit kwamen zijn: we moeten meer leren om de knelpunten met elkaar te bespreken. Ervaringen uit te wisselen binnen de verschillende teams en hierbij een gezamenlijk standpunt innemen.

In 2022 staan de audits Persoonsgerichte zorg (PG) en Veiligheid & Arbo op de planning.