Kwaliteitsvenster 't Geerke

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat ‘t Geerke zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

‘t Geerke is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
HACCP, oftewel voedselveiligheid
Het onderwerp HACCP heeft in 2022 de aandacht op´t Geerke. Samen met de Coördinator Hygiëne zijn verbeteringen in werking gezet. Een actieve aandachtsvelder heeft samen met de hygiëne-contactpersoon alle woningen doorlopen. Er zijn HACCP- quickscans uitgevoerd. Hieruit bleek dat de temperatuurregistratie aandacht behoeft. Dit is inmiddels geborgd in het proces.

Veiligheid
We zorgen ervoor dat in elke dienst een medewerker werkt met een BHV (bedrijfshulpverlening) -bevoegdheid. Helaas voorziet het huidige roostersysteem hier niet automatisch in en kost het ons veel tijd om het te plannen. Dit is opgepakt door de adviseur Veiligheid.

Persoonsgerichte zorg
Door verschillende families wordt gebruikgemaakt van het digitale dossier, door zelf aanvullingen te noteren of foto’s toe te voegen waardoor wij als medewerkers onze cliënten nog beter leren kennen. We willen deze functionaliteit nog meer onder de aandacht brengen bij de familie. Dit gaan we doen via het contact met de CCP’ers o.a. bij inhuizing. Een actie is om familie meer te ondersteunen bij het invullen van de levensgeschiedenis, om de bewoners nog beter te leren kennen.

Methodisch werken
In 2022 is verfijning aangebracht in de SOAP-methode bij het rapporteren in het zorgdossier. Hiervoor zijn de verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige aan de slag gegaan met SOAP-kaartjes en één-op-één coaching van medewerkers. 

Roze Loper
In samenwerking met locatie Nieuwehagen en locatie Noorderkroon (beide zorglocaties van BrabantZorg in Den Bosch) zijn we met een nieuwe werkgroep Roze Loper gestart. We hebben de medewerkers betrokken en er is intern aandacht aan gegeven. Denk hierbij dan aan een roze diner, uitdelen van roze koeken of themamiddagen houden over bijvoorbeeld pesten.

Wonen en Welzijn
Welzijn
Uit de scan van Waardigheid en trots is naar voren gekomen dat er weinig activiteiten in de avond aangeboden worden. In 2022 zouden we kijken waar de behoefte van de cliënten ligt en hoe we dit in kunnen zetten. Dit is helaas niet gelukt. We pakken dit in 2023 op door te starten met een verbetergroep vanuit het team met activiteitenbegeleiders. We gaan hierbij kijken naar hoe we dit beter ingevuld krijgen. 

We hebben in het omgangsoverleg en gedragsvisite gekeken naar wat aanvullend zou zijn voor de cliënt, bv. ter ontspanning/rust. Op basis daarvan zetten we vrijwilligers in. 

Wonen
Er zijn verbeterpunten in de schoonmaak en inrichting van de woningen. In 2022 zijn de meubels vervangen en begin 2023 zullen de gordijnen nog vernieuwd worden, dan is het gehele project afgerond.

Zorgtechnologie
Familie, cliënten de zorg zijn samen tot de conclusie gekomen dat zorgtechnologie op ´t Geerke weinig aandacht heeft. We zijn van mening dat zorgtechnologie de zorg kan ondersteunen waardoor er meer tijd is voor de cliënt. In 2022 hebben we samen met de teams gekeken welke zorgtechnologie per cliënt van toepassing zou kunnen zijn om bijvoorbeeld onrust te voorkomen. Dit is een continu proces waarbij we kijken naar de inzet van b.v. klinische overleggen, omgangsoverleggen of scholingsbehoefte.

Daarnaast hebben we ook gekeken naar algemene verbeterpunten zoals een deur op afstand te kunnen bedienen, waardoor de zorgmedewerker niet telkens bij de cliënt weg hoeft. Helaas is dit vooralsnog i.v.m. de kosten niet mogelijk.

Waardigheid en Trots
In 2022 is een start gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak. Het plan van aanpak gaf een aantal pijlers voor 2022 aan:

Door de veranderende doelgroep hebben we bewust gekeken naar scholing om kennis en vaardigheden te ontwikkelen bij medewerkers. We gaan dit meer via coaching-on-the-job organiseren.

In 2022 hebben we meer ingezet op een nog betere samenwerking met de behandelaren. De samenwerking loopt hierin steeds beter door het bespreekbaar te maken en regelmatig afstemming te zoeken met behandelaren over verandering, zorgsituaties en andere zaken. Het resultaat is dan ook een laagdrempelige en goede samenwerking met behandelaren. 

Eind 2022 was er een nieuwe scan gepland om de vooruitgang en waardering te meten. Dit is uitgesteld en heeft in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden. Vanuit het verslag gaan we aan de slag met de verbeterpunten. Ondanks de soms bijzondere situatie van ‘t Geerke (kwetsbaarheid) kwam de scan er positief uit.

Het speerpunt van waardigheid en trots op locatie ‘t Geerke was in 2022 het onderwerp ‘zorgtechnologie’. Hierin is o.a. een advies naar voren gekomen om de nachtdienst te voorzien van de juiste technieken. Er zijn bedmatten geïntroduceerd, waar de zorg erg blij mee was. We zien dat de zorgvragers hierdoor minder gestoord hoeven te worden tijdens hun nachtrust. Voorheen waren er veel loze bellen bijv: eendeken die over de bedrand hing of een voet die onder een deken uitstak. Hierdoor ging de sensor af en werd de bewoner onnodig gestoord. De bedmatten liggen onder de matrassen en meten de lichaamsdruk op de mat. De sensor gaat pas af als de bewoner uit bed is gekomen. Ook is het een voordeel dat de bedmatten ingesteld kunnen worden met vertraging van bijv. 5 minuten. Zo kan iemand die gewend is om alleen naar het toilet te gaan zelfstandig gaan, maar krijgt de zorgmedewerker toch een melding als iemand na bijv. 5 minuten niet in bed ligt. Op deze manier vergroot je de zelfredzaamheid. 

Tevens werd er door de consulent belevingsgerichte zorg met regelmaat hulpmiddelen geïntroduceerd om de zorg kennis te laten maken met deze producten. De zorg weet nu beter wat er verkrijgbaar is wat betreft zorgtechnologie.

Resultaten interne audits 2022
Wet zorg en dwang (Wzd)
We hebben de ontwikkel- en leerpunten aangepakt door minimaal drie maandelijks te bespreken of maatregelen nog nodig zijn, in overleg met behandelaren en CCP’ers.

In omgang/woning/teamoverleg met het team. Dit verloopt naar wens.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.