Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg 

Vanuit de scan Waardigheid en trots kwam naar voren dat de persoonsgerichte zorg zeer goed op orde is. ´Ik ken u echt´is iets waar de medewerkers naar streven. Dit jaar wordt opnieuw een scan uitgevoerd en zal blijken of persoonsgerichte zorg nog steeds op orde is.

Roze LoperNet zoals in voorgaande jaren willen we binnen Noorderkroon benadrukken dat je mag zijn wie je bent. In 2023 willen we de familie meer betrekken bij activiteiten rondom dit thema. Dit gaan we doen door thema-avonden te organiseren en hiervoor contactpersonen van cliënten uit te nodigen.

Wonen en Welzijn

Wonen
Begin 2023 zullen de gordijnen nog vernieuwd worden, dan is het gehele project ‘inrichting van de woningen’ afgerond.
Welzijn

Hartenroos
Volgens de methodiek ‘hartenroos’ gaan we het gesprek aan met de cliënten over de pijlers: zichzelf zijn, woonplek, actief zijn, rusten en contacten. Met o.a. het doel om activiteiten aan te laten sluiten bij de cliënten en daar waar mogelijk specifiek op de cliënt in te kunnen gaan zetten.

Het team Welzijn gaat vernieuwen door wat ‘standaard activiteiten’ los te laten en door externe partijen meer te betrekken bij activiteiten.

Het is de bedoeling dat activiteiten meer aansluiten op de behoefte van de cliënt.

Samenwerking cliëntenraad

Op beider verzoek sluiten de teammanagers aan bij de overleggen van de cliëntenraad.

Zorgtechnologie 

Vanuit de scan Waardigheid en trots kwam naar voren dat meer bekendheid en gebruik van zorgtechnologie aan de orde is. Op iedere woning is een aandachtsvelder zorgtechnologie gekomen. Zij nemen o.a. in een omgangsoverleg mee of de hulpvraag toevallig ook met zorgtechnologie beantwoord kan worden en laten hierin eventueel de consulent zorgtechnologie meedenken. Dit punt blijft onder de aandacht in 2023. 

De wens is er om een systeem te ontwikkelen waardoor de voordeur op afstand kan worden geopend met spreek/beeld verbinding. Hier hopen we in 2023 op verder te gaan. Zorgtechnologie is een standaard onderdeel in het dagelijkse zorgproces. 

Resultaten interne audits 

Audits die in 2023 in de planning staan: Persoonsgerichte zorg, Veiligheid & Arbo en Medicatie.

We krijgen hierdoor meer inzicht hoe het er binnen ‘t Geerke voorstaat m.b.t. deze thema’s, zodat we hier van kunnen leren.