Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Dit thema is duidelijk op orde. De samenwerking tussen de zorgmedewerkers en de behandelaren is goed, maar belangrijk is nog wel dat (nieuwe) medewerkers de juiste disciplines weten te benaderen en de hulpvraag kenbaar maken. Het streven is om meer in overleg te gaan met elkaar.

De teams op ́t Geerke zijn over algemeen stabiel, dit wordt als zeer prettig ervaren door de cliënten en hun naasten. De zorg wordt hierdoor echt als persoonsgericht ervaren. ́t Geerke is er trots op dat we de cliënt goed kennen en daardoor weten wat belangrijk is voor de cliënt en hij/zij zich gehoord en begrepen voelt. De cliënt staat centraal. Per cliënt wordt gekeken waar aanpassingen nodig zijn rondom welzijn en zorg; ‘Hoe wil ik het graag’, niets is standaard. Er wordt zorg op maat geleverd.

De wensen en behoeften van de cliënt zijn leidend, bijvoorbeeld het eigen ritme van slapen en de eigen keuze van eten van een cliënt. Dat punt is duidelijk verbeterd. Vroeger was het dagritme van de verzorgende meer bepalend. Naasten geven aan dat in de vakantieperiode er veel verschillende gezichten zijn, wat begrijpelijk is maar het lastig maakt om dingen door te geven, omdat dan de zorgmedewerkers de cliënt slecht kennen.

De persoonlijke afspraken in Puur van jou (de naaste van onze cliënten kunnen in het zorgdossier) zou meer helpend kunnen zijn en hiervoor meer ingezet kunnen worden. Het zorgleefplan wordt goed doorgesproken met cliënten en/of naasten. Ook wordt door verschillende families gebruikgemaakt van het digitale dossier, door zelf aanvullingen te noteren of foto’s toe te voegen waardoor wij als medewerkers onze cliënten nog beter leren kennen. We willen deze functionaliteit nog meer onder de aandacht brengen bij de familie, wat uiteindelijk ondersteunend is voor de zorg.

Wonen en Welzijn

Welzijn

Uit de scan van Waardigheid en Trots is naar voren gekomen dat er weinig activiteiten in de avond aangeboden worden. De kleinschaligheid wordt als een groot pluspunt ervaren, maar heeft ook nadelen. Er kunnen niet heel veel activiteiten georganiseerd worden naast het dagelijks leven. In 2022 gaan we kijken waar de behoefte van de cliënten ligt en hoe we dit in kunnen zetten. We zetten op dit moment de senioren-bus in om cliënten ook deel te laten nemen aan activiteiten op Noorderkroon.

We gaan kijken naar mogelijkheden om op bepaalde tijden vrijwilligers in te zetten en onderzoeken telkens opnieuw wat kan binnen de mogelijkheden en kaders.

De samenwerking tussen zorg en familie is goed, er is veel contact. Als de verwachtingen niet overeenkomen gaan we in gesprek met elkaar om tot een oplossing te komen.

Wonen

Er zijn verbeterpunten in de schoonmaak en inrichting van de woningen. 't Geerke heeft onlangs een nieuwe inrichting gekregen wat de woningen weer een fris uiterlijk heeft gegeven. In 2022 zal de stoffering nog vervangen worden en dan is het gehele project afgerond.

Over de maaltijden is iedereen tevreden. Er wordt iedere dag op de woning gekookt. Het blijft onder de aandacht dat het zoveel als mogelijk vers is, aangepast aan wensen en smaak van de cliënten. Wanneer een cliënt iets niet lust wordt hierop ingespeeld. Er zijn afspraken ingepland met de koks van Noorderkroon om de zorgmedewerkers, die de maaltijd bereiden, te ondersteunen bij het bereiden van een gevarieerde verse maaltijd. Met als doel om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad van Noordkroon bestaat uit leden vanuit Noorderkroon, ‘t Geerke en Nieuwehagen. Zij vertegenwoordigen samen alle cliënten van deze drie locaties.

Regelmatig zijn er overleggen tussen een afvaardiging van de cliëntenraad en de teammanagers. Op vraag en inhoud sluit ook de kwaliteitsverpleegkundige aan. De teammanager H&F heeft overleg met het cliëntenraadslid dat het aandachtsgebied H&F en welzijn in portefeuille heeft. Daarnaast sluit er een teammanager aan bij het overleg met de voltallige cliëntenraad.

We hebben een betrokken cliëntenraad, zij zijn actief en geïnteresseerd. Het contact is goed.
De Cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Waardigheid & Trots.

Zorgtechnologie

In samenspraak met de zorg, familie en cliënt kwam naar voren dat zorgtechnologie op ´t Geerke weinig aandacht heeft. We zijn van mening dat zorgtechnologie de zorg kan ondersteunen waardoor er meer tijd is voor de cliënt. In 2022 gaan we samen met de teams kijken welke zorgtechnologie per cliënt van toepassing zou kunnen zijn om bijvoorbeeld onrust te voorkomen.

In de gedragsvisites wordt zorgtechnologie meegenomen als ondersteuning. De Consulent Zorgtechnologie wordt hierbij betrokken.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar algemene verbeterpunten zoals een deur op afstand te kunnen bedienen waardoor de zorgmedewerker niet telkens bij de cliënt weg hoeft.
Dit zijn erg kostbare systemen waardoor we ook gestimuleerd worden om te kijken naar tussenoplossingen. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of het mogelijk is om familie een toegangs sleutel te geven zodat er voor hen niet steeds opengedaan hoeft te worden. Echter ook hier zullen nadelen aan kleven qua veiligheid. Kortom we staan voor wat uitdagingen maar gaan die ook niet uit de weg.
Er is regelmatig contact met de Consulent Zorgtechnologie en de ambassadeurs van de woning om dit te realiseren en geïnformeerd te worden op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Waardigheid & Trots

Eind 2021 zijn we van start gegaan met het programma Waardigheid & Trots. Het centrale doel hierbij is om als regio Den Bosch ons als geheel te ontwikkelen. Waarbij iedereen zich integraal verantwoordelijk voelt per locatie en integraal verantwoordelijk voelt als locatiegroep/regio, met als resultaat ‘Samenspel in Zorg’ voor cliënten en continu werken aan verbeteren.

Door het invullen van vragenlijsten op maat, door cliënten/familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben we meer inzicht gekregen in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zijn we ons meer bewust van wat het kader inhoudt en voor ons betekent.
De respons was hoog. We zijn hier dan ook erg trots op. Dit hebben we mede te danken aan de vrijwilligers die de vragenlijsten met de cliënt hebben ingevuld.

In 2022 is er een start gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak. Het plan van aanpak geeft een aantal pijlers voor 2022 aan:
Door de veranderende doelgroep willen we hiervoor kennis en vaardigheden ontwikkelen bij medewerkers
We gaan bewust kijken naar scholing en gaan dit meer via coaching-on-the-job organiseren
Inzetten op een nog betere samenwerking met de behandelaren
De samenwerking en verbinding leggen met de huisartsen

Eind 2022 komt er nieuwe scan om de vooruitgang en waardering te meten

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanuit de audit kwam naar voren dat we trots mogen zijn op de geplande evaluaties. De structuur die steeds meer staat binnen de teams.

We zijn veel bewuster welke onvrijwillige zorg we inzetten en hebben afgelopen jaar ook onvrijwillige zorg kunnen afbouwen.
Ontwikkel en leerpunten zijn: dat we de kennis uit moeten breiden over vastlegging in het zorgdossier. Verder het bij elkaar onder de aandacht blijven brengen wat vrijheid voor de cliënt betekent en het gesprek hierover (blijven) aangaan.