Passende en veilige zorg en ondersteuning

Incidenten en calamiteiten

Het uitvoeren van een Prisma Light analyse is nog niet vanzelfsprekend bij alle medewerkers. In 2022 willen we hier bewustwording voor gaan creëren. Medewerkers pro-actiever stimuleren in het beoordelen van incidenten: wanneer wel een Prisma Light, wanneer niet. Belangrijk is dat de drempel wordt verkleind, door te benoemen dat het om een leermoment/verbeteractie gaat.
De verpleegkundige voert de analyse uit en geeft een terugkoppeling aan de teams.

Meldingen verbeteracties (MVA’s)

De MVA’s worden maandelijks geanalyseerd door de verpleegkundige en teruggekoppeld bij iedere teamvergadering. De daarbij horende acties worden vermeld in het actieplan.

Uitvraag kwaliteitsindicatoren

n januari/februari heeft de uitvraag plaatsgevonden. De hieruit komende verbeteracties zijn meteen opgepakt.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op t Geerke wordt twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.
Het onderwerp HACCP heeft in 2022 de aandacht op´t Geerke. Samen met de Coördinator Hygiëne zijn verbeteringen in werking gezet. Een actieve aandachtsvelder heeft samen met de hygiëne contactpersoon alle woningen doorlopen. Er zijn HACCP quickscans uitgevoerd. Hieruit bleek dat de temperatuurregistratie aandacht behoeft. Dit is inmiddels geborgd in het proces.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?

BHV-roosteren in het nieuwe roostersysteem blijft een punt van aandacht.