Kwaliteitsvenster Udens Duyn

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat GRZ Udens Duyn zich leiden door de mening van de gasten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
GRZ Udens Duyn is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 hebben we actie ondernomen om vrijwilligers te werven om de daginvulling van de gasten nog beter vorm te geven en hen te betrekken bij de activiteiten. Op dit moment zijn er veertien vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Zorghotel Udens Duyn. Zij zijn verbonden aan de verschillende etages.

Methodisch werken
We werken met BIG-coördinatoren (verzorgenden IG en een verpleegkundige). Zij zijn het aanspreekpunt voor zorgmedewerkers binnen de locatie voor BIG-gerelateerde vragen. Ook bevordert, bewaakt en borgt hij/zij de deskundigheid.

In 2021 zijn we verdergegaan met de ontwikkeling van de rol van de verpleegkundigen in de teams. Er hebben ontwikkelingsgesprekken plaatsgevonden en de gespreksverslagen zijn opgenomen in de dossiers. De verpleegkundigen zijn zichtbaarder op de afdeling en worden meer in hun kracht gezet. De agendapunten die tijdens het teamoverleg naar voren komen, worden opgenomen in het verpleegkundige-overleg en vice versa.

In 2021 hebben we aandacht besteed aan de digitale vaardigheid van medewerkers. We hebben hier een grote verbeteringsslag in gemaakt. Het is nog niet optimaal dus zullen we in 2022 hier ook aandacht aan blijven besteden. Tijdens de geplande zorg wordt het chromebook standaard meegenomen. Tijdens de ongeplande zorg is dit automatisme minder aanwezig. Hier willen we in 2022 meer aandacht aan geven.

Het inwerkprogramma is geactualiseerd en verbeterd. Bij iedere nieuwe start van medewerkers staat dag één in het teken van het leren kennen van Zorghotel Udens Duyn en op dag het leren kennen van de afdeling revalidatie. Daarna gaat men pas naar het team om daar verder ingewerkt te worden. De teammanager heeft binnen vier weken na start een evaluatiegesprek met de nieuwe medewerker en toetst daarbij ook het inwerkprogramma. Uit evaluatie is gebleken dat men over deze aanpak erg tevreden is. In 2021 hebben we dit uitgebreid door de nieuwe medewerker tijdens de inwerkperiode ook mee te laten lopen met de behandelaren en bij zorghotelactiviteiten. Dit wordt door de nieuwe medewerkers als meerwaarde ervaren, waardoor zij meer begrip voor elkaars werkzaamheden krijgen.

In 2021 is, samen met de gast, het rapporteren in het zorgdossier geïmplementeerd. Een leerling kwaliteitsverpleegkundige heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen en functionaliteit van het rapporteren. De verbeterpunten die hieruit voortgekomen zijn, zijn besproken in de teams en opgepakt.

Samenwerken
Het contact tussen de verschillende vakgroepen (behandelaren, zorg, voeding) heeft tot een fijnere samenwerking geleid. Tijdens de coronaperiode is Zorghotel Udens Duyn een cohort locatie geweest waardoor de samenwerking niet volop de aandacht heeft gehad die het verdiende. In 2022 zullen we de ingezette koers weer gaan oppakken, gaan handhaven en optimaliseren.

In 2021 is er een pilot gestart met MDI-gesprekken (Multidisciplinaire Intake). Hierbij wordt aandacht besteed aan het startgesprek, een gesprek drie dagen na opname, een evaluatiegesprek en het ontslaggesprek van gasten. Hierdoor kunnen we monitoren of de afgesproken en verwachte doelstellingen behaald worden. Het MDI zal in 2022 zijn vervolg krijgen.

In 2021 is de samenwerking met de afdelingen Neurologie en Orthopedie van het ziekenhuis Bernhoven geïntensiveerd. De samenwerking is er en we hebben afspraken met elkaar gemaakt om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar op de hoogte te houden.

We hebben in 2021 de doorstroming van gasten verbeterd. Hierdoor hebben we een zo goed mogelijke bezetting kunnen realiseren en de verschillende doelgroepen beter de juiste zorg kunnen geven.

Zorgtechnologie
De inzet van de bedsensoren is in 2021 als positief ervaren en wordt nu preventief tegen wondproblemen ingezet.

De zorgalarmering in het zorghotel zijn aangepast, het aantal locatiebepalingen van de alarmering zijn uitgebreid.

We hadden in 2021/2022 willen starten met de Redusept bril. Dit is een VR-bril waarmee door middel van een virtuele training de hersenen geleerd kan worden om de controle op de pijn te verbeteren en de pijn te verminderen. Dit is vanwege de coronamaatregelen niet gelukt.

In 2021/2022 hadden we op de planning staan om een start te maken met de inzet van Medido (automatische medicijndispenser) met als doel het ondersteunen van de eigen regie van de gast. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet voor alle gasten relevant is omdat zij zelf de medicatie kunnen innemen en als dit niet mogelijk is, wordt dit door de zorgmedewerker aangeboden. In 2022 gaan we dit toch verder oppakken.