Kwaliteitsvenster Udens Duyn

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat GRZ Udens Duyn zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Udens Duyn is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. Hier heeft 41% van de medewerkers aan deelgenomen. Voor 2023 willen wij een hoger percentage deelname bereiken voor een representatiever beeld. 

Persoonsgerichte zorg
De oefenkaart maakt onderdeel uit van het revalidatieklimaat. Deze is al ingezet. In 2022 zal deze ook gebruikt worden om de verwachtingspatronen tussen gast, familie en zorgmedewerkers te optimaliseren. "Wat verwachten we en wat mogen we verwachten van elkaar?"

2022 hebben we gebruikt om het Multi Disciplinaire Intake (MDI) onderdeel "ik ken u echt" nog beter in kaart te brengen. Er wordt gewerkt met gepersonaliseerde behandelplannen. De behandelplannen sluiten direct aan bij de zorgvraag van de revalidant. Tijdens het MDI wordt een concept behandelplan in samenspraak met de gast en het zorg- en behandelteam opgesteld.

Verder hebben we geïnventariseerd welke onderdelen van het SamenZorggesprek we binnen het zorghotel kunnen gebruiken.

Herstel - en revalidatiezorg
De logopediste (Inge Nooijen-Sanders) van Zorghotel Udens Duyn heeft een onderzoek uitgevoerd met als onderwerp: Samenspel in zorg voor cognitie. De startperiode levert een bijdrage aan het gerichter stellen van doelen en het bepalen van ontslagrichting. Waarbij de gast en naaste(n) geïnformeerd worden over mogelijke cognitieve beperkingen en gevolgen. In 2022 hebben we deze ‘startmethode’ vervolgd zodat de werkwijze en documentatie verfijnd of bijgesteld kan worden. Borging heeft plaatsgevonden door het volgen van de werkinstructie. Door deze te volgen is het proces geborgd. De werkinstructie voorziet in borging in werkproces, dossier en borging van uitkomsten in het flowboard/MDO (Multidisciplinair overleg).

MDI / MDO flowboard
Na de pilot op afdeling 4 is in 2022 het MDI en MDO flowboard geïmplementeerd binnen alle zorgafdelingen van Udens Duyn.

Scholing
Elk jaar, zo ook in 2022, hebben we onze bekwaamheid op peil gehouden door op het gebied van orthopedie en neurologie scholing te volgen.

Verder hebben we skills labs op de eigen locatie georganiseerd om vaardigheden op te doen en te oefenen. Dit vindt één keer per kwartaal plaats op basis van inschrijvingen. 

Binnen Zorghotel Udens Duyn staat alles in het teken van de 24-uurs revalidatiezorg. Dit zal komende jaren voortgezet worden.

Zorgtechnologie
De bedsensoren worden sinds vorig jaar ingezet. Voor dit jaar gaan we de zorgmedewerkers nog meer betrekken bij de inzet hiervan.

We willen in een vroeger stadium kijken of de Medido meerwaarde zou hebben bij cliënten die hier anders thuiszorg voor nodig hebben.

Verder hebben we gekeken hoe we zorgtechnologie kunnen inzetten tijdens het revalidatieproces, maar ook met als doel om naar de mogelijkheden te kijken voor thuisgebruik.

We gebruiken nu de oefenkaart, hierbij zou de Compaan tablet een grote bijdrage kunnen leveren. In 2022 zullen de mogelijkheden onderzocht worden.

In 2022 hebben we meer contact gezocht met de consulent zorgtechnologie om te inventariseren en het inzetten van zorgtechnologie binnen de revalidatie.

Methodisch handelen
Rondom de MIC-meldingen (Melding Incidenten Cliënten) hebben we het proces anders ingericht en geven hierbij extra aandacht aan het op de juiste wijze rapporteren.

Er vindt één keer per twee maanden een MIC-overleg plaats met aandachtsvelders MIC. In dit overleg worden trends in de incidentmeldingen geanalyseerd en besproken. Tevens worden er casussen besproken ter verbetering van de zorgverlening. Er vindt naderhand altijd een terugkoppeling plaats in het teamoverleg van de teams.

De inzet van de kwalitatieve bezetting is uitgewerkt. Er wordt op basis van bedbezetting en zorgzwaarte geformeerd. Zorgteams ontvangen hierin begeleiding van de teammanager Zorg en Welzijn.

Samenwerking interne en externe collega’s
Samenwerking met externe partijen
De samenwerking met ziekenhuis Bernhoven is ingezet. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar op de hoogte te houden en de samenwerking te intensiveren.

Binnen etage 2 willen we de samenwerking met de huisartsen intensiveren en verbeteren. Dit doen we allereerst door een inventarisatie te maken van de goede voorbeelden en het in kaart brengen van de verbeterpunten.

In 2022 hebben we de warme overdracht beter vormgegeven. Op maat van de casus wordt de warme overdracht ingezet. De wijkverpleegkundige komt indien mogelijk voor een indicatiegesprek of een kennismaking. 

Het zorgteam van de revalidatie probeert bij ontslag contact te leggen met het ontvangende zorgteam van de ontslagbestemming.

Samenwerking met interne partijen
In 2022 zoeken we meer samenwerking tussen de verschillende afdelingen/teams en zoeken we met elkaar naar oplossingen. 

Ook de samenwerking tussen zorgmedewerkers en vrijwilligers willen we in 2022 de juiste aandacht geven. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.