Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen, wordt er binnen Zorghotel Udens Duyn bij intake aan de gast gevraagd naar "Wat deed u nog zelf thuis en wat is het doel om straks weer naar huis te kunnen?" Met als doel om de eigen regie van de gast te behouden of te bevorderen.

Om de gast een zo fijn mogelijke terugkeer naar huis te geven, kijkt de ergotherapeut samen met de gast naar de woonsituatie. Hij of zij kan dan advies op maat geven over de zorg en/of aanpassingen die nog nodig zijn. Dit vindt plaats door een huisbezoek te brengen of d.m.v. het bekijken van situatiefoto's.

In 2023 doet de revalidatie verpleegkundige i.o. onderzoek naar het optimaliseren van het therapeutisch klimaat. De inzet van de oefenkaart wordt daarin als onderdeel meegenomen.

Herstel- en Revalidatie zorg

De oefenkaart maakt deel uit van het revalidatieklimaat. Deze is al ingezet. In 2023 zal deze ook gebruikt worden om de verwachtingspatronen tussen gast, familie en zorgmedewerkers te optimaliseren. "Wat verwachten we en wat mogen we verwachten van elkaar?"

In 2022 is de start gemaakt met het opleiden van GRZ-verpleegkundigen (Geriatrische Revalidatie Zorg). Momenteel volgt een medewerker de vervolgopleiding. Binnen de GRZ willen we op iedere afdeling één á twee GRZ-verpleegkundigen (Geriatrische Revalidatie Zorg) hebben. Hiervoor is nog geen functiebeschrijving/functie inhoud. De huidige GRZ-verpleegkundige van Den Bosch en GRZ-leerling van Udens Duyn gaan een voorstel doen over de inhoud van de functie. De personeelsadviseur is benaderd om mee te kijken i.v.m. plaatsing binnen het functiegebouw. Wanneer de functie-inhoud duidelijk is, kunnen we de GRZ-verpleegkundige beter positioneren.

Zorggasten die verblijven op de herstelafdeling (etage 2) waarbij sprake is van een ELV-HC- (EersteLijns Verblijf - Hoog Complex) indicatie ontvangen medische zorg vanuit de specialist ouderengeneeskunde (SO). 

Bij twijfels over de indicatie vanuit het zorg- en behandelteam is het laagdrempelig mogelijk om een consult aan te vragen bij de SO. 

De SO neemt zitting in het MDO van zorggasten met een GRZ- en ELV-HC-indicatie.

De SO visiteert gasten in het ziekenhuis om te beoordelen of de GRZ-indicatie passend is. 

BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)

Elk jaar, zo ook in 2023, houden we onze bekwaamheid op peil door op het gebied van Orthopedie en Neurologie scholing te volgen.

Verder organiseren we skills labs op de eigen locatie om vaardigheden op te doen en te oefenen. Dit vindt 1x per kwartaal plaats op basis van inschrijvingen. 

De samenwerking tussen de regio BIG-toetsers en de locatie is geïnventariseerd. 

De wens voor de toekomst is facilitairing in het skillen van medewerkers op een eigen locatie in een eigen trainingsruimte, met aanwezigheid van benodigde materialen. 

Samenwerking interne en externe collega’s

We hebben met regelmaat overleg en afstemming met interne en externe collega’s:Er vindt één keer per kwartaal een nazorgteamoverleg plaats met het Bernhoven ziekenhuis en de zorgteammedewerkers. 

In 2023 wordt de warme overdracht verder uitgebreid. 

Er vinden regelmatig gesprekken plaats om de samenwerking tussen de vervangend huisarts Fonkelzorg en BrabantZorg te evalueren:

Twee á drie keer per jaar is er een evaluatie over de afstemming van de zorg met de verpleegkundige specialist van Huisartsenpraktijk Fonkel Zorg, zorgteam etage 2, fysiotherapeut en op vraag is de manager aanwezig. We evalueren op dat moment de inhoud van de zorg. Lopen we ergens tegenaan, waar kunnen we nog bijsturen waardoor de samenwerking effectiever wordt en de kwaliteit van de zorg verbetert? Dit is een continu proces.

Daarnaast vindt er twee keer per jaar een serviceoverleg plaats. Hier gaat het niet om de inhoud maar om de relatie/ afspraken binnen de samenwerking. Hierbij zijn aanwezig: huisartsen van praktijk Fonkelzorg, regiomanager, manager BKC en teammanager Zorg en Welzijn.

Samenwerking interne partijen: verpleegkundig overleg Udens Duyn-breed. Specialistische handelingen uitruil vindt plaats onder de afdelingen. Wij streven ernaar binnen HUD dat er 24/7 specialistische verpleegkundige zorg geleverd kan worden door het eigen zorgpersoneel zonder tussenkomst van het RVT (Regionaal Verpleegkundig Team). Hiervoor worden verpleegkundige HUD breed ingezet om deze specialistische zorg te leveren. Dit zorgt voor verbetering van de eigen deskundigheid en draagt bij aan de continuïteit van zorg. De gast zal hierdoor vaker dezelfde zorgverleners aan het bed krijgen.

Zorgtechnologie

BrabantZorg heeft een consulent zorgtechnologie specifiek op de zorgsoort (GRZ) geplaatst die samen met de locatie inventariseert naar het optimaliseren van de inzet van zorgtechnologie binnen de GRZ. 

In 2023 richten we ons met name op de mogelijkheden voor de inzet van Medido en Compaan. Met als doel om de zelfredzaamheid en de regie van de gast te vergroten/verbreden. Ook bereiden we voor op de thuissituatie, zodat het ontslag naar huis vloeiend kan verlopen.

Resultaten interne audits

In 2022 heeft er een audit Persoonsgerichte zorg plaatsgevonden. Punten ter verbetering uit de audit zijn opgenomen in de actieplannen 2023 van de teams en worden besproken tijdens de teamvergaderingen.

In 2023 staat de audit Hygiëne & Infectiepreventie op de planning.