Leren en werken aan kwaliteit

Persoonsgerichte zorg

Om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen wordt er binnen Zorghotel Udens Duyn bij intake aan de gast gevraagd naar "wat deed u nog zelf thuis en wat is het doel om straks weer naar huis te kunnen?" Met als doel om de eigen regie van de gast te behouden of te bevorderen.

De oefenkaart maakt onderdeel uit van het revalidatieklimaat. Deze is al ingezet. In 2022 zal deze ook gebruikt worden om de verwachtingspatronen tussen gast, familie en zorgmedewerkers te optimaliseren. "Wat verwachten we en wat mogen we verwachten van elkaar?"

Om de gast een zo fijn mogelijke terugkeer naar huis te geven kijkt de ergotherapeut samen met de gast naar de woonsituatie. Zij kan dan advies op maat geven over de zorg en/of aanpassingen die nog nodig zijn. Dit vindt plaats door een huisbezoek te brengen of d.m.v. het bekijken van situatiefoto's.

2022 gebruiken we het MDI om het onderdeel "ik ken u echt" nog beter in kaart te brengen. Verder zullen wij inventariseren welke onderdelen van het samenzorggesprek we binnen het zorghotel kunnen gebruiken.

Herstel - en revalidatiezorg

De logopediste (Inge Nooijen-Sanders) van Zorghotel Udens Duyn heeft een onderzoek uitgevoerd met als onderwerp: Samenspel in zorg voor cognitie. Het aantal personen met cognitieve beperkingen na een CVA (beroerte) stijgt en zal de komende jaren nog verder toenemen. Cognitie is van belang om zelfredzaam te kunnen zijn en eigen regie te kunnen voeren. De vraagstelling hierbij was: “Hoe kan het team van de neurologische GRZ-afdeling van HUD vanaf opname tot en met het eerste MDO, cognitieve beperkingen bij de cliënt met een CVA eenduidig en interdisciplinair signaleren en evalueren zodat dit leidt tot een optimaal behandelplan“? Om dit te realiseren heeft zij i.s.m. een multidisciplinaire projectgroep de ‘startperiode cognitie” ontwikkeld. Deze bestaat uit een MDI aangevuld met een zelfevaluatie door de gast (CLCE-24), een observatie-instrument voor zorg en behandelaren (NSCA) en een diagnostiekintrument voor GZ psychologen (MoCA). De startperiode cognitie zorgt voor het valide, eenduidig en interdisciplinair signaleren, rapporteren en evalueren van cognitieve beperkingen van opname tot en met het 1e MDO. De startperiode levert een bijdrage aan het gerichter stellen van doelen en het bepalen van ontslagrichting. Waarbij de gast en naaste(n) geïnformeerd worden over mogelijke cognitieve beperkingen en gevolgen. In 2022 willen we deze ‘startmethode’ dan ook vervolgen zodat de werkwijze en documentatie verfijnd of bijgesteld kan worden en de borging van de werkwijze en en documentatie een vervolg kan krijgen.

MDI / MDO flowboard

Na de pilot op afdeling 4 wordt in 2022 het MDI en MDO flowboard geïmplementeerd binnen de gehele locatie.

Scholing

Elk jaar, zo ook in 2022, houden we onze bekwaamheid op peil door op het gebied van Orthopedie en Neurologie scholing te volgen.

Verder organiseren we skills labs vanuit andere locaties om vaardigheden op te doen en te oefenen.

Binnen Zorghotel Udens Duyn staat alles in het teken van de 24-uurs revalidatiezorg. Dit zal komende jaren voortgezet worden.

Zorgtechnologie

De bedsensoren worden sinds vorig jaar ingezet. Voor dit jaar gaan we hierbij de zorgmedewerkers nog meer betrekken bij de inzet hiervan.

De Medido (een medicijndispenser) gaan we niet standaard inzetten. Wanneer iemand de Medido thuis gebruikt, zullen we kijken naar de mogelijkheid om die ook tijdens het verblijf in Udens Duyn in te zetten. Ook willen we in een vroeger stadium kijken of de Medido meerwaarde zou hebben bij cliënten die hier anders thuiszorg voor nodig hebben.

Verder gaan we kijken hoe we zorgtechnologie kunnen inzetten tijdens het revalidatieproces, maar ook met als doel om naar de mogelijkheden te kijken voor thuisgebruik.

We gebruiken nu de oefenkaart, hierbij zou de Compaan-tablet een grote bijdrage kunnen leveren. In 2022 zullen de mogelijkheden onderzocht worden.

In 2022 zullen we meer contact gaan leggen met de Consulent Z orgtechnologie om te inventariseren ien het inzetten van zorgtechnologie binnen de revalidatie.

Methodisch handelen

Rondom de MIC-meldingen gaan we het proces anders inrichten en geven hierbij extra aandacht aan het op de juiste wijze rapporteren.
Verder gaan de teams de kwalitatieve bezetting verder uitwerken zodat er bewustwording gecreëerd wordt m.b.t. het op de juiste wijze inzetten van personeel.

Samenwerking interne en externe collega’s

Samenwerking met externe partijen

De samenwerking met ziekenhuis Bernhoven is ingezet. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar op de hoogte te houden en de samenwerking te intensiveren.

Binnen etage 2 willen we de samenwerking met de huisartsen intensiveren en verbeteren. Dit doen we allereerst door een inventarisatie te maken van de goede voorbeelden en het in kaart brengen van de verbeterpunten.

In 2022 zullen we de warme overdracht beter vorm gaan geven.

Samenwerking met interne partijen

In 2022 zoeken we meer de samenwerking tussen de verschillende afdelingen/teams en zoeken we met elkaar naar oplossingen. Binnen Hotel Udens Duyn vindt wekelijks een bezettingsoverleg plaats om de samenwerking tussen de teams van de afdelingen te optimaliseren. Hierbij nemen één afgevaardigde per afdeling en de Aandachtsvelder Locatieroosteren zitting. Zij kijken samen naar waar het rooster om oplossingen vraagt en ondersteunen elkaar in personele krapte. Door deze manier van samenkomen wordt de samenwerking geoptimaliseerd. Medewerkers weten collega's van andere afdelingen sneller te vinden bij vragen rondom personele bezetting.

Ook de samenwerking tussen zorgmedewerkers en vrijwilligers willen we in 2022 de juiste aandacht geven. Geconstateerd is dat zorgmedewerkers en vrijwilligers elkaar niet altijd even goed weten te vinden. Inmiddels heeft hiervoor een brainstormsessie plaatsgevonden met als hoofdthema "Wat kunnen we voor elkaar betekenen". Wat hebben de teams nodig om de vrijwilliger zichtbaarder te maken en wat hebben de vrijwilligers nodig om de teams te vinden en te ondersteunen. De waardevolle suggesties die gedaan zijn gaan we in de praktijk uitwerken.

Resultaten interne audits

De volgende audits hebben in 2021 plaatsgevonden:

Veiligheid & Arbo

De punten uit de audit worden opgepakt. Daarnaast heeft het hotel nog een eigen RI&E, onder supervisie van een externe hogere veiligheidskundige.

Voedselveiligheid

Udens Duyn beschikt over het keurmerk van "Bureau de Wit". Dit bureau, dat door het hotel zelf wordt ingehuurd, voert onaangekondigd inspecties en bemonsteringen uit. Daarnaast hebben zij voor onze medewerkers een adviserende rol richting de HACCP. Om het keurmerk te behouden dient tijdens elk bezoek een minimale score te worden behaald. Geconstateerde afwijkingen moeten binnen een termijn van twee weken aantoonbaar zijn opgelost of acties moeten zijn uitgezet. Bureau de Wit onderhoudt een lijn met de NVWA. Indien in het bezit van het certificaat, zal de laatste instantie het hotel niet tijdens reguliere controles auditeren.

Schoonmaak

De schoonmaak van de hotelkamers en algemene ruimtes is uitbesteed aan EW-cleaning. Maandelijks is er een evaluatiegesprek met de voorwerker, de rayonmanager en de hotelmanager. Verder zijn er 4-wekelijkse zogenaamde MKS-controles, waarbij steeksproefgewijs een aantal kamers en algemene ruimten worden getoetst op de geleverde kwaliteit van schoonmaak. Dit kan leiden tot incidentele oplossingen, maar ook tot verbeteracties op procesniveau.

In 2022 staat de audit Persoonsgerichte Zorg gepland.