Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Thuiszorg
Dit jaar is de pilot 'SamenZorggesprekken' succesvol afgerond en zullen verbeterpunten vanuit de pilot doorgevoerd worden. De resterende thuiszorgteams volgen met de training SamenZorggesprekken'. 

Daarnaast zullen enkele medewerkers uit elk thuiszorgteam training ontvangen in gespreksvoering met de cliënt en de naasten. Dit om beter aan te sluiten bij de complexere zorgvraag en het bevorderen van cliënt- en naastenparticipatie.

Het nieuwe eenduidig klantproces is succesvol geïmplementeerd. Tijdens het proces zijn d.m.v. implementatiescans punten naar voren gekomen waaraan gewerkt is om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen op het klantproces.

Huishoudelijke thuiszorg
Dit jaar worden alle huishoudelijke thuiszorgmedewerkers geschoold d.m.v. de training SamenZorggesprekken. We vinden samenzorggesprekken belangrijk vanuit de gedachte “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

In 2023 willen we medewerkers bij het starten van hun dienstverband een online scholing laten volgen middels informatieve filmpjes; b.v. het herkennen van ziektebeelden en passend gedrag. Deze zijn beschikbaar op Minerva (opleidingstool). Verder gaan we de huishoudelijke medewerkers een training Belevingsgerichte zorg aanbieden.

In 2023 gaan we onderzoeken hoe de coördinator huishoudelijke thuiszorg haar/zijn tijd efficiënter kan inzetten om het klantcontact en de bereikbaarheid beter vorm te kunnen geven. Daarom hebben we ervoor gekozen om een planner in te zetten die die taak van hem of haar over kan nemen. We hebben dat dit jaar als pilot opgepakt. 

Met het nieuwe éénduidig klantproces hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe en wanneer de meewerkende coördinator, de wijkverpleegkundige of casemanager elkaar informeren.

Eigen regie

Eigen regie is in de thuiszorg een belangrijk item. Om samen met cliënt en mantelzorg hierover een goed gesprek te kunnen voeren zijn medewerkers in de thuiszorg d.m.v. een pilot getraind in SamenZorggesprekken. Deze trainingen worden verder uitgerold naar alle thuiszorgteams.

De wijkverpleegkundigen zijn allen in het bezit van een hulpmiddelentas die meegaat naar indicatiegesprekken, waardoor er sneller ingezet kan worden op zelfredzaamheid met behulp van hulpmiddelen.

SamenZorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)

Begin 2022 zijn de thuiszorgteams en huishoudelijke thuiszorgteams elkaar beter gaan leren kennen en is er besproken waar de meerwaarde ligt in een samenwerking. 2023 zal in het teken staan van het verbeteren van het contact en gebruikmaken van elkaars expertise.

Huishoudelijke thuiszorg
Vanuit het medewerkers tevredenheidsonderzoek gaven medewerkers aan de samenwerking met de thuiszorg te willen verbeteren. We gaan in 2023 inventariseren waar we tegenaan lopen in de samenwerking. Dit doen we door concrete voorbeelden te verzamelen en deze daarna af te stemmen met de wijkverpleegkundigen. Hiermee worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk en dat zal de samenwerking en communicatie ten goede komen. 

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie krijgt steeds meer aandacht binnen de thuiszorg, het streven is om hulpmiddelen die reeds gebruikt worden, nog meer te gebruiken. Met de succesverhalen die onder de wijkverpleegkundigen worden gedeeld, wordt verdere inzet van zorgtechnologie gestimuleerd. Ook blijft er onderzoek gedaan worden naar nieuwe hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen.

Huishoudelijk thuiszorg
Vanuit de huishoudelijke thuiszorg denken we mee in het minder belastbaar maken van onze werkzaamheden. Dit doen we door in samenwerking met Carrousel Groen een dekbedovertrek te ontwikkelen waarbij het verschonen minder zwaar wordt. Verder zijn we aan het onderzoeken in samenwerking met de consulent zorgtechnologie of zorgtechnologische ontwikkelingen op het gebied van een robot stofzuiger/dweil of raamwisser inzetbaar kunnen zijn binnen de werkzaamheden van de huishoudelijke thuiszorg medewerker. 

Resultaten interne audits

De audits zijn geclusterd per 2 thuiszorgteams. In 2023 hebben de volgende audits plaatsgevonden

Medicatieveiligheid
Trots op: Aanspreken van elkaar op medicatiefouten en MIM meldingen.

Verbeteracties: Verbetering afstemming Medido en apotheek.

Hygiëne & infectiepreventie
Trots op: Protocollaire aandacht en opvolging handhygiëne. 

Verbeteracties: Strikter onder de aandacht brengen van het gebruik van schorten tijdens ADL-werkzaamheden

Palliatieve zorg
Trots op: Zeer positieve feedback van naasten op onze zorg.

Verbeteracties: Sneller casuïstiekoverleg inschakelen met palliatief verpleegkundige. 

In 2023 staan de volgende audits op de planning: Hygiëne & Infectiepreventie en Persoonsgerichte zorg.