Kwaliteitsvenster thuiszorg Meierijstad

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat ook de thuiszorg regio Meierijstad zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening? 

Thuiszorg regio Meierijstad is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​​

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

Thuiszorgteam Veghel
In 2022 heeft het team gewerkt aan werkplezier n.a.v. de resultaten van het medewerkersonderzoek. Zo is de werkwijze van de bereikbaarheidsdiensten aangepast en proberen we gezamenlijk pauze te houden. De teammanager sluit daar dan bij aan, zo voelen medewerkers zich gezien.

We zijn in Veghel van vier naar drie teams gegaan. Dit is na afstemming en door het houden van open gesprekken met de medewerkers en met de cliënten goed verlopen. 

Persoonsgerichte zorg
We werken in kleinere teams, waardoor de medewerkers de cliënten beter leren kennen. Hierdoor wordt beter en eerder geobserveerd, gesignaleerd en eerder doorgepakt. Er zijn ook kortere lijnen met familie en meer samenwerking met de huishoudelijke thuiszorg (HHT), wat iedereen prettiger vindt werken. De kwetsbaarheid van de teams is wel groter i.v.m. de kleinere teams. Hier hebben we aandacht voor.

Vanuit de audit Persoonsgerichte Zorg kwam naar voren dat het wenselijk is om altijd vier tot zes weken na een intake een evaluatie in te plannen. Dit hebben we opgepakt in 2022. Het blijkt dat het inplannen van een intake maatwerk is en daarom bekijken we op maat per cliënt wat wenselijk hierbij is. 

Eigen regie
In 2022 zijn we samen met cliënten gestart doelen op te stellen met een eindtermijn. Hoe lang bepaalde zorgdiensten bijvoorbeeld verricht worden en welke handelingen aangeleerd worden. In 2022 zijn we gestart om bij de intake de wederzijdse verwachtingen te bespreken. De cliënt heeft hier dan uiteindelijk de regie in. De zorgdienstfolder in het eenduidig klantproces draagt hieraan bij.

Klantproces
Om Elke dag zo fijn mogelijk voor (potentiële) cliënten en medewerkers te kunnen creëren is er binnen BrabantZorg meer behoefte aan duidelijkheid en een eenduidig klantproces. In 2022 zijn wij als team hiermee gestart. Dit wordt als fijn ervaren en draagt bij in eenduidigheid en duidelijkheid bij medewerker en cliënt. Vooral voor de medewerkers is dit een fijne houvast en voor nieuwe cliënten zijn het duidelijke afspraken. 

Bijvoorbeeld de zorgdienstfolders dragen bij aan de verwachtingen van de cliënt en de geboden zorg. 

Samen zorg in de wijk
In 2022 is gestart met op een andere manier te kijken naar zorg, samen met de cliënten, naasten, klantenservice, verwijzers en andere partners in de zorg. Dit wordt opgepakt met huisartsen, GGZ, maar ook met collega’s vanuit intramuraal zoals de consulenten belevingsgerichte zorg. 

Helaas is de inzet van de consulent belevingsgerichte zorg (nog) niet mogelijk. In 2023 gaat de teammanager kijken of hier een mogelijkheid in is. Wij onderstrepen het idee dat consulenten belevingsgerichte zorg in een vroeg stadium kunnen anticiperen op de mogelijkheden en behoud van de eigen regie van de cliënt. 

Wijkverpleegkundigen vanuit Sint-Oedenrode en Veghel nemen vanaf medio 2022 deel aan de Siilo-app, verzorgd vanuit de transferverpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis. Zorgvragen kunnen zo binnen de regio efficiënter worden verspreid en worden veelal sneller georganiseerd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook meerdere zorgorganisaties van elkaar zien wat ze kunnen betekenen. Hierdoor kan ook bij een grotere zorgvraag de samenwerking worden opgezocht. Het inzetten van zorg kan hierdoor vaak binnen drie dagen opgepakt worden.

Vanuit de huisartsenpraktijken in Sint-Oedenrode zijn er enkele verbeterpunten aangekaart om de samenwerking met de thuiszorgteams binnen BrabantZorg te verbeteren. Regiomanagers gaan hierover in gesprek met de huisartsen.

Daarnaast zijn we middels de SamenZorggesprekken gestart om de “warme overdracht” uit te voeren. Dit heeft als doel om bij verhuizing van de cliënt, het toekomstige team te ondersteunen in de zorg rondom deze cliënt. 

Dit brengt in sommige gevallen grote logistieke uitdagingen met zich mee. 

Een ‘warme’ overdracht zal binnen het zorggebied van de cliënt minder problemen met zich meebrengen dan wanneer de cliënt buiten het zorggebied verhuist. 

Binnen de thuiszorgteams PG is gekeken naar de mogelijkheid om de zorg anders in te zetten om het tekort aan personeel op te vangen. Dit vraagt iets van de denkwijze van de cliënt maar ook van de medewerkers. Door goed in gesprek te gaan met de cliënt over mogelijkheden qua tijd en een efficiëntere inzet van medewerkers, is dit naar ieders tevredenheid verlopen.

We hadden in 2022 door de coördinatoren huishoudelijke thuiszorg acties uit willen zetten rondom kwaliteitsverbeteringen van de schoonmaak.. Helaas is dit niet gelukt. 

Zorgtechnologie
De teams zijn in 2022 bewust bezig geweest met de inzet van technologie. Er zijn binnen de teams aandachtsvelders zorgtechnologie aangesteld die de ontwikkelingen volgen en onder de aandacht brengen bij de teams. We zijn tevreden over de samenwerking. 

In Veghel zou in 2022 gestart worden met een project waarbij vanuit het ICT-loket leerlingen van het ROC bij cliënten in de thuiszorg de zorgrobot Maatje en beeldzorg uit zouden gaan leggen. Dit project is helaas vanuit het ROC stopgezet.

Op initiatief van BrabantZorg zijn er T-Huiz(en) bedacht en ingericht in Oss en Den Bosch. Hierbij worden cliënten en zorgprofessionals geïnspireerd op de hulpmiddelen die er in de thuissituatie ingezet kunnen worden, om het wonen in de thuissituatie te vergemakkelijken. In 2022 hebben de zorgprofessionals een bezoek gebracht aan één van deze T-Huiz(en), zodat zij hierover de cliënten gericht kunnen informeren. Dit heeft hen veel nieuwe ideeën gegeven. 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.