Kwaliteitsvenster thuiszorg Meierijstad

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Thuiszorg Meierijstad zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Thuiszorg Meierijstad is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Methodisch werken
In 2021 is er gestart met werken met "Mijn Vilans Protocollen" en met regionale BIG toetsers. Het is efficiënter werken met vooraf een e-learning en dan pas toesten in de praktijk. Naast werken met regionale BIG-toetsers wordt er ook gekeken naar welke kwaliteiten je zelf als team in huis hebt. Werken met PUUR, actieplan en SPARbord werkt goed. Rapporteren volgens de SOAP methode wordt nog wel als lastig ervaren (is ook geen verplichting, maar helpt wel om doelgericht te rapporteren).

Samenredzaamheid
In 2021 is men gestart met “zelfstandig thuis”. Zelfstandig thuis is afgelopen twee jaar in pilotvorm in drie thuiszorgteams van Boekel ingezet. In totaal maken momenteel vijf cliënten gebruik van dit product. BrabantZorg heeft afspraken gemaakt met het zorgkantoor over de inzet van dit product. En daarmee heeft BrabantZorg een taak om dit product verder uit te rollen (te implementeren) in alle thuiszorgteams. (actie 2022) Alle voorbereidingen hiervoor zijn al klaar.

Samenwerken
Er is specifieke aandacht voor nazorg na de coronacrisis door het aanbieden van nazorgtrainingen van een extern bureau, met als doel dat onze medewerkers in de toekomst beter voorbereid zijn op dit soort stressvolle situaties. Ervaringen hiermee waren positief. Er is geconstateerd dat er niet op alle plekken evenveel behoefte aan is geweest.

De pilot Samen Zorggesprek is goed bevallen. De eerste ervaringen waren dat dit een hele waardevolle training was. De winst zit ‘m vooral in geen aannames doen en het voeren van de juiste gesprekken met het hele sociale netwerk rondom de cliënt. Dit verdient nog extra aandacht in 2022. Daarnaast is het wenselijk dat de huishoudelijke thuiszorg hierbij betrokken gaat worden.

In 2021 was Thuiszorg Sint-Oedenrode gestart met het project “Wijkmanagement rondom ouderenzorg”. Dit is een samenwerkingsproject met verschillende netwerkpartners en hier wordt gekeken naar een beter lopende MDO, organogram en betere signalering kwetsbare ouderen. Dit initiatief vanuit praktijkondersteuners zal in 2022 meegenomen worden in de samenzorg-gesprekken.

In 2022 wordt verder gekeken naar de rol van verpleegkundigen binnen de teams, dit om kennis te delen en meer te kunnen coachen binnen de zorgteams en kwaliteit te borgen. Verder moet het voor iedereen duidelijk zijn wie, welke expertise bezit of waar informatie op een makkelijke manier te vinden is, dit blijft een aandachtspunt in 2022.