Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

We werken in kleinere teams, waardoor men de cliënten beter leert kennen. Hierdoor wordt er beter en eerder geobserveerd, gesignaleerd en eerder doorgepakt. Er zijn ook kortere lijnen met familie en meer samenwerking met de huishoudelijke thuiszorg(HHT), wat iedereen prettiger vindt werken. Vanuit de audit Persoonsgerichte Zorg kwam naar voren dat het wenselijk is om altijd vier tot zes weken na een intake een evaluatie in te plannen. Dit wordt een actiepunt voor 2022.

Eigen regie

In 2022 zijn we samen met cliënten gestart doelen op te stellen met een eindtermijn. Hoe lang bepaalde diensten bijvoorbeeld verricht worden en handelingen aangeleerd worden. Hier willen we in 2022 mee verdergaan om dit nog meer eenduidig in te zetten.

Door de verhoogde zorgvraag en de lagere personele inzetbaarheid zijn we in 2022 gestart met een andere kijk op de zorgvraag van de cliënt. Er wordt op een positieve manier zakelijker gekeken naar nieuwe zorgvragen. Teams plannen zelf, kennen de cliënt en mogelijkheden van collega’s. Ze kunnen hierdoor beter inspelen op zorgvraag en mogelijkheden. Onze cliënten denken hierin mee, waardoor zorgvragen m.b.t. douchen of wondzorg ook in de middag uitgevoerd kunnen worden.

Samen zorg in de wijk

In 2022 is gestart met op een andere manier kijken naar zorg, samen met de cliënten, naasten, klantenservice, verwijzers en andere partners in de zorg. Zo zouden huisartsen en praktijkondersteuners hierin een rol kunnen vervullen, waardoor de verwachtingen aan de voorkant al beter uitgesproken worden. Dit wordt opgepakt met huisartsen, GGZ, maar ook met collega’s vanuit intramuraal zoals de Belevingsgerichte Zorgconsulent.

Samen met de praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen uit de regio zijn afspraken gemaakt en werken we samen in een SILO-app (incl Pantein, Interzorg). Er is een werkgroep met o.ao ONS welzijn en Synchroon, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen over hoe te komen tot een betere overdracht. Dit wordt in het regio-overleg meegenomen.

Daarnaast willen we middels samenzorggesprekken en een “warme overdracht” de eigen regie van de cliënt vergroten samen met zijn/haar netwerk.

Samenwerking tussen coördinatoren huishoudelijke thuiszorg met wijkteams gaat steeds beter sinds het wijkgericht werken. Daarmee kunnen we sneller reageren op vragen en behoeftes van de cliënt.
In 2022 zullen de coördinatoren huishoudelijke thuiszorg de kwaliteitsverbeteringen rondom de schoonmaak verder inzetten met de teams.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie wordt ingezet waar mogelijk, dit blijft in 2022 in ontwikkeling. Afdeling zorgtechnologie gaan we betrekken in het informatie verstrekken aan onze cliënten, niet alleen medisch georiënteerd maar ook in domotica mogelijkheden bijv. gordijnen open/dicht etc.

In Veghel is een project gestart vanuit het ict-loket waarbij leerlingen bij cliënten in de thuiszorg beeldzorg of zorgrobot Maatje uitleggen. Hier is zorgtechnologie bij betrokken.

De samenwerking met de aandachtsvelder zorgtechnologie is voor de uitrol van zorgtechnologie bij cliënt/ familie belangrijk en wordt ook ondersteund.

Samenwerking cliëntenraad

Samenwerking met een cliëntenraad binnen de thuiszorg is niet vanzelfsprekend. In Boekel en Veghel zien we mooie voorbeelden dat dit wel kan. Cliënten van de thuiszorgteams zijn betrokken bij de lokale cliëntenraden. Mooi om te zien hoe betrokken de wijk hierin is. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn dagactiviteiten en het werken van grote naar kleine teams.