Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Algemeen
Gezien de veranderde zorgzwaarte van de cliënten worden in 2023 alle thuiszorgteams geschoold in hoe om te gaan met cliënten met gedragsproblematiek.

Het klantproces wordt in 2023 verfijnd, door in te zetten op verantwoordelijkheden van de diverse disciplines/afdelingen. 

Eigen regie

Thuiszorgteam Veghel
Binnen de teams wordt steeds kritischer gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan. Er wordt gewerkt middels de schijf van 5 met uitgangspunten om te inventariseren wat de cliënt nog zelf kan óf met hulp van naasten en mensen in de omgeving, met hulpmiddelen waaronder zorgtechnologie en in de laatste plaats met hulp van de zorgprofessionals (thuiszorg). Dit met als doel om iemand zo lang mogelijk zelfredzaam te houden en thuis te kunnen laten wonen. Jaarlijks wordt er door de CCP’er met de cliënt geëvalueerd, hierop volgend wordt het zorgplan aangepast en doelen bijgesteld of nieuwe doelen gemaakt.

Ook wordt er laagdrempelig gebruikgemaakt van de inzetbaarheid van de ergocoaches binnen de wijkteams. Dit zijn collega’s die affiniteit en kennis hebben van de laatste hulpmiddelen en technieken, waardoor het voor de cliënt makkelijker kan zijn om ermee te leren omgaan. Hiermee wordt de autonomie vergroot. 

Het uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf blijft doen wat kan. Afhankelijk van de draagkracht/draaglast van de cliënt en mantelzorger.
Er wordt aandacht gegeven aan de mantelzorger door de belastbaarheid te bespreken, hierop wordt doorgevraagd en indien nodig acties op uitgezet. Het netwerk wordt in kaart gebracht door de wijkverpleegkundige tijdens het intake gesprek. 

Thuiszorgteam Sint Oedenrode
Door de teams wordt ervaren dat de implementatie van het klantproces bijdraagt aan een eenduidige werkwijze. Waardoor er eenduidige informatie wordt verstrekt aan nieuwe cliënten, zoals door het aanleveren van de cliëntfolder “Zorg thuis”. Zodat de verwachtingen ook direct besproken worden op verschillende onderwerpen. Tijdens een indicatiegesprek wordt actief het gebruik van het digitaal cliëntendossier besproken. Na het indicatiegesprek worden de gegevens gedeeld via de mail om het aanmeldproces te doorlopen. Mede hierdoor zien we een toename van cliënten en/of mantelzorgers die gebruikmaken van het digitaal cliëntendossier.

Er wordt per cliënt gekeken naar de eigen mogelijkheden. Dit is ook één van de positieve punten die naar voren zijn gekomen tijdens de audit Persoonsgerichte zorg.

Cliënt Contactpersonen hebben onlangs deelgenomen aan de workshop “Zelfredzaamheid en samenwerken”. Binnen deze workshop is onder meer de motiverende gespreksvoering aan bod gekomen om de zelfredzaamheid te vergroten bij een cliënt. 

Niet dat de zorgprofessional direct ideeën aandraagt, maar de professional laat de cliënt en zijn/haar netwerk zelf eerst in actie komen en wensen en behoeften uitspreken.

Thuiszorgteam Boekel
Binnen de thuiszorgteams in Boekel wordt steeds kritischer gekeken naar de zelfredzaamheid van de cliënten. Ook binnen thuiszorg Boekel wordt het volgende beoordeeld: wat kan iemand nog zelf, wat kunnen naasten/omgeving betekenen, inzet van hulpmiddelen en/of zorgtechnologie, overige disciplines en uiteindelijk de thuiszorg.

Een aandachtspunt blijft de cliëntrisico’s in kaart brengen. Dit wordt mede, vanuit het klantproces, binnen de teams in 2023 opgepakt. 

Een 'warme' overdracht komt steeds meer op de voorgrond te staan. Warme overdrachten worden vaak gerealiseerd als de cliënt gaat wonen binnen de organisatie en het verzorgings- verpleeghuis zich in het gebied van het thuiszorgteam bevindt. De logistiek hier rondom vormt een uitdaging, in 2023 zullen we ons dan ook richten op de verdere ontwikkeling hiervan. 

Huishoudelijke Thuiszorg
Alle medewerkers van HHT zullen in 2023 een training gaan volgen die gericht is op belevingsgerichte zorg. Ook de medewerkers HHT ervaren steeds meer de veranderde zorgzwaarte met cliënten met problemen. Door het volgen van de training hopen we hen hiermee meer kennis te geven om hier mee om te kunnen gaan.

SamenZorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)

In 2023 willen we met elkaar meer samenwerking opzoeken als gehele thuiszorg binnen de regio. Door de goede voorbeelden met elkaar te delen ontwikkelen we onszelf als team. Verder willen we tijd blijven maken voor de coaching van de medewerkers. Zodat zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren.

Thuiszorgteam Veghel
De ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’(PGO) -pilot is gestart. BrabantZorg doet mee aan een landelijk project (PGO), om het voor cliënten gemakkelijk te maken zorggegevens van al hun zorgaanbieders op één plek te kunnen inzien.

Om te ontdekken hoe we het beste kunnen organiseren dat de cliënt zijn zorggegevens van BrabantZorg kan inzien in zo’n PGO, voeren we daarom een proef (pilot) uit.

De kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd door medische gegevens op 1 plek te verzamelen, het is minder foutgevoelig omdat het direct vanaf de bron wordt overgenomen. Daarbij behoudt de cliënt eigen regie over welke gegevens iemand wil delen en met wie. Dit wordt namens de thuiszorg Veghel gevolgd. 

Thuiszorgteam Sint Oedenrode
Door de coronaproblematiek is de samenwerking met Pantein en Buurtzorg op een lager pitje komen te staan, maar dit gaan we in 2023 weer oppakken.

Binnen het hospice Dommelrode in Sint-Oedenrode is een 1-daagse training ‘Terug naar de bedoeling’ georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers en vrijwilligers hebben na het volgen van deze training meer inzicht in de samenwerking binnen de palliatieve zorg, waarbij de cliënt centraal staat. Er is stilgestaan bij het respecteren van elkaars waarden en normen. Dit is belangrijk om het teamverband te behouden en samen verbonden te blijven met wat de organisatie drijft, zodat je van daaruit je werk vorm en inhoud kan geven. 

Wanneer een cliënt binnen het hospice Dommelrode zich in de stervensfase bevindt wordt er standaard gebruikgemaakt van het zorgpad stervensfase. Binnen het zorgpad wordt gebruikgemaakt van de observatiepunten die zijn vermeld in het zorgpad, zodat de te beoordelen punten gestandaardiseerd zijn voor de medewerkers. Hierdoor wordt het eenduidig werken versterkt en de kwaliteit voor de cliënten wordt gewaarborgd. 

Thuiszorgteam Boekel
De wijkverpleegkundigen binnen thuiszorg Boekel hebben overleg gehad met de huisartsen i.v.m. samenwerking en het (be)houden van korte lijntjes. Als verbeterpunt is besproken om met elkaar laagdrempelig contact te zoeken via de Sillo-app.

Met de woningbouwvereniging van de aanleuncomplexen zijn goede afspraken gemaakt om een aantal woningen toe te kunnen wijzen aan thuiszorgcliënten, die hierdoor een passende woning krijgen en daardoor langer zelfstandig kunnen wonen.

Huishoudelijke Thuiszorg
In 2023 vinden er scholingen op maat plaats voor huishoudelijke medewerkers, zodat zij zich ook kunnen ontwikkelen en handvatten krijgen om hun werk goed te kunnen blijven uitvoeren. 

De coördinator huishoudelijke thuiszorg en de wijkverpleegkundigen kennen hun cliënten, dat is hun kracht. Er is altijd een coördinator bereikbaar.

Zorgtechnologie

Thuiszorgteam Veghel
Ook in 2023 blijft de zorgtechnologie onder de aandacht. In het team wordt dit onderwerp actief gehouden. Betrokkenheid, draagkracht is belangrijk. Het doel is om de autonomie en zelfstandigheid van de cliënt te vergroten en te behouden. Op dit moment zijn de hulpmiddelenkoffers uitgereikt aan de wijkteams, dit wordt in het tweede kwartaal van 2023 verder uitgewerkt. Binnen de teams wordt geïnventariseerd wat er is ingezet aan zorgtechnologie.

Thuiszorgteam Sint Oedenrode
Vanwege de coronapandemie is er binnen de thuiszorgteams meer gebruikgemaakt van de Compaan voor de inzet van beeldzorg en/of beeldbellen, om zorg op afstand te kunnen uitvoeren. Dit zullen we ook in 2023 blijven stimuleren. De voornaamste hulpmiddelen van zorgtechnologie die binnen de thuiszorg worden ingezet zijn o.a. Compaan, Medido en de FreeStyle Libre (FSL)

Om de ontwikkelingen vanuit zorgtechnologie uit te dragen op de werkvloer en collega’s te ondersteunen bij de inzet van zorgtechnologie is er binnen ieder wijkteam een aandachtsvelder zorgtechnologie actief.

Thuiszorgteam Boekel
Er zal meer ingezet worden op zorgtechnologie. Door het eerder inzetten van zorgtechnologie, maar ook door bewustwording van collega’s van de mogelijkheden van zorgtechnologie (dat zij kunnen zien bij het technologiehuis T-Huis) kunnen we cliënten langer zelfstandig thuis laten wonen. Dit doen we i.s.m. zorgtechnologie, medewerkers, casemanagers, e.d. De verschillende zorgtechnologieën zoals: Compaan, Medido, Freestyle Libre etc. worden steeds efficiënter ingezet. 

Scholing / coaching

Thuiszorgteam Veghel
De wijkverpleegkundigen hebben de mbo-verpleegkundigen aangewezen om kwaliteitsverbeteringen per team op te pakken (met onderwerpen Wet zorg en dwang, medicatieveiligheid en palliatieve zorg). Hierbij is, in de vorm van een implementatieplan expliciete aandacht voor borging van resultaten; hoe houden we de onderwerpen actueel in de thuiszorg Veghel. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat dit een actueel thema is waar wij direct mee te maken hebben/krijgen in de praktijk. Deze onderwerpen komen voort uit de audits. In het overleg met de verpleegkundigen zijn deze vraagstellingen opgenomen in het actieplan. Dit is een van de speerpunten om de verpleegkundigen in hun kracht te zetten en uit te dagen. 

Verder zullen we de bekwaamheid in het omgaan met actieve en passieve tilliften in de thuissituatie stimuleren. Net zoals de voorbehouden handelingen volgens wet BIG één keer per jaar te oefenen om de bekwaamheid te behouden.

Thuiszorgteam Sint Oedenrode
Binnen de thuiszorgteams in Sint-Oedenrode is een document ontwikkeld als houvast voor de leerlingen/stagiaires om hen beter te begeleiden en om daarnaast de begeleider beter te ondersteunen, zodat de verwachtingen op één lijn worden afgestemd. 

In 2023 volgen alle wijkteams binnen Sint-Oedenrode een scholing vanuit het GGZ, omdat er een toenemende vraag is van cliënten met een onderliggende psychiatrische problematiek. 

Thuiszorgteam Boekel
De samenwerking met de regionale BIG-toetser wordt zichtbaarder in de praktijk (bijv. de inloopdagen). De praktijk laat merken dat het inderdaad efficiënter is om vooraf een e-learning te maken en dan de praktijktoets. De aandachtsvelders BIG hebben binnen de thuiszorgteams een uniforme aftekenlijst BrabantZorg-breed uitgezet. Monitoring vanuit de BIG-aandachtsvelders is hierin wel gewenst. 

We coachen in de werkwijze van het Garantieplan Kwaliteit. Het uitdragen van verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Er is een scholing in ontwikkeling m.b.t. het verbreden van kennis over psychiatrie. De scholing wordt georganiseerd vanwege een toename van cliënten met o.a. psychiatrische problematiek. 

Resultaten interne audits

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden

Thuiszorgteam Veghel
Audit Persoonsgerichte zorg
De uitslag van de audit was positief en hier zijn we trots op. In de audit kwam naar voren dat we de mogelijkheden kunnen bespreken om een extra evaluatie moment tussen cliënt en de wijkverpleegkundige in te plannen en een eenduidige uitvoering van de keukengesprekken vorm te geven.De huidige audits zijn klaar, in Q3 en Q4 2023 wordt dit opgepakt.

Audit Palliatieve zorg
Er heeft een open en positief gesprek plaatsgevonden waarin duidelijk wordt dat er veel ervaring is met palliatieve en terminale zorg. De leerpunten zijn het gebruik van een checklist van wensen en het attenderen van familieleden op het bestaan van de waakmand. 

Thuiszorgteam Sint Oedenrode
Audit Persoonsgerichte zorg
In december 2022 heeft er een audit Persoonsgerichte zorg plaatsgevonden binnen de thuiszorgteams van Sint-Oedenrode.

Hierin is naar voren gekomen dat er binnen de thuiszorg per casus beoordeeld moet worden wat er nog binnen een cliënt zijn eigen vermogen ligt, zodat de regie zoveel als mogelijk bij de cliënt zelf wordt gelaten.

Als verbeterpunten is uit de audit naar voren gekomen dat de cliëntrisico's beter in kaart gebracht dienen te worden, zoals het zo compleet mogelijk invullen van het persoonsbeeld in het PUUR. Wijkzorg dossier. Er dient optimaal gebruik te worden gemaakt van het netwerk van de cliënt om de zorg samen in te richten, dit is het uitgangspunt van de SamenZorggesprekken. 

In 2023 staan de volgende audits op de planning:

Team Veghel
Medicatie

Team St. Oedenrode
Palliatieve zorg

Team Boekel
Palliatieve zorg