Passende en veilige zorg en ondersteuning

Thuiszorgteam Veghel

Melding Verbeter Acties (MVA)
Binnen de thuiszorg Veghel wordt dit gewaarborgd door na een incident een MVA-melding in te vullen. Binnen ieder team is er één aandachtshouder die maandelijks de MVA-meldingen doorneemt en zorgt voor opvolging tijdens het teamoverleg. Indien nodig worden hier (eerder) acties op uitgezet. De wens is om wijkverpleegkundigen te scholen in de Prisma-methodiek. Dit is een hulpmiddel om extra goed onderzoek te doen naar oorzaken en verbeteracties na een incident. In 2023 wordt duidelijk hoe/of dit in de wijk mogelijk wordt.

Arbo-check
Thema fysieke belasting/arbo-check is een actueel onderwerp in de wijkteams thuiszorg Veghel. Dit komt mede door ergocoaches die per wijkteam zijn aangewezen, zij hebben de cursus hiervoor afgerond. Er wordt kritisch gekeken naar hoe de arbo-check wordt gehanteerd. 

Verder worden er gesprekken gevoerd omtrent aanschaf hulpmiddelen om ergonomisch te kunnen werken. 

Thuiszorgteam Sint Oedenrode

Melding Verbeter Acties (MVA)
Wanneer er zich een situatie voordoet, zoals een valincident, wordt er een verbeteractie uitgevoerd. De situatie met de cliënt wordt geanalyseerd en eventuele verbeteracties worden besproken met de cliënt.

Thuiszorgteam Boekel

Melding Verbeter Acties (MVA)
Binnen de thuiszorg Boekel wordt dit gewaarborgd door na een incident een verbeteractie in te vullen, waarna een analyse plaatsvindt en eventuele verbeteracties worden besproken. Team 1 en 2 en Venhorst werken al zo, team 3 zal dit jaar volgen.

Verder is er een aandachtsvelder, die maandelijks de verbeteracties analyseert zodat deze besproken kunnen worden in de teamvergadering. Waarna eventuele acties uitgezet kunnen worden.

Huishoudelijke Thuiszorg

We hebben als huishoudelijke thuiszorg steeds meer te maken met extreme woonsituaties. In 2023 wordt er beleid ontwikkeld rondom het omgaan met vervuilde huishoudens. Medewerkers krijgen handvatten om een goede objectieve beoordeling te doen en daar acties op uit te kunnen zetten. Dit willen we in 2023 afgerond hebben.