Kwaliteitsvenster thuiszorg Oss

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat ook de Thuiszorg regio Oss zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening? 

Thuiszorg regio Oss is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​​

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
ZorgkaartNederland
De PREM is besproken in de teamoverleggen en onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief thuiszorg. De wijkteams zijn actief aan de slag gegaan met het onder de aandacht brengen van de PREM bij cliënten. Cliënten worden tijdens het intakegesprek geattendeerd op de PREM en tijdens het evaluatiemoment met de cliënt contactpersoon wordt de PREM opnieuw besproken. We gaan dit jaar monitoren wat dit betekent voor de respons.

In de huishoudelijke thuiszorg werd in het verleden ervaringsonderzoek door de gemeente gedaan. In 2023 gaan we dit oppakken. 

Waardering Medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

De huishoudelijke thuiszorg heeft naar aanleiding van het uitgezette ervaringsonderzoek in 2022 met alle medewerkers tijdens een leuke bijeenkomst met lunch de uitkomsten besproken. Een actiepunt dat hieruit voortkwam is bv. duidelijkheid creëren over verwachtingen omtrent samenwerking met het thuiszorgteam. Dit gaan we in 2023 oppakken.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Inmiddels hebben er weer verschillende audits plaatsgevonden. Teams hebben audits gehad over Persoonsgerichte zorg, Palliatieve zorg en Medicatie. De verbeterpunten die hieruit voortkomen worden meegenomen in de actiepuntenlijst van het Garantieplan Kwaliteit.

De wijkverpleegkundige heeft inmiddels de opleiding Prisma-analyse afgerond en kan betrokken worden bij de analyse van incidenten.

In 2023 is er ook weer aandacht voor Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. 

Persoonsgerichte zorg
De warme overdracht is vastgelegd in het eenduidig klantproces, deze zit in een afrondende fase. De overdracht wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt en het ontvangende team of vervolg organisatie en mogelijk andere disciplines.

Binnen de mogelijkheden die we hebben, gezien de uitdagingen in de arbeidsmarkt, hebben we in 2022 steeds getracht de match tussen klanten en medewerkers zo goed mogelijk te maken.

In 2023 wordt deze uitdaging nog groter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, daarom zal één van onze focuspunten zijn het werven van nieuwe medewerkers.

Eigen regie
In het nieuwe systeem van BrabantZorg is het mogelijk dat de cliënt en mogelijk mantelzorger toegang heeft tot het elektronisch cliëntdossier PUUR. van jou. Cliënten worden actief benaderd hieraan deel te nemen. Dit is een vast onderdeel van het eerste gesprek met de cliënt geworden. Cliënt contactpersonen brengen dit ook onder de aandacht van de cliënt. 

Meewerkend coördinatoren huishoudelijke thuiszorg hebben de training SamenZorggesprekken gevolgd in 2022.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt bij de intake met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt vanuit de visie op positieve gezondheid. Samen met de collega's hebben we gekeken naar de visie op werk. Hoe kijken we hiernaar, wat is echt belangrijk? Als resultaat hebben we een gezamenlijke visie voor de huishoudelijke thuiszorg BrabantZorg-breed ontwikkeld.

Samen zorgen in de wijk
De focus heeft in 2022 gelegen op het vergroten van zichtbaarheid in de wijk en meer de samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten, maar ook ONS welzijn, ouderenorganisaties en andere professionals op te zoeken. 

De samenwerking met andere zorgorganisaties komt ook tot uiting in afspraken over onder andere alarmering en nachtzorg. Hier hebben gesprekken over plaatsgevonden. Ook dit heeft voortgang in 2023.

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie was een belangrijk onderwerp in 2022. Teams werden bekendgemaakt met de verschillende vormen van zorgtechnologie. Zo zijn een aantal teams begin 2022 wezen kijken in het technologiehuis (T-Huiz) in Oss. 

Een aantal teams is al begonnen met de inzet van de Compaan (tablet voor ouderen). Cliënten vinden dit interessant, maar soms is het ook spannend. In 2022 hadden we het plan om te onderzoeken of het mogelijk is een route te starten met digitale zorg op afstand. Dit hebben we (nog) niet verder uitgewerkt. Het is nog onduidelijk of we dit in 2023 kunnen oppakken.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt gebruikgemaakt van betere ergonomische materialen zoals de Swiffer en het microvezeldoekje.In 2022 had men in een andere regio binnen BrabantZorg het plan om te kijken of een robotstofzuiger/dweil een toevoeging in de huishoudelijke thuiszorg zou zijn. Door omstandigheden is deze pilot niet afgerond. Deze zal in 2023 opgepakt worden. 

Ziekenhuisverplaatste zorg
Het onderzoek naar ziekenhuisverplaatste zorg, dat we in 2022 zouden oppakken, is verplaatst naar 2023. 

Resultaten interne audits 2022
Persoonsgerichte zorg
Afgelopen jaar is zeker ingestoken op het "echt kennen van de cliënt" Afspraken zoals persoonlijke zaken vastleggen in persoonsbeeld en signalen mantelzorg vastleggen is opgepakt in alle teams. Teams zijn ook meer gaan kijken naar elkaars kwaliteiten en in een aantal teams heeft dit geresulteerd in wijziging van aandachtsgebied. Alle teams worden dit jaar geschoold in SamenZorggesprekken om aandacht te hebben voor optimale samenwerking met en inzet van netwerk breder dan mantelzorg. Ook wederzijdse verwachtingen worden hierin uitgesproken en vastgelegd in het zorgplan.

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van 2022.