Kwaliteitsvenster thuiszorg Oss

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin ervaren zij een maatschappelijke uitdaging om de zorgvraag in de toekomst, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, te kunnen blijven bieden. Daarin worden mogelijkheden aangewend om zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten zodat zoveel mogelijk cliënten zorg kunnen ontvangen. Hierbij laten wij ons, waar mogelijk, leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Thuiszorg Oss is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Methodisch werken
Het investeren in scholingen gericht op het herkennen van ziektebeelden, begint zijn vruchten af te werpen. Voor 2022 staat gepland dat er vooral geschoold wordt op gedragsproblematiek, psychiatrie en onbegrepen gedrag, zelfredzaamheid van cliënten en inzet.

Samen redzaamheid
Bij de implementatie van SWWZ in 2021 was Samen redzaamheid een belangrijk item: je gaat aan de hand van spelregels afspraken met elkaar maken, waarbij extra aandacht is voor het bevorderen van de Samen redzaamheid. Onder Samen redzaamheid wordt verstaan dat de zorgverlener, in dit geval de wijkverpleegkundige en het team rondom de cliënt, samen met cliënt en mantelzorger kijkt naar de meest passende zorg waarin eigen regie centraal staat. In 2021 zijn verschillende thuiszorgteams gestart met de training Samenzorggesprekken. Medewerkers leren op een goede manier het gesprek te voeren samen met cliënt en mantelzorg. In 2022 gaan alle thuiszorgteams deze training volgen.

In 2020 is de ergotherapie bij opstart van een zorgvraag bij enkele teams als proef vaker ingezet, om te beoordelen wat een cliënt nog zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit in 2021 geen verdere doorgang gekregen. Wel waren de eerste bevindingen positief en heeft deze samenwerking al geleid tot verhoging van de zelfredzaamheid van cliënten. In 2022 wordt de inzet van de ergotherapeut in wijkzorg weer intensief opgepakt.

We hebben gemerkt dat we, juist in de coronacrisisperiode, de familie/naasten goed wisten te vinden wanneer het nodig was. Cliënten en mantelzorg werden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en maatregelen omtrent de coronaontwikkelingen via onze site, mail, brieven en persoonlijke uitleg door de medewerkers.

Samenwerken
In 2021 was het plan om kennis te gaan maken met de assistentes van de huisartsen, om zo de samenwerking nog meer te verbeteren. Bij een aantal praktijken is een kennismaking tot stand gekomen. Door de coronahectiek en de grote druk op zowel de huisartsenpraktijken als BrabantZorg, is deze kennismaking nog niet overal tot stand gekomen. In 2022 worden er opnieuw kennismakingsgesprekken ingepland.

Er is eind 2020 gekeken of routes tussen thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg overeen kunnen gaan komen, zodat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij dezelfde klanten komen (gezamenlijk rond de klant staan). Ook zal SWWZ ontwikkelingen met zich meebrengen, waar we nog intensievere samenwerking met elkaar aan kunnen gaan, zodat we kunnen toewerken naar een automatisme dat je elkaar weet te vinden wanneer je een gezamenlijke cliënt hebt. Om hiertoe te komen is begin 2021 een wijkindeling tot stand gekomen welke voor thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg gelijk is. Hierdoor kunnen thuiszorgteams en huishoudelijke thuiszorgteams elkaar leren kennen en samenwerken. 2022 zal in het teken staan van elkaar steeds beter leren vinden en gebruikmaken van elkaars expertise.

De positionering Thuiszorg is in 2021 verder in ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal nog verder doorzetten in 2022. BrabantZorg spreekt vanaf 2021 van Wijkzorg. Deze term omvat alle zorg rondom cliënten thuis. De verschillende regio’s van BrabantZorg werken samen om tot een eenduidige werkwijze rondom Wijkzorg te komen.

Zorgtechnologie
In 2021 is de inzet van Medido de eerste keuze in het uitreiken van de medicatie. Alleen wanneer cliënten niet kunnen leren omgaan met de Medido en er geen mantelzorg is die verantwoordelijk kan zijn voor de medicatie, wordt dit overgenomen door de thuiszorgteams.

Wanneer cliënten niet in staat zijn zelfstandig voor hun medicatie te zorgen en deze wordt overgenomen door het thuiszorgteam, wordt de medicatie afgetekend in het elektronisch zorgdossier van de cliënt, de Medimo. Alle thuiszorgteams in de regio Oss werken inmiddels op deze manier.