Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Er zijn in diverse thuiszorgteams audits Persoonsgerichte zorg geweest. Conclusie is dat we er bewust mee bezig zijn en dat het belangrijk is de aandacht hiervoor vast te houden en hierover in gesprek te gaan. Wat hier mooi op aansluit zijn de training Samenzorggesprekken die op de planning staan voor dit jaar.

Voor dit jaar willen we ook de warme overdracht verder uitwerken. Wanneer cliënten verhuizen en worden overgenomen door een ander team wordt een schriftelijke overdracht meegegeven. Wanneer een verhuizing of opname binnen de regio Oss in een van de huizen van BrabantZorg plaatsvindt willen we waar mogelijk de eerste dagen meelopen in het zorgmoment.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt dit jaar ook verdergegaan met het maken van een passende goede match tussen cliënt en medewerker. Uitgangspunt is altijd de behoefte van de cliënt, hierbij wordt op basis van de kwaliteiten van de medewerker geprobeerd de goede match te maken. De juiste match is belangrijker dan wijkgericht werken.

Eigen regie

Tijdens het intakegesprek dat de wijkverpleegkundige heeft met de cliënt staat positieve gezondheid en het voeren van eigen regie centraal. Door de kennis van de SamenZorggesprekken leren de teams de cliënt, wanneer deze inmiddels in zorg is, de juiste vragen te stellen omtrent eigen regie.

In het nieuwe systeem van BrabantZorg is het mogelijk dat de cliënt en mogelijk mantelzorg toegang heeft tot het elektronisch cliëntdossier PUUR voor jou. Cliënten worden actief benaderd hieraan deel te nemen.
In de huishoudelijke thuiszorg wordt bij de intake met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt vanuit de visie op positieve gezondheid.

Samen zorgen in de wijk

De focus ligt dit jaar op zichtbaarheid vergroten in de wijk en meer samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten, maar ook ONS welzijn, Ouderenorganisaties en andere professionals. In de wijk de Ruwaard is BrabantZorg een van de kartrekkers in de Samenwerkwijze waarin verschillende professionals samen de zorg rondom de cliënt organiseren. Ook in andere wijken in de gemeente Oss maken wijkverpleegkundigen deel uit van het sociaal wijkteam.

De samenwerking met andere zorgorganisaties komt ook tot uiting in afspraken over onder andere alarmering en nachtzorg.

Vanuit de locale cliëntenraad hebben we de terugkoppeling gekregen dat in de coronaperiode de communicatie prettig is verlopen. De thuiszorgteams hebben de cliënten goed meegenomen in de steeds wisselende situaties.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie wordt een belangrijk item in 2022. Teams worden bekendgemaakt met de verschillende vormen van zorgtechnologie. Zo zijn een aantal teams begin 2022 wezen kijken in het technologiehuis in Oss.

Een aantal teams is al gestart met de inzet van de Compaan (tablet voor ouderen). Cliënten vinden dit interessant maar soms is het ook spannend. We gaan dit actief promoten en onderzoeken hoe de Compaan kan ondersteunen in de zorg. In 2022 gaan we nadenken en onderzoeken of het mogelijk is een route te starten met digitale zorg op afstand. Dit is nog in een verkennende fase.

Inzetten van de Medido (automatische medicijndispenser) is inmiddels gemeengoed en ook Freestyle Libre (bloedglucosesensor voor mensen met diabetes) wordt steeds meer ingezet.

We zijn er inmiddels van overtuigd dat zorgtechnologie de weg is die ons verder gaat helpen in de zorg. In de huishoudelijke thuiszorg wordt steeds meer gebruikgemaakt van betere ergonomische materialen zoals de Swiffer en het microvezeldoekje. Zorgtechnologische hulpmiddelen worden nog niet echt ingezet.

Ziekenhuisverplaatste zorg

In 2022 wordt onderzoek gedaan naar ziekenhuisverplaatste zorg. Dit is in ontwikkeling samen met het RVT, de wijkteams en een aantal ziekenhuizen. Hierdoor hoeven cliënten een minder lange opname in het ziekenhuis te hebben, of niet naar het ziekenhuis toe, bijvoorbeeld bij een reguliere controleafspraak. Er wordt bekeken of ook op andere gebieden ziekenhuis verplaatste zorg geleverd kan worden door BrabantZorg.

Resultaten interne audits

Uit de audits Persoonsgericht zorg blijkt dat de teams thuiszorg goed scoren op de onderdelen compassie, autonomie van de cliënt en consistentie met zorgplan. Er is compassie en aandacht voor autonomie van de cliënt. Eigen regie van de cliënt staat hoog in het vaandel. De cliënt wordt gestimuleerd tot zelfredzaamheid.

Er mag nog meer aandacht zijn voor het “uniek” zijn van de cliënt en het “echt kennen” van de cliënt.

Hier zijn de volgende actiepunten uit voortgekomen:

  • Persoonlijke zaken rondom de cliënt, ook diegenen die langer in zorg zijn, vast blijven leggen in het peroonsbeeld
  • Signalen van mantelzorg vastleggen onder het kopje “extra” in het zorgplan
  • Als team meer gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en expertise
  • Bij de intakes al aandacht hebben voor optimale inzet van het netwerk van cliënten
  • Gedurende de zorg de wederzijdse verwachtingen cliënt en mantelzorgers versus BrabantZorg goed helder maken