Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Afgelopen jaar is een aantal thuiszorgteams in de regio Oss gestart met de training SamenZorggesprek. Dit jaar worden alle teams (ook de huishoudelijke thuiszorgmedewerkers) geschoold. We vinden SamenZorggesprekken belangrijk vanuit de gedachte “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Inmiddels is de “Warme overdracht” naar een ander zorgteam een vast uitgangspunt binnen onze werkwijze. 

Eigen regie

Tijdens het intakegesprek dat de wijkverpleegkundige heeft met de cliënt staat positieve gezondheid en het voeren van eigen regie centraal. Door de kennis van de SamenZorggesprekken leren de teams de cliënt, wanneer deze inmiddels in zorg is, de juiste vragen te stellen omtrent eigen regie.

In het nieuwe systeem van BrabantZorg is het mogelijk dat de cliënt en mogelijk mantelzorger, toegang heeft tot het elektronisch cliëntdossier PUUR. van jou. Cliënten worden actief benaderd hieraan deel te nemen.

SamenZorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)

De focus ligt ook dit jaar op het vergroten van zichtbaarheid in de wijk en meer samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten, maar ook ONS welzijn, Ouderenorganisaties en andere professionals. Thuiszorg regio Oss neemt deel aan de “Samenwerkwijze” waarin verschillende professionals samen de zorg rondom de cliënt organiseren. Ook in andere wijken in de gemeente Oss maken wijkverpleegkundigen deel uit van het sociaal wijkteam.

Er wordt een training verzorgd in het kader van "Samen Werkwijze" waarvoor ook wijkverpleegkundigen worden uitgenodigd. We zien dit leertraject als een gezamenlijk leerproces. 

De samenwerking met andere zorgorganisaties komt ook tot uiting in afspraken over onder andere alarmering en nachtzorg.

Zorgtechnologie

Ook in 2023 krijgt zorgtechnologie de aandacht door projectmatig te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer ingezet kunnen worden op dit gebied.

De thuiszorgteams in regio Oss zijn in 2023 allemaal geschoold in zorgtechnologie. Een aantal teams zijn naar het technologiehuis (T-Huiz) in Oss geweest om kennis op te doen over zorgtechnologie en hulpmiddelen. 

Teams zijn inmiddels allemaal voorzien van een zelfredzaamheidskoffer. In 2023 zal deze ingezet gaan worden om cliënten kennis te laten maken met beschikbare hulpmiddelen. 

Beeldbellen en beeldzorg wordt steeds vaker ingezet en zal zich gedurende 2023 verder uitbreiden. In 2023 wordt verder onderzocht of het mogelijk is om te werken met een digitale route waarin op afstand zorg wordt verleend.

Ziekenhuis verplaatste zorg

Dit is in ontwikkeling samen met het RVT (Regionaal Verpleegkundig Team), de wijkteams en een aantal ziekenhuizen. Er wordt bekeken of ook op andere gebieden ziekenhuis verplaatste zorg geleverd kan worden door BrabantZorg. Deze ontwikkeling wordt in 2023 projectmatig opgepakt. Mede met het oog op de vastgestelde nieuwe functieomschrijving van het regionaal verpleegkundig team.

Scholing 

Wijkzorg
We zien de zorgzwaarte in de wijk toenemen. Om medewerkers hierin te bekwamen wordt er komend jaar scholing aangeboden waarin medewerkers getraind worden op de- escalerend gedrag en bejegening.

Huishoudelijke thuiszorg
Dit jaar zullen alle medewerkers van de huishoudelijke thuiszorg een training ontvangen voor belevingsgerichte zorg.

Resultaten interne audits

In 2023 staan de volgende audits op de planning:

Team De Ruwaard
Persoonsgerichte zorg

Team Sterrebos
Medicatie
Palliatieve zorg;

Team De Wellen
Medicatie
Palliatieve zorg;

Team Berghem/Megen
Hygiëne
Infectiepreventie

Team Herpen
Hygiëne
Infectiepreventie

Team Geffen/Nuland
Hygiëne
Infectiepreventie

Team Heesch/Nistelrode
Hygiëne
Infectiepreventie