Kwaliteitsvenster thuiszorg Uden

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat ook de thuiszorg regio Uden zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening? 

Thuiszorg regio Uden is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​​

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering van u en anderen
We zijn er trots op dat cliënten persoonlijke aandacht en deskundige medewerkers ervaren.

Cliënten huishoudelijke thuiszorg (HHT) zijn blij met de mogelijkheid van een vaste hulp die op vaste tijden komt. We hebben hier in 2022 extra aandacht voor gehad en het streven is ook om te vervangen met zo veel mogelijk vaste medewerkers (HHT), maar door krapte is vervanging op dit moment moeilijk te realiseren.

Waardering Medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. De resultaten worden per team besproken met het regiomanagement en vervolgens worden per team acties uitgezet en geborgd.

We zijn er trots op dat de teams nauwer zijn gaan samenwerken. Met name het samenvoegen van teams heeft ertoe geleid dat er efficiënter gewerkt kan worden en de formatie optimaal ingezet kan worden. Hier gaan wij mee verder in 2023.

We zijn er trots op dat medewerkers hoog scoren in het trots zijn op hun vak.

Passende en veilige zorg en ondersteuning
Melding Verbeter Actie (MVA’s)
In 2022 hebben we onderzocht of er een kwaliteitscheck in huishoudelijke thuiszorg (HHT) kon komen, bijvoorbeeld via audits. Dit is tot op heden niet gelukt door de bestaande inrichting van de auditstructuur. 

Het invullen van een MVA leeft meer onder de teams. Er is extra aandacht aan gegeven tijdens teamoverleggen. Er is een kwartaaloverleg opgericht, waarin over de regio heen door aandachtsvelders en teammanager, de MVA’s worden besproken en verbeteracties worden teruggekoppeld.

Er is een centraal e-mailadres van NAAST, waar meldingen gemaakt kunnen worden rondom storing of disfunctioneren. We hebben hierin een kwaliteitsslag behaald in het verzamelen van storingen en meldingen. 

Persoonsgerichte zorg
Met het implementeren van het SamenZorggesprek verwachten we dat medewerkers nog meer ondersteund worden bij gespreksvoering. Meewerkend coördinatoren huishoudelijke thuiszorg hebben de training SamenZorggesprekken in de pilot gevolgd; de thuiszorgteams zijn afgelopen jaar aangesloten. 

In 2022 hebben we nieuwe HHT-medewerkers een introductie scholing aangeboden. Niet alleen gericht op introductie met BrabantZorg, maar allerlei onderwerpen die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn hygiëne en herkennen van de meest voorkomende ziektebeelden. Voor de huishoudelijke thuiszorgmedewerkers zijn informatieve filmpjes gerealiseerd die beschikbaar zijn op Minerva (opleidingstool).

Eigen regie
De cliënt en de mantelzorger kunnen meelezen in het dossier. Het meelezen in PUUR. van jou is bekend bij mantelzorgers. Het actief opvragen van informatie via het mee-leessysteem kan nog verbeterd worden. Hiervoor kan het SamenZorggesprek bijdragen aan meer eigen regie voor cliënt en mantelzorger.

Het ondersteuningsplan stelt de huishoudelijke thuiszorg gezamenlijk op met de cliënt en zijn naasten. Dit heeft de continue aandacht van de medewerkers.

Samen zorgen in de wijk
De huishoudelijke thuiszorg werkt steeds intensiever samen met collega’s zorg, thuiszorgteam Psychogeriatrie (PG), casemanagers dementie en zorgcoöperatie. Dit had de aandacht in 2022 en heeft geresulteerd in gezamenlijke overleggen of sparmomenten tussen alle betrokkenen en benoemde functies. 

Daarnaast hebben we in 2022 een pilot gedraaid, waarbij huishoudelijk medewerkers naast hun taak als huishoudelijke hulp, leren om kleine zorgtaken te kunnen doen. Conclusie is dat deze lichte zorgvragen nauwelijks voorkomen in de thuiszorg. Er volgt nog een evaluatie met de regio Meierijstad.

Bereikbaarheid 
De nachtteams van regio’s Uden en Meierijstad zijn in 2022 samengevoegd. Daarnaast lopen er samenwerkingsafspraken met andere zorgorganisaties.

Zorgtechnologie
De consulent zorgtechnologie heeft in 2022 meegekeken met de thuiszorg. Zorgtechnologie wordt steeds meer ingezet, met name de Compaan (beeldzorg; via online verbinding contact met de cliënt) en Medido (geautomatiseerd medicijndispenser). Knelpunten rondom Medido worden verzameld en opgelost.

In 2022 wilden we de mogelijkheden en financiering van inzet van hulpmiddelen in de HHT onderzoeken, dit in afstemming met de gemeenten. De inzet zorgtechnologie is onderwerp van gesprek, maar het heeft nog niet geleid tot concrete afspraken.

Voor de wijkteams in Zeeland is in 2022, in samenwerking met de apotheek, de Medimo in geïmplementeerd. De apotheek ondersteunt het gebruik van Medimo door het afleveren van de medicijnrol, zodat medewerkers daar geen werk meer mee hebben. Gevolg is dat er meer gebruik wordt gemaakt van Medimo.

Resultaten interne audits
Tijdens de audit Palliatieve zorg is naar voren gekomen dat de medewerkers scholing willen rondom palliatieve zorg. Medewerkers wilden meer kennis over de palliatieve fase en hoe hiermee om te gaan. Scholing is gegeven voor de thuiszorg door de palliatief verpleegkundige en voor de HHT door de geestelijk verzorger. Voor 2023 staat er nog een training op het programma voor de HHT medewerkers, omdat door de coronaproblematiek maar een deel is geschoold. Ervaring van de thuiszorg was positief, zij ervaren de scholing als ondersteunend in hun werk. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid om ondersteuning te blijven vragen indien er zich een casus voordoet.

Bekijk hier her kwaliteitsvenster van 2022.