Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Vanaf de indicatie worden de wensen van de cliënt meegenomen in het eerste gesprek, de cliënt heeft en houdt waar kan de eigen regie. De ccp’er heeft nauw contact met de cliënt, zeker wekelijks. Twee keer per jaar zijn er grote evaluatiemomenten, wat ook weer een moment is om naar de wensen van de cliënt te luisteren en de zorg aan te passen aan de vraag van de cliënt. Ook daar waar complexere zorg geboden moet worden.

Met het implementeren van het samenzorggesprek in 2022 verwachten we dat medewerkers nog meer ondersteund worden bij gespreksvoering.

Aankomend jaar willen we medewerkers bij het starten van hun dienstverband verplicht online scholing laten volgen middels informatieve filmpjes. Voorbeelden zijn hygiëne en herkennen van de meest voorkomende ziektebeelden.

Eigen regie

De cliënt en de mantelzorger kunnen meelezen in het dossier. De cliënt wordt betrokken bij het rapporteren van de zorg. ‘PUUR voor jou’ is een prettig communicatiemiddel voor de mantelzorg. Hier is nog een verbeterslag in te behalen door meer gebruik te gaan maken van de functies in het systeem. De wijkverpleegkundigen gaan tijdens de gesprekken de cliënt en mantelzorger actief vragen het gedeelte van het dossier te vullen. Bijvoorbeeld de tijdslijn en ‘Zo wil ik het graag’.

Het ondersteuningsplan stelt de huishoudelijke thuiszorg gezamenlijk op met de cliënt en zijn naasten. In 2022 blijft het belangrijk om rekening te houden met de regie van de cliënt. Dit vraagt continue aandacht van de medewerkers.

Samen zorgen in de wijk

In de regio is gekeken om met een collega thuiszorgorganisatie samen te werken. Er is gekeken naar efficiëntie door mogelijkheden van herinrichting.

Het heeft de samenwerking binnen de organisatie positief beïnvloed en de lijnen korter gemaakt. Ook met de externe organisaties zijn we anders gaan kijken naar samenwerken en minder concurrerend, in het belang van de cliënt.

De huishoudelijke thuiszorg werkt steeds intensiever samen met collega’s zorg, TZ PG, casemanagers dementie en zorgcoöperatie. Dit blijft aandacht vragen in 2022.

Bereikbaarheid

De thuiszorgteams zijn bezig de bereikbaarheid en vindbaarheid van de teams te verbeteren. Bij het onderdeel alarmering wordt meer de samenwerking gezocht met andere organisaties in de regio. In 2022 start het nachtteam voor een onderlinge samenwerking.

We zijn een oriëntatie gestart om door middel van de telefoon en een app de inkomende boodschappen gelijk bij de juiste medewerker te krijgen. In de loop van 2022 zal duidelijk worden hoe dit vormgegeven kan worden. Bijvoorbeeld overal goede internetverbinding of goede telefonische ondersteuning.

Zorgtechnologie

De Consulent Zorgtechnologie heeft meegekeken met de thuiszorg. Er zijn middelen die de mogelijkheid geven om de zelfredzaamheid te vergroten en de personele zorg te verminderen. Er wordt op dit moment gekeken of de aanschaf van die middelen financieel haalbaar is.

Ook voor de huishoudelijke thuiszorg is in 2021 breder gekeken naar mogelijkheden voor inzet van hulpmiddelen die er voor zorgen dat de cliënt meer zelf kan blijven doen en/of de fysieke belasting van de medewerkers wordt verlaagd. In 2022 worden de mogelijkheden en financiering van inzet van hulpmiddelen in de HHT onderzocht in afstemming met de gemeenten.

Voor de wijkteams in Zeeland wordt Medimo in 2022 geïmplementeerd in samenwerking met de apotheek.

Resultaten interne audits

Het afgelopen jaar hebben er geen audits plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen. Dit is in het eerste kwartaal van 2022 weer hervat.

De audit Persoonsgerichte zorg heeft plaatsgevonden. Het verslag moet nog gemaakt worden.

Tijdens de audit Palliatieve zorg is naar voren gekomen dat de medewerkers scholing willen rondom palliatieve zorg. Dit is voor 2022 weer aangevraagd.