Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

In 2023 is bij de zorgteams de respons op het medewerkers ervaringsonderzoek (MEO) gestegen ten opzichte van vorig jaar van 41% naar 63%.

In 2023 hebben de zorgteams een hogere werkdruk ervaren dan in 2022. Waar in 2022 de werkdruk een 5,8 scoorde, scoorde deze in 2023 6,4.

Daarnaast is de werksfeer in het team dit jaar slechter beoordeeld dan een jaar eerder. Respectievelijk 68% en 83%. In het teamoverleg waarin het MEO besproken wordt, wordt hier verder op uitgevraagd en interventies vastgelegd die nodig zijn om dit te verbeteren.

Een mogelijke oorzaak hiervan is de inzet van flexmedewerkers. In de open reacties staan namelijk meerdere opmerkingen over de onvrede van het werken met wisselende ZZP’ers en flexmedewerkers. Veel medewerkers zien graag een stabiel team met vaste medewerkers waarbij geen inzet van wisselende flexmedewerkers nodig is.

Voor 2023 is daarom de doelstelling om de formatie van de zorg beter op orde te krijgen. Er wordt actief ingezet op werving, ook van leerlingen. Er wordt bovendien ingezet op een gedegen onboarding van nieuwe zorgmedewerkers met het programma ‘Een Warm Welkom voor iedereen’.

De training over feedback geven aan elkaar heeft zijn vruchten afgeworpen. Waar de vraag over feedback in 2022 29% scoorde, is dat nu gestegen naar 50%. Dit is nog niet voldoende en daarom wordt in 2023 een vervolgtraining georganiseerd.

In het MEO van 2023 werd ook laag gescoord op Management en organisatie (32%). In het actieplan dat opgesteld wordt n.a.v. het MEO zal meer aandacht besteed worden aan de ontwikkeling en waardering van de medewerkers.

De positieve ontwikkelingen t.o.v. 2023 waren:

  • Het durven aangeven van behoeften;
  • De eigen regie op loopbaan en ontwikkeling;
  • Omgang met aangrijpende gebeurtenissen;
  • Het benutten van elkaars kwaliteiten;
  • Eigen inbreng in het uitvoeren van het werk.

Vrijwilligers

Andere uitslagen

  • Plezier in het werk: 100%
  • Voldoet aan eigen wensen: 100%
  • Voldoening in het werk: 100%

Het ervaringsonderzoek vrijwilligers wordt op een vast moment in het jaar afgenomen. De vrijwilligerscoördinator heeft hierin de regie en geeft terugkoppeling tijdens een jaarlijkse bijeenkomst op De Wilberthof. Hier wordt samen bekeken welke aandachtspunten er uit het onderzoek komen en waar actie op nodig is.