Kwaliteitsvenster Martinushuis

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Martinushuis zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Martinushuis is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Met behulp van het nieuwe dossier wat op 1 januari 2021 van start is gegaan, kunnen we nog beter inspelen op de individuele behoefte van de cliënt, waarbij familieparticipatie een belangrijke rol speelt. Familie kan meelezen en rapporteren in het dossier, dit wordt ook gestimuleerd. Door de coronamaatregelen heeft familieparticipatie wat minder aandacht gekregen, in 2022 krijgt dit weer meer aandacht. Het inspelen op de individuele behoefte van de cliënt wordt goed gedaan.

Vanwege de goede ervaringen in de huiskamer op de eerste etage is gekeken naar de mogelijkheden om een huiskamer op de begane grond te creëren. Deze behoefte is er vanwege de toename van zorgzwaarte en het voorkomen van eenzaamheid bij de cliënten. Er wordt gekeken of hier (een deel van) de ontmoetingsruimte voor gebruikt kan worden. Er wordt gekeken of dit mogelijk is in de zaal.

Eten en drinken
De ervaring leert dat algemene ervaringsonderzoeken geen specifieke informatie opleveren voor wat betreft Horeca en Huishouding. Om die reden willen we de ‘meet- en eetbijeenkomsten’ inzetten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënten en een familielid uitgenodigd om ervaringen te delen op het gebied van Horeca en Huishouding, wat mooie verbeterpunten oplevert. De wens was om dit in 2021 op te pakken maar dat is niet gerealiseerd. Deze ‘meet- en eetbijeenkomsten’ staan op de agenda om in 2022 op te pakken.

Methodisch werken
Medio 2021 zijn er door medewerkers (herhalings)trainingen Belevingsgerichte zorg, Vriendelijke dementie en Wet zorg en dwang gevolgd. Voor vrijwilligers wordt de training Belevingsgerichte Zorg in 2022 opgepakt. Eind 2021 zou er voor familieleden een informatieavond over Belevingsgerichte Zorg worden georganiseerd, dit kon niet doorgaan en staat nu op de planning voor 2022. Deze informatieavond zal gegegeven worden door de Consulent Belevingsgerichte zorg in samenwerking met de Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie en Somatiek (GVP en GVS). Dit met als doel om ook familieleden kennis te laten opdoen en inzicht te geven rondom het gedrag van hun familielid.

Samenwerken
De situatie rondom de eerste corona golf heeft de samenwerking nog meer verstevigd. Uit deze intensieve samenwerking is gebleken dat er binnen alle teams een transparante en open communicatie plaatsvindt met voldoende ruimte om elkaar feedback te geven. Ook weet men elkaar te vinden. In 2021 is deze goede samenwerking behouden. In 2022 gaan we aan de slag met het dashboard teaminzicht waaruit gegevens te halen zijn die hierbij kunnen ondersteunen.

We hadden het voornemen om in 2020/2021 te starten met minimaal twee familieavonden per jaar, waarmee de samenwerking tussen families, medewerkers en vrijwilligers wordt gestimuleerd. Door de corona crisis is dit helaas niet gelukt. Inmiddels heeft er in 2022 een familieavond plaatsgevonden en staan er nog twee gepland.

In 2021 zijn we gestart met het project ‘Samenwerken we zo’, met als doel om meer dan voorheen met elkaar samen te werken, te werken in eenvoudige, uniforme en efficiënte werkprocessen, ons te houden aan de gezamenlijke afspraken of spelregels, te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen en elkaar aan te spreken als dat nodig is. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de dienstverlening aan cliënten. Dit project is in 2021 doorlopen en wordt in 2022 vervolgd met het Samenzorggesprek. Er zijn al wat stappen gemaakt en het is nu tijd voor de vervolgstappen.

Zorgtechnologie
Om de veiligheid rondom medicatie te verbeteren, is in 2021 gestart met digitaal aftekenen van medicatie. Dit systeem ondersteunt de zorgmedewerker bij het herinneren van de juiste tijden om medicatie toe te dienen en het herinneren van het aftekenen van medicatie De implementatie van dit systeem is in 2021 volledig afgerond.

In 2021 hebben we volgende technologieën geïmplementeerd:

  • Triple play: een voordelig abonnement voor televisie, internet en telefonie. Triple play is na de realisatie in 2020 gecontinueerd in 2021
  • Femly: er is een Femly tv waar gebruik van gemaakt kan worden als mensen willen beeldbellen
  • Slimme sensoren: dit zijn o.a. sensoren die worden gemonteerd op het voeteneind van het bed. De sensoren detecteren op basis van warmte in plaats van beweging. Hierdoor is het nauwkeuriger en op verschillende standen in te stellen. Dit is gebruiksvriendelijker voor zowel de cliënten als de medewerker. De cliënt heeft hierdoor meer vrijheid. Hij of zij kan zich vrijer bewegen
  • Braintrainer: is een computer met verschillende geheugenspelletjes. Denk aan puzzels, memory, muziekvragen en rebussen
  • Belevenistafel: Dit is een interactieve speeltafel, welke zorgt voor plezier, ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen