Veel aandacht voor mantelzorg

Het geven van (langdurige) zorg aan iemand uit de naaste omgeving wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een partner is dementerend, een buurman krijgt een chronische ziekte of een ouder wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen.

Wat is mantelzorg?

We spreken over mantelzorg als iemand langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon. Het gaat om zorg die niet beroepsmatig wordt gegeven, maar juist op basis van een sociale relatie en een sterke betrokkenheid.

Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk omdat mantelzorgers zich richten op één bepaalde persoon waarmee zij een bijzondere relatie hebben. Mantelzorg is doorgaans niet iets waar je zomaar voor kiest; het overkomt je.

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorgers leveren een actieve en structurele bijdrage aan de zorg voor iemand uit hun naaste omgeving. Zij doen bijvoorbeeld samen boodschappen of maken een wandeling. Ook kan het gaan om samen koken, hulp bij persoonlijke of huishoudelijke verzorging of samen eten in het restaurant. Het is daarbij belangrijk om oog te hebben voor datgene wat de ontvanger van de mantelzorger zelf wil en kan.

Waarom is mantelzorg zo belangrijk?

Mensen kunnen dankzij de mantelzorg vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen vertrouwde kring mensen onderhouden. Die contacten blijven dankzij mantelzorg ook na een eventuele verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis in stand.

De professionele zorg van onze medewerkers en de mantelzorg versterken elkaar, waardoor de betrokken cliënt optimale zorg en welzijn ontvangt. De inbreng van de mantelzorg is erg belangrijk en waardevol, zowel voor de ontvanger van de mantelzorg als voor de afdeling of het huis.

Wat kunnen wij voor mantelzorgers betekenen?

Mantelzorg kan soms zwaar zijn, zeker als het om langdurige en intensieve zorg gaat. Het leven van een mantelzorger kan door de zorgverlening ingrijpend veranderen, waarbij de mantelzorger te maken kan krijgen met praktische zaken, maar ook met spanning en emoties. Het risico op overbelasting is dan ook aanwezig. Om dit te voorkomen maakt u afspraken met de cliëntcontactpersoon over zaken als wie waar en wanneer verantwoordelijk voor is.

Tijdens de kennismakingsperiode zal in kaart worden gebracht wie bij de cliënt betrokken is en wat de taakverdeling is tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorger(s). Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te blijven. Bij vragen en opmerkingen kunt u altijd bij de cliëntcontactpersoon terecht. Maar ook door het organiseren van themabijeenkomsten en het bieden van mogelijkheden voor respijtzorg​ zorgen wij voor ondersteuning van de mantelzorger. Goede zorg doen we immers samen!