Kwaliteitsvenster

Bij BrabantZorg werken we steeds aan verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daarin laten we ons voor een belangrijk deel leiden door de ervaring van cliënten. Door te vragen wat zij ervaren en belangrijk vinden, blijven wij leren en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel dat cliënten ervaren dat 'Elke dag zo fijn mogelijk' is.

BrabantZorg heeft een Garantieplan Kwaliteit. Dit is ons kwaliteitssysteem waarin we hebben afgesproken hoe professionals en teams de kwaliteit van zorg optimaal vormgeven. We maken gebruik van hulpmiddelen om planmatig te werken, te evalueren en te verbeteren. Door volgens het Garantieplan Kwaliteit te werken en volgens de visie van BrabantZorg, willen we voldoen aan de normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

BrabantZorg is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Elk jaar op 1 juli wordt het kwaliteitsvenster op de website geactualiseerd. Daaraan vooraf wordt op locaties gesprekken gevoerd met de verschillende medewerkers over kwaliteit: onder andere medewerkers zorg, medewerkers horeca en facilitair, specialisten, management, vrijwilligerscoördinatoren en de lokale cliëntenraad. Het resultaat is per locatie (of teams thuiszorg, teams revalidatie en teams dagbehandeling) een kwaliteitsverslag: wat hebben we voorgaand jaar gedaan aan kwaliteit. En een kwaliteitsplan: wat gaan we komend jaar doen aan kwaliteit. Het algemene kwaliteitsvenster beschrijft dit op BrabantZorg-niveau.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

In 2022 zijn veel van de gestelde doelen behaald:

 • De werkwijze voor waarderingsonderzoek: cliënten en mantelzorgers. Er is onderzoek gedaan naar hoe de respons voor ZorgkaartNederland verhoogd kan worden;
 • Ook het nieuwe ervaringsonderzoek voor vrijwilligers en medewerkers is gestart. We zijn tevreden over de nieuwe werkwijzen. De vragenlijst voor vrijwilligers is beter passend gemaakt. De vrijwilligerscoördinatoren kunnen zelf aan de slag met de resultaten, wat prettig werkt. Voor medewerkers zijn we tevreden over de respons en geven de resultaten belangrijke informatie over hoe medewerkers het werken bij BrabantZorg ervaren;
 • De resultaten hebben geleid tot drie speerpunten die zijn opgenomen in het jaarplan 2023: ontwikkeling, aandacht/waardering en werkdruk;
 • De opvolging van PRISMA-onderzoeken is aangescherpt met als doel om breder te kunnen leren van elkaar en soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen; 
 • Het werkproces om te voldoen aan de Wet zorg en dwang is verbeterd. Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijker; 
 • In 2022 is een nieuw RI&E-beleid opgesteld. Zoals gepland zijn er ook preventiemedewerkers opgeleid;
 • September 2022 heeft een externe auditor de hercertificering van de Roze Loper tolerantiescan uitgevoerd. Vijftien locaties van BrabantZorg zijn beoordeeld, met positief resultaat;
 • Interne audits zijn uitgevoerd. In 2021 konden veel geplande audits niet worden uitgevoerd vanwege de coronaproblematiek. In 2022 is de planning wel gehaald én is de achterstand grotendeels ingehaald;
 • De implementatie van het eenduidig klantproces voor Verpleeghuiszorg, Zorg Thuis en Herstel en Revalidatiezorg is gestart;
 • In 2022 zijn de eerste twintig teams zoals gepland enthousiast gestart in de pilotfase van ‘SamenZorg’;
 • Op het gebied van Zorgtechnologie zijn in 2022 enkele pilots gestart: slim continentiemateriaal, Maatje en de BedSense.

Hier lees je het kwaliteitsvenster van 2022.