Leren en ontwikkelen

De zorg is volop in ontwikkeling. Ook de behoeften van cliënten veranderen. Medewerkers worden steeds uitgedaagd om hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat vraagt om nieuwe manieren van werken.

In dit deel gaan we in op de manier waarop medewerkers en vrijwilligers bij BrabantZorg zorgen voor een goede dienstverlening aan cliënten. Daarbij willen wij steeds leren en verbeteren.

Elke dag zo fijn mogelijk

Positieve gezondheid is het uitgangspunt in onze dienstverlening. We kijken naar wat iemand zelf nog kan en bieden ondersteuning als dat nodig is. Zo kan de toenemende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, met de juiste zorg. Door goed te luisteren en de mensen echt te kennen, geven we cliënten zo veel mogelijk de regie over hun leven.​

Elke dag zo fijn mogelijk, ook als het niet gaat zoals het ging. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. Jezelf zijn en samen met de mensen om je heen het leven leiden zoals je dat fijn vindt. Elke dag weer. Daar gaat het ons om. Wij ondersteunen bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van het eigen leven. Dat kunnen we niet alleen. Samen met de cliënten en de mensen om hen heen onderzoeken we de mogelijkheden om het leven fijn voort te zetten. We stellen vragen om hen goed te leren kennen. Met elkaar kijken we wat cliënten samen met hun naasten zelf nog kunnen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij houden rekening met hun gewoontes en sluiten daar zo veel mogelijk bij aan. Daar voegen we onze deskundigheid en aandacht aan toe.
Persoonsgerichte zorg dus, waarbij we afspraken vastleggen in het cliëntendossier. Iedere cliënt bij BrabantZorg heeft een elektronisch cliëntendossier (ECD). Het bevat alle gegevens die rondom de zorg worden vastgelegd, waaronder afspraken die gemaakt worden tussen de cliënt en BrabantZorg. We meten of er volgens afspraak wordt gewerkt.​ Cliënten kunnen zelf een account aanmaken binnen het ECD waar zij of hun familie informatie over zichzelf kunnen noteren en teruglezen.

Interne audits

Binnen BrabantZorg vinden diverse interne audits plaats. Dat doen we om de kwaliteit te meten en inzicht te krijgen op de vlakken waar geleerd kan worden en ontwikkeling nodig is. Zo is bijvoorbeeld het werken met medicijnen foutgevoelig en risicovol, daarom voeren wij audits uit op medicatieveiligheid. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt en om veilig werken voor de medewerker. En zo zijn er nog meer zorgthema’s die worden onderzocht. In de kwaliteitsvensters van de afzonderlijke locaties leest u meer over de resultaten van interne audits.

De audits worden afgenomen door een intern auditteam samengesteld uit verpleegkundigen, behandelaars en adviseurs werkzaam binnen BrabantZorg. Het auditteam werkt in koppels van twee personen op alle thema’s in een cyclus van drie jaar. In 2021 kon de oorspronkelijke planning niet gevolgd worden vanwege de coronaproblematiek. Deels omdat soms vanwege uitbraken het niet mogelijk was om op locatie te auditten, deels omdat de werkbelasting van zorgmedewerkers te hoog was en periodes alle activiteiten die niet met de directe zorg te maken hadden, werden uitgesteld. De planning is daarom aangepast.

Dit hebben we gedaan in 2021

2021 was een zwaar jaar voor cliënten en medewerkers, omdat dit het tweede jaar was waarin we geconfronteerd werden met de gevolgen van corona. Hierdoor en vanwege personele krapte die onder meer door ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan, moesten we onze ambities bijstellen.

Elke dag zo fijn mogelijk

in rustiger tempo dan gepland, is verder gewerkt aan verdieping van ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ met de vier richtingwijzers ‘ik vraag het u’, ‘ik ken u echt’, ‘ik werk samen’ en ‘ik versta mijn vak’. Dit heeft geleid tot de visie “Samenzorg”. Het gaat daarbij om wie je bent en wat je met jouw talenten samen met anderen kunt bijdragen aan een zo’n fijn mogelijke dag voor kwetsbare mensen. Wanneer je als medewerker, vrijwilliger of mantelzorger jouw talenten inzet en verder ontwikkelt, heb je zelf ook een fijne dag en voeg je waarde en betekenis toe aan BrabantZorg. Iedereen heeft talent, samen kunnen we alles. Eén pijler daarbij is het Samenzorggesprek. Het doel van het Samenzorggesprek is dat het netwerk van de cliënt op een eenduidige manier in beeld gebracht wordt en dat het netwerk optimaal betrokken wordt. Door deze betrokkenheid en het versterken van het netwerk kan beter gekeken worden naar de wensen en behoeften van de cliënt en hoe en door wie deze het beste ingevuld kunnen worden. In 2021 is deze werkwijze op enkele locaties uitgetest.

Samen werken we zo

Sinds januari 2021 zijn alle systemen (elektronisch cliëntdossiers en de kantoorautomatisering) omgezet naar de systemen volgens ‘samen werken we zo’. Tijdens de rest van 2021 is het werken volgens de visie van ‘samen werken we zo’ verder ingevoerd. Serviceteams zijn zoals gepland ingericht. Zij bieden ondersteuning aan alle medewerkers die direct bij de cliënt zijn betrokken zodat zij hun tijd kunnen inzetten voor wat belangrijk is: het bieden van goede zorg en dienstverlening aan de cliënt.

Zelforganisatie

Het doel om in 2021 de ontwikkeling naar zelforganiserende teams af te ronden, is niet behaald als gevolg van de coronabeperkingen. In de eerste helft van 2021 hebben enkele teams op maat begeleiding gehad bij de implementatie van Samen werken we zo en Zelforganisatie. Deze verzoeken kwamen uit de teams zelf. De afspraak is dat deze manier van werken is ingebed in de organisatie, maar dat heeft in 2021 nog onvoldoende aandacht gehad.

Klantproces

2021 stond in het teken van voorbereiding op implementatie van de eenduidige klantprocessen. Dit zijn beschrijvingen van het hele klantproces, van de eerste aanmelding, opname en uiteindelijk weer de beëindiging van de zorg, voor ‘Zorg Thuis’, ‘Herstel en revalidatiezorg’ en ‘Verpleeghuiszorg’. Het doel daarvan is dat onze dienstverlening en omgang met cliënten voor heel BrabantZorg hetzelfde is én inzichtelijk. Het is voor de cliënt, zijn naaste én voor onze medewerkers helder hoe de stappen uit het klantproces verlopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De voorbereiding voor de implementatie is in 2021 grotendeels afgerond maar nog niet gereed.

Ervaringsonderzoeken

In 2021 is besloten om voor het ervaringsonderzoek van cliënten woonzorg en cliënten wijkzorg, de vragenlijst te gebruiken die beschikbaar is via het ECD dat we gebruiken. De vragenlijst voor cliënten wijkzorg is in 2021 al gebruikt. Voor de cliënten woonzorg zou in 2021 een nieuw proces van uitvraag ontwikkeld worden. Dit is niet gelukt omdat de prioriteit werd gelegd bij het leveren van zorg en er daardoor geen ruimte was om deel te nemen aan een werkgroep. Dit wordt alsnog in 2022 opgepakt zodat er dat jaar ook gemeten kan worden. In 2021 zijn cliënten woonzorg wel gevraagd om een ervaring achter te laten op de website van ZorgkaartNederland.

Voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten Herstel en Revalidatie is in 2021 een samenwerking aangegaan met een nieuw onderzoeksbureau. De bestaande vragenlijsten zijn geëvalueerd en bijgesteld en het proces van uitvraag en opvolging is verbeterd. Belangrijk daarbij was dat de werkwijze een hoge respons geeft en dat degenen die aan de slag kunnen met verbeterinformatie, zelf makkelijk toegang hebben tot de resultaten. 2021 is gebruikt om de ervaringsonderzoeken voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten Herstel en Revalidatie voor te bereiden, zodat er in 2022 gestart kan worden.

Hier werken we aan in 2022

Voor 2022 is een jaarplan opgesteld met enkele focuspunten. Vanuit het jaarplan wordt bepaald waar wij ons in 2022 op het gebied van kwaliteit op gaan richten.

Samen werken we zo en Zelforganisatie

We willen dat de principes van Samen werken we zo en Zelforganisatie, een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het werken. Teams worden ondersteund om in hun eigen tempo hiermee aan de slag te gaan.

Klantproces

Om ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ voor (potentiële) cliënten en medewerkers te kunnen creëren is er meer behoefte aan duidelijkheid en een eenduidig klantproces. De voorbereidingen zijn afgerond en in 2022 start de implementatie. Teams kunnen op eigen tempo gaan werken volgens het eenduidig klantproces met als doel dat eind 2022 de implementatie voltooid is.

Samenzorggesprek

Doel is dat in 2022 er 20 teams gaan werken volgens de principes van Samenzorg. Deze teams worden getraind en ondersteund door coaches. Het resultaat van het samenzorggesprek is dat zorg- en dienstverlening beter worden afgestemd op de doelen en wensen van de cliënt en zijn netwerk. Versterken van de eigen doelen en regie van de cliënt is daarbij het uitgangspunt, net zoals het versterken en mobiliseren van het netwerk van de cliënt.